31 710 Deltaprogramma

Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 januari 2014

Het huidige Nationaal Waterplan (NWP) heeft een looptijd tot 22 december 2015. Richting 2018 ben ik voornemens om conform de Omgevingswet in wording een nationale Omgevingsvisie te ontwikkelen waar het waterbeleid onderdeel van zal zijn. Vooruitlopend daarop dient een aantal wateronderwerpen in het nationale beleid te worden verankerd. Het beleid staat immers niet stil. Dit betreft met name de deltabeslissingen, waarvoor het kabinet in september 2014 in het Deltaprogramma 2015 een voorstel zal doen. Daarnaast bevat de Waterwet de verplichting om uiterlijk 22 december 2015 het huidige NWP te herzien.

Vanuit het perspectief om richting 2018 een Omgevingsvisie te ontwikkelen, wil ik deze wateronderwerpen zo doelmatig en efficiënt mogelijk verankeren binnen de geldende wettelijke kaders. Met deze brief informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en gelet op artikel 2.3, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, over de wijze waarop ik dat vorm wil geven.

Ik ben voornemens om het rijksbeleid dat voortvloeit uit het deltaprogramma door middel van een (partiële) wijziging op het huidige Nationaal Waterplan (NWP1) in december 2014 te verankeren. Omdat de deltabeslissingen de belangrijkste beslissingen in dit plan zijn, hanteer ik voor dit plan de werktitel «De Deltabeslissingen».

Aan de vereisten van de Waterwet, waaronder de eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico’s en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, wordt invulling gegeven via een uiterlijk per 22 december 2015 uit te brengen beknopt Tweede Nationaal Waterplan dat in ieder geval de stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen zal bevatten.

Inrichting wijziging op het huidige Nationaal Waterplan

Het Kabinet heeft het voornemen om het Rijksbeleid dat voortvloeit uit het deltaprogramma beleidsmatig te verankeren door middel van een (partiële) wijziging van het NWP1, met als werktitel «De Deltabeslissingen». Naast de deltabeslissingen, legt dit plan de gebiedsgerichte strategieën vast, voor zover dat rijksbeleid betreft. Het Deltaprogramma 2015, dat op Prinsjesdag 2014 aan uw Kamer en de Eerste Kamer wordt aangeboden, bevat de voorstellen voor deze beslissingen en strategieën zoals deze zijn voorbereid onder regie van de Deltacommissaris.

In deze wijziging van het NWP worden de deltabeslissingen Waterveiligheid, Zoetwater, Ruimtelijke adaptatie, Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied vastgelegd. Tevens worden de gebiedsgerichte strategieën vastgelegd.

Met deze tussentijdse wijziging op het NWP1 kunnen we een voortvarend vervolg geven aan het goede werk dat in het kader van het Deltaprogramma de afgelopen jaren in samenwerking met alle betrokkenen is verricht. Dit plan biedt de benodigde basis voor uitvoering en verdere beleidsontwikkeling van de Deltabeslissingen en gebiedsgerichte strategieën.

Ik ben voornemens om het plan-MER en het ontwerpplan «De Deltabeslissingen» kort na Prinsjesdag 2014 ter inzage te leggen. Daarover en over de zienswijzen die ik in de inspraakperiode van 6 weken ontvang zal ik u tegen die tijd informeren. Het gewijzigde NWP1 zal naar mijn verwachting dan in december 2014 door het kabinet worden vastgesteld.

Inrichting nieuwe Tweede Nationaal Waterplan

Het Tweede Nationaal Waterplan (NWP2) zal die elementen bevatten die de Waterwet voorschrijft. Het gaat in ieder geval om de stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen, maatregelenprogramma Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de actualisering van de beleidsnota Noordzee op basis van de door mij aangekondigde gebiedsagenda. Het NWP2 zal verder alleen die zaken bevatten die niet kunnen wachten op de voorbereiding van de nationale Omgevingsvisie. Daarmee heeft het NWP2 vanuit doelmatigheidsperspectief een beknopt karakter, waarbij het beleid van het NWP1 waar mogelijk wordt gecontinueerd. Alleen het beleid dat aan vernieuwing toe is, en niet kan wachten op de nationale Omgevingsvisie, wordt met dit NWP2 vernieuwd.

Ik ben voornemens het plan-MER voor het NWP2 en het ontwerp NWP2 op 22 december 2014 ter inzage te leggen. Daarover en over de zienswijzen die ik in de inspraakperiode van 6 maanden ontvang zal ik u tegen die tijd informeren. Het Tweede Nationaal Waterplan wordt uiterlijk 22 december 2015 door het kabinet vastgesteld.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven