Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331532 nr. 97

31 532 Voedingsbeleid

Nr. 97 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 februari 2013

Met deze brief informeer ik u, zoals ik u heb toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 24 januari, over de uitvoering van de moties over streekproducten.

Inleiding

In 2010 zijn tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie twee moties aangenomen over streekproducten.1 Voor de uitvoering van deze moties zijn er verschillende overleggen gevoerd met de belangrijkste partijen op het gebied van streekproducten, namelijk Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en het Hoofdproductschap Akkerbouwproducten (HPA).

SPN en LTO hebben voorts de wens uitgesproken te komen tot een streekproductenloket. Op 7 juli 2011 is uw Kamer per brief geïnformeerd over de uitvoering van de moties (TK 31 532, nr. 64).

Streekproductenloket

Vervolgens hebben diverse besprekingen met LTO, SPN en HPA plaatsgevonden over het loket, waarin met name een door LTO en SPN gezamenlijk opgesteld voorstel besproken is. Dat voorstel was breed opgezet en ging uit van drie loketfuncties, namelijk een informatiefunctie, een netwerkfunctie en een ontwikkelfunctie.

Informatie-, netwerk- en ontwikkelfunctie

Vanuit een transparant en toegankelijk loket kan informatie worden verstrekt aan bestaande en nieuwe producenten over de bescherming van streekproducten. Het loket verschaft in ieder geval informatie over:

  • Het privaatrechtelijke systeem van SPN;

  • Het Europese systeem voor beschermde geografische aanduidingen en beschermde oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten;

  • Regionale en andere keurmerken voor streekproducten.

De informatievoorziening van het loket heeft als doel zowel producenten van gegarandeerde streekproducten als overige streekproducten te helpen hun weg in de keten beter te vinden door een betere stroomlijning van de informatievoorziening.

Voor de ontwikkeling van de informatiefunctie van een dergelijk loket, heb ik een eenmalige financiering aangeboden. Bij de ontwikkeling van deze functie is externe expertise en ondersteuning gevraagd.

De netwerk- en ontwikkelfunctie hebben betrekking op hoe producenten elkaar kunnen bereiken (virtueel en/of fysiek) en hoe zij kennis en ervaring over streekproducten kunnen delen bijvoorbeeld via een virtueel platform, sociale media, of landelijke bijeenkomsten van het Streekproductennetwerk. Met SPN en LTO is afgesproken dat werkzaamheden op dat terrein door hen worden behartigd. Met deze wensen wordt evenwel rekening gehouden bij het gebruiksklaar maken van het virtuele streekproductenloket.

Het virtuele streekproductenloket is medio maart 2013 gebruiksklaar. Met de partijen zal er aansluitend naar een geschikt moment worden gezocht om het streekproductenloket feestelijk te lanceren en officieel in gebruik te nemen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Het gaat hier om de volgende moties: Motie Jacobi (PvdA) en Braakhuis (GL) 32 500 XIII, nr. 80 verzoekt de regering een grondgebonden erkenning van streekproducten te regelen en het keurmerk Erkend Streekproduct leidend te maken voor het programma Streekproducten van de Taskforce Multifunctionele Landbouw en Motie Koopmans (CDA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU) 32 500 XIII, nr. 99 verzoekt de regering, een systeem à la Appellation d’Origine Contrôlée samen met het bedrijfsleven te ontwikkelen en ondernemers te ondersteunen bij het opsporen van potentieel te beschermen producten en te begeleiden naar een aanvraag voor bescherming