31 532 Voedingsbeleid

Nr. 228 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2019

Op 17 januari jongstleden heeft u mij het verzoek overgebracht van het lid Akerboom (PvdD) om een brief te ontvangen naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant over het rapport van de EAT-Lancet commissie over «Healthy Diets From Sustainable Food Systems» (Handelingen II 2018/19, nr. 42, item 7).

In deze brief geef ik, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een reactie op het rapport. Daarnaast verwijs ik u ook naar de beantwoording van de vragen van de leden Diertens en De Groot (beide D66) (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 1640).

De EAT-Lancet commissie van experts geeft met urgentie aan dat voedsel een belangrijk middel is om zowel de gezondheid van de mens als de duurzaamheid van de aarde te verbeteren. Op dit moment, meent de commissie, is voedsel echter een bedreiging op het gebied van zowel gezondheid als duurzaamheid. De commissie adviseert om onze voeding radicaal aan te passen om in 2050 de wereld te kunnen voeden. Hiertoe moeten we met zijn allen minder vlees en meer groente en fruit gaan eten. Dit draagt bij aan zowel gezondheid als duurzaamheid.

De conclusies van de commissie zijn in lijn met verschillende adviezen die we in Nederland kennen. De Gezondheidsraad1 adviseert uit oogpunt van gezondheid bijvoorbeeld een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gaf in april 2018 een vergelijkbaar advies uit oogpunt van duurzaamheid en gezondheid2.

Een duurzamer en gezonder voedselsysteem is nog urgenter geworden door de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. In het nationale ontwerpklimaatakkoord wordt een pakket maatregelen gepresenteerd om aan de gestelde klimaatdoelen te voldoen.

De LNV-visie «Waardevol en Verbonden» benoemt ook dat de aarde de last van de huidige productiemethoden en het consumentengedrag niet langer kan dragen.

De LNV-visie richt zich op het verduurzamen van de productie en het gebruik van voedsel, met de nadruk op onder andere kringlooplandbouw en de waardering van voedsel, waaronder het verminderen van voedselverspilling3.

Wat betreft het dieet van consumenten geldt als advies in Nederland de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

De Schijf van Vijf gaat uit van een gezond voedingspatroon dat een optimale hoeveelheid calorieën levert. De EAT-Lancet commissie geeft een optimaal referentie voedingspatroon voor 2050. Daarbij worden gemiddelde hoeveelheden voor voedingsmiddelengroepen aangegeven en ranges daaromheen. Dit om het geadviseerde voedingspatroon toepasbaar te maken voor verschillende landen en culturen. De adviezen uit de Schijf van Vijf komen in grote lijnen overeen met het EAT-Lancet voedingspatroon.

Het Voedingscentrum stimuleert consumenten vanuit het huidige voedingspatroon stapsgewijs te verschuiven naar een meer plantaardig voedingspatroon. Door de Nederlandse consument te stimuleren meer volgens de Schijf van Vijf te eten, wordt een gezonder en duurzamer voedingspatroon gestimuleerd.

De Schijf van Vijf is de leidraad om de ambities en doelen op het gebied van voeding in het Nationaal Preventieakkoord voor overgewicht te realiseren.

Ik zie het rapport van de EAT-Lancet commissie als ondersteuning van het beleid op het gebied van gezonde voeding, en van de impuls die daar mede met het Nationaal Preventieakkoord aan gegeven wordt.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
2

Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem, 2018 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

X Noot
3

Kamerstuk 31 532, nr. 193

Naar boven