31 516 Beleidsdoorlichting Defensie

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2014

Tijdens het verantwoordingsdebat op 28 mei jl. heeft Minister Dijsselbloem van Financiën toegezegd dat vertragingen in de uitvoering van beleidsdoorlichtingen met een brief aan de Kamer zullen worden gemeld (Handelingen II 2013/14, nr. 87, item 11). Met deze brief stel ik u hoogte van de vertragingen van de beleidsdoorlichtingen bij Defensie.

De begroting van Defensie is ingedeeld met beleidsartikelen op grond van organisatiedelen en niet, zoals gebruikelijk bij andere ministeries, naar beleidsmatige thema’s. Defensie richt zich in de verantwoording van het gevoerde beleid daarom niet op de beleidsartikelen, maar op belangrijke beleidswijzigingen of verrichte activiteiten. Deze onderwerpen kennen vaak een koppeling met verschillende beleidsartikelen. Veranderingen in het tijdschema van de door te lichten beleidswijzigingen of activiteiten, leiden tot wijzigingen van de programmering van de beleidsdoorlichtingen.

De volgende beleidsdoorlichtingen voor 2014 en 2015 zijn vertraagd ten opzichte van de begroting 2014.

  • De basisimplementatie ERP is sinds de begroting 2014 vertraagd. Dit heb ik u eerder gemeld in de voortgangsrapportage SPEER van 27 augustus 2013 (Kamerstuk 31 460, nr. 34). In het algemeen overleg van 10 april jl. heb ik toegezegd dat een eindevaluatie SPEER volgt na de voltooiing van de basisimplementatie (Kamerstuk 31 460, nr. 48). Deze is daardoor niet in 2015, maar in 2016 gereed.

  • De beleidsdoorlichting «Wijziging samenstelling Koninklijke Marine (2005)» zal vanwege een gewijzigde prioritering niet in 2014 worden voltooid, maar in 2015. Capaciteitsgebrek en aanvullende doorlichtingen zoals de evaluatie van het Defensie Materieel Proces leiden tot deze prioritering. Deze toegevoegde beleidsdoorlichting is opgenomen in de Ontwerpbegroting 2015.

  • De beleidsdoorlichting van de veteranenzorg en de ondersteuning van het defilé Wageningen zal op andere wijze gebeuren en verschuift van 2015 naar 2017. Dit hangt samen met de Veteranenwet die per 1 juli 2014 in werking is getreden, tezamen met het Veteranenbesluit en de regeling voor volledige schadevergoeding en de ereschuld. Volgens de Veteranenwet zal iedere twee jaar een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk aan de Staten-Generaal worden gezonden. Zoals gemeld in de Veteranennota van 21 mei jl. (Kamerstuk30 139, nr. 134), zal in 2016 het veteranenbeleid voor zover mogelijk aan de hand van effecten, doelstellingen en meetbare resultaten worden beschreven in de Veteranennota. Op grond hiervan kan het veteranenbeleid in 2017 worden doorgelicht. De ontwikkelingen rondom de ondersteuning van het defilé Wageningen zullen worden verwerkt in de Veteranennota van 2016.

De onderstaande tabel bevat een kwantitatieve weergave van het aantal beleidsdoorlichtingen per jaar en de opgetreden wijzigingen.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Begroting 2014

2

2

1

2

1

 

Begroting 2015

1

2

3

3

2

1

Waarvan vertraagd

 

1

1

1

   

Nieuwe beleidsdoorlichting

 

1

1

 

1

1

Ik streef ernaar, in lijn met de ambitie van dit kabinet, de beleidsdoorlichtingen tijdig te voltooien.

De volledige programmering van beleidsdoorlichtingen, -onderzoeken en overige evaluaties is opgenomen in de Ontwerpbegroting 2015 (Kamerstuk 34 000 X, nr. 2).

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven