Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031239 nr. 93

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2010

Naar aanleiding van het algemeen overleg van 3 december jl. (Kamerstuk 31 239, nr. 90) heeft uw Kamer een motie aangenomen, waarin wordt gevraagd om de SDE voor 2011 geschikt te maken voor biogashubs (31 239, nr. 83).

Een «biogashub» bestaat uit een aantal vergisters die ruw biogas produceren. Deze vergisters kunnen dit ruwe biogas via een leiding aan een installatie leveren, die het ruwe biogas van meerdere vergisters opwerkt tot aardgaskwaliteit (groen gas) en invoedt in het gasnet. In ondermeer Friesland en Groningen bestaan hiervoor plannen.

Zoals uiteengezet in mijn brief van 8 december (kamerstukken 31 239, nr. 85), is een wijziging nodig van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE) om deze beter geschikt te maken voor biogashubs.

De definitie van «productie-installatie» in het huidige Besluit SDE staat namelijk niet toe dat verschillende vergisters gebruik maken van gezamenlijke infrastructuur.

Als gevolg daarvan kan een aanvraag voor een biogashub volgens het huidige Besluit SDE alleen goedgekeurd worden als de hub, inclusief alle vergisters, in één keer een aanvraag indient, als ware het één productie-installatie. Dat heeft als gevolg dat alle vergisters:

  • tot dezelfde categorie moeten behoren.

  • gelijktijdig met de hub moeten starten met productie om gedurende de volledige termijn subsidie te kunnen genieten.

De bestaande plannen voor biogashubs gaan echter uit van een ingroeimodel, waarbij gestart wordt met een aantal vergisters en geleidelijk wordt uitgebreid. Daarnaast wil men verschillende typen vergisters aan kunnen sluiten op de hub.

De afgelopen tijd zijn in overleg met een aantal partijen die betrokken zijn bij plannen voor biogashubs, mogelijke aanpassingen van het besluit in beeld gebracht. Hieronder zal ik de voorgenomen wijziging van het Besluit SDE kort inhoudelijk toelichten.

Ik bereid momenteel een wijziging van het Besluit SDE voor, waardoor iedere vergister die aangesloten wordt op een biogashub een eigen subsidiebeschikking kan aanvragen. Daarvoor moet in het besluit worden toegestaan dat men gebruik maakt van gezamenlijke infrastructuur (leidingen, opwerk- en invoedinstallatie) in plaats van een geheel eigen «productie-installatie». Deze oplossing biedt flexibiliteit, omdat het mogelijk wordt gemaakt om verschillende typen vergisters een verschillend, passend, subsidiebedrag toe te kennen. Daarnaast kan elke vergister op zijn eigen moment starten met produceren. Door de flexibele groeimogelijkheden die hieruit voortkomen, zijn de biogashubs budgettair goed beheersbaar en is er ruimte voor grotere en kleinere hubs.

Ik zal op korte termijn de wijziging van het Besluit SDE in gang zetten, zodat de hierboven geschetste subsidiëring van biogashubs vanaf 2011 mogelijk wordt gemaakt.

De minister van Economische Zaken

M. J. A. van der Hoeven