31 239
Stimulering duurzame energieproductie

nr. 83
MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.

Voorgesteld 10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de ontwikkeling van zogenaamde biogashubs noodzakelijk is voor de vergroening van onze gasvoorziening;

overwegende, dat de voorwaarden die aan deze biogashubs worden verbonden in de brief van 8 december 2009 niet aansluiten op de praktijk en dat daardoor het realiseren van deze alternatieven niet van de grond dreigt te komen;

verzoekt de regering om de SDE voor 2011 geschikt te maken voor biogashubs;

verzoekt de regering tevens de voorbereiding voor de daartoe noodzakelijke wijziging van het besluit SDE zo spoedig mogelijk ter hand te nemen en de Kamer voor 1 april 2010 over de voortgang te informeren;

verzoekt de regering erin te voorzien dat de initiatiefnemers voortgang kunnen maken met de voorbereidingactiviteiten (uitwerking en voorbereiding, vergunningen etc.) zo nodig door aan een deel van de daarbij te nemen risico’s financieel bij te dragen voor een maximum van 2 mln., te dekken uit gelden van de Innovatieagenda Energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Spies

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jansen

Naar boven