Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931066 nr. 493

31 066 Belastingdienst

Nr. 493 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 12 juni 2019

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 29 maart 2019 inzake de toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier (Kamerstuk 31 066, nr. 479).

De Staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 11 juni 2019. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Anne Mulder

De adjunct-griffier van de commissie, Freriks

1.

Zijn de signalen die de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in 2013 en 2014 aan de Belastingdienst heeft doorgegeven, vervat in openbare inspectierapporten?

De GGD stelt jaarlijkse openbare inspectierapporten op van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Met deze rapporten kunnen belanghebbenden een inschatting maken van de kwaliteit van de kinderopvangorganisaties en deze onderling vergelijken. De rapporten zien o.a. op de kwaliteit van het pedagogisch beleid. De Belastingdienst heeft vanzelfsprekend ook toegang tot deze openbare rapporten.

Daarnaast ontvangt de Belastingdienst met regelmaat signalen van de GGD over de kwaliteit van de administratie van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en over vermoedens van misbruik die niet openbaar zijn.

Het was een niet openbaar signaal van de GGD over de kwaliteit van de administratie van een aantal betrokken gastouders dat aanleiding is geweest voor het onderzoek in CAF 11. Overigens dateert, naar nu blijkt, dat signaal van de GGD betreffende deze gastouders, uit 2011. Dit signaal van de GGD uit 2011 is blijven liggen en in 2013 opgepakt met de start van de CAF-zaken. In de regeling van werkzaamheden van 29 mei jl. is gevraagd naar de onderliggende GGD-rapporten (Handelingen II 2018/19, nr. 87, Regeling van Werkzaamheden). Ik heb het gevraagde GGD-rapport en een bevindingenoverzicht, beide uit 2011, als bijlage bij de beantwoording toegevoegd1.

2.

Wie zullen er van de kant van het Ministerie van Financiën en/of de Belastingdienst aanwezig zijn bij het gesprek met de gedupeerde ouders? Klopt het dat de landsadvocaat ook bij de gesprekken aanwezig is?

De directeur van Belastingdienst/Toeslagen (hierna: Toeslagen) heeft op 15, 17 en 22 mei jl. samen met MT-leden van Toeslagen gesprekken gevoerd met betrokken ouders. Bij deze gesprekken waren ook mediators, werkzaam bij de Belastingdienst, aanwezig. De Landsadvocaat is niet betrokken dan wel aanwezig geweest bij deze gesprekken. Vandaag, op 11 juni, heeft er een gesprek met de Staatssecretaris en een deel van de betrokken ouders plaatsgevonden.

3.

Bij wie kan een medewerker van de Belastingdienst het melden als hij/zij erachter komt dat de Belastingdienst onrechtmatig handelt, bijvoorbeeld door het achterhouden van stukken van een belastingplichtige. Wat voor een bescherming hebben klokkenluiders bij de Belastingdienst?

Voor een medewerker van de Belastingdienst zijn er diverse mogelijkheden om melding te doen in het geval van een (vermoeden van) onrechtmatig handelen door de Belastingdienst.

 • 1. Een medewerker kan dit melden bij zijn leidinggevende, een hiërarchisch hogergeplaatste leidinggevende, een daartoe ingericht meldpunt van de Belastingdienst of bij de vertrouwenspersoon van de Belastingdienst. Ook kunnen medewerkers terecht bij het Centraal Meldpunt Integriteit Belastingen. De Douane kent een Meldpunt buitengewone voorvallen (waaronder integriteitschendingen vallen). Dit meldpunt is ook te benaderen via een (anonieme) meldapp. De FIOD heeft een meldpunt voor zware criminaliteit en integriteitschendingen bij TCI (team criminele inlichtingen; dat mensen ook bescherming kan bieden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen) en het meldpunt M (het oude misdaad anoniem).

 • 2. Daarnaast is in aanvulling op de bestaande meldinginfrastructuur bij de Belastingdienst sinds november 2017, de onafhankelijke Tijdelijke commissie integriteit Belastingdienst ingesteld. Deze is gepositioneerd buiten de Belastingdienst, direct onder de secretaris generaal van het Ministerie van Financiën. Een medewerker kan hier onder meer terecht met een vermoeden van een onbehoorlijke handelwijze of nalaten die het goed functioneren van de Belastingdienst in geding brengt. De medewerker wordt gelegenheid geboden veilig en (vroeg)tijdig te melden zodat op tijd iets met signalen kan worden gedaan. Bescherming is expliciet geregeld in het instellingsbesluit van deze commissie.

 • 3. Naast het bovengenoemde is er ook de Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie die Rijksbreed van toepassing is en ook voorziet in bescherming tegen benadeling.

4.

Hoeveel ambtenaren van de Belastingdienst zijn gestraft (bijvoorbeeld door op non-actief te zijn gezet), omdat zij wel de waarheid in het Combiteam Aanpak Facilitators-11 (CAF-11) dossier vertelden? Kunt u hierover een uitgebreide toelichting geven?

5.

Hoeveel ambtenaren van de Belastingdienst zijn gestraft omdat zij stukken achterhielden bij de rechter of omdat zij zich niet aan de wetten hielden (zoals de Algemene wet bestuursrecht(Awb))? Kunt u een uitgebreide toelichting geven?

Ik kan geen uitspraken doen over individuen of individuele casussen. Voor algemene informatie over integriteitsschendingen, wordt naar de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 verwezen.2

6.

Hoeveel geld heeft de Belastingdienst betaald als tegemoetkoming aan ouders tot nu toe?

De maximale schadevergoeding, als gevolg van overschrijding van de redelijke termijn is, aan 58 ouders die betrokken zijn bij de CAF 11-zaak, uitgekeerd. In totaal gaat dit om € 48.520. Omdat er nog procedures lopen kan dit bedrag nog oplopen.

7.

Kent u ook maar een andere zaak waarbij de overheid

 • door de Hoge Raad veroordeeld is voor het achterhouden van stukken;

 • door de Raad van State op de vingers getikt is (zeer recentelijk) voor de gang van zaken;

 • door de Nationale ombudsman scherp veroordeeld is;

 • door de Kinderombudsman op de vingers getikt is;

 • door de Kamer op het matje geroepen is; en

 • de zaak nog steeds niet netjes is opgelost met de betroffen burgers?

Zo ja, welke? Zo nee, waarom heeft u nog steeds de zaken niet netjes opgelost met de ouders?

Een uniek kenmerk van de CAF 11-zaak zijn de externe signalen over onzorgvuldige behandeling van de Raad van State, de Nationale ombudsman, uw Kamer en Autoriteit Persoonsgegevens afhandeling van ouders die ik heb ontvangen. Verder verwijs ik naar de Kamerbrief waarin ik uitgebreid ben ingegaan op de rol die de overheid in dit dossier heeft gespeeld en de nu ingezette acties.

8.

Wat heeft de Belastingdienst tot nu toe geleerd van de CAF 11- zaak?

In mijn brieven van 11 oktober3 en 28 november 20184 heb ik uw Kamer meegenomen in wat de Belastingdienst heeft geleerd van de CAF 11-zaak en welke verbetermaatregelen er zijn getroffen. In de Kamerbrief benoem ik aanvullende acties die vanuit deze CAF 11-zaak worden opgepakt.

9.

Hoeveel burgers zijn onder CAF-11 geselecteerd?

10.

Hoeveel burgers die onder CAF 11 zijn geselecteerd, waren in 2014 klant van het gastouderbureau in kwestie?

In de CAF 11-zaak zijn 302 ouders geselecteerd. Dit betrof alle ouders die opvang ontvingen, of in de voorgaande twee jaren hadden ontvangen, van een gastouder die (mede) door het betrokken gastouderbureau werd bemiddeld. Ook zijn ouders in de selectie berokken, een vijftal, van twee gastouderbureaus die voor september 2014 door het betrokken gastouderbureau zijn overgenomen, of die hun klanten verwezen naar het betrokken gastouderbureau. Alle 302 ouders hebben de «CAF-11 behandeling» gekregen, waarvan bij 235 ouders de toeslagen abrupt zijn stopgezet. Voor 235 van deze ouders geldt dat zij een lopende kinderopvangtoeslag hadden die vanaf juni 2014 is stopgezet. Deze ouders kregen gelijktijdig met de stopzetting een brief met het verzoek om hun kinderopvangtoeslag te onderbouwen. Voor het overige aantal van 67 ouders geldt dat zij kinderopvangtoeslag in de jaren 2012, 2013 en/of begin 2014 hadden. Zij hadden in de zomer van 2014 geen lopende kinderopvangtoeslag meer. Ook deze ouders kregen een brief met het verzoek om hun kinderopvangtoeslag te onderbouwen. Hun kinderopvangtoeslag werd met terugwerkende kracht stopgezet.

11.

Van hoeveel burgers van het betreffende gastouderbureau is in 2014 de kinderopvangtoeslag stopgezet? Hoeveel burgers van het betreffende bureau zijn in 2014 geblokkeerd? Tot wanneer heeft de blokkade geduurd?

12.

Hoeveel burgers van het betreffende gastouderbureau staan op een uitsluitlijst of een vergelijkbare soort lijst? Wanneer zijn deze burgers op een dergelijke lijst geplaatst? Is het plaatsen op dergelijke uitsluitlijsten aan de burgers gecommuniceerd of via een commissie gegaan? Hoe lang staan deze burgers op dergelijke lijsten?

Er waren 302 ouders betrokken bij CAF 11. De lopende kinderopvangtoeslag van 235 ouders werd vanaf medio juni stopgezet. Zie voor nadere toelichting het antwoord op vraag 9 en 10.

Aanvragers worden niet op voorhand geblokkeerd van de kinderopvangtoeslag, wel werden nieuwe aanvragen handmatig behandeld. Zoals gedeeld tijdens het plenaire debat van 21 maart jl., werkt de Belastingdienst met lijsten voor handmatige behandeling. Ouders op een dergelijke lijst konden opnieuw een toeslag aanvragen of wijzigen, maar deze aanvraag werd wel extra gecontroleerd doordat deze aanvragen handmatig worden behandeld. Dit geldt voor alle 302 ouders. Desbetreffende ouders zijn niet geïnformeerd over het gegeven dat zij op een dergelijke lijst stonden. Het is een dynamische lijst omdat er mensen af gaan en op komen. Er was binnen Toeslagen geen eenduidig beleid met betrekking tot lijsten voor handmatige behandeling. In lijn met de aangekondigde verbetermaatregelen is onlangs door Toeslagen besloten dat burgers maximaal 5 jaar op een dergelijke lijst kunnen voorkomen. Het beleid zal verder worden geconcretiseerd en opschoning zal op zeer korte termijn plaatsvinden.

13.

Kunt u een overzicht geven van de aantallen klanten per gastouderbureau die naast klanten van het gastouderbureau in kwestie ook klant waren van de overige bureaus?

Gastouders kunnen bij meerdere gastouderbureaus zijn aangesloten. De gastouderbureaus bemiddelen tussen vraagouders en gastouders. In CAF 11 was in de volgende gevallen sprake van ouders die klant waren van gastouders met meerdere gastouderbureaus, waaronder het gastouderbureau betrokken in de CAF 11 zaak:

 • 2012: 43 ouders

 • 2013: 31 ouders

 • 2014: 85 ouders

14.

Wat was de doelstelling van het CAF 11-team toen dit tot stand kwam?

15.

Hoe kwam het CAF 11-team de mogelijke fraude met kinderopvangtoeslag op het spoor?

16.

Welke stappen zijn door de Belastingdienst gezet om de aard en omvang van dit probleem helder te krijgen?

Het CAF-team van de Belastingdienst is opgericht in 2013 en heeft als doel fraude, gepleegd door facilitators, gestructureerd en zichtbaar in kaart te brengen, aan te pakken en te voorkomen. Zo spoort het team ook misbruik van toeslagen op. De CAF 11-zaak startte als een van de eerste casussen in 2013. Voor de nadere toelichting omtrent het verloop verwijs ik u naar mijn Kamerbrief.

17.

Hoeveel gastouderbureaus zijn er in dit onderzoek in het vizier geweest? Welke gastouderbureaus waren dit?

18.

Hoeveel ouders namen in de onderzochte periode de diensten van deze onderzochte gastouderbureaus af?

19.

Hoeveel van de ouders die de diensten van deze gastouderbureaus afnemen, zijn onderzocht op mogelijke fraude?

20.

Zijn er ook ouders op fraude gecontroleerd die geen diensten afnamen van één van de onderzochte gastouderbureaus?

Voor de beantwoording van deze vragen verwijs ik naar de antwoorden op de vragen 9 en 10. In de zaak CAF 11 zijn de ouders niet als fraudeur aangemerkt.

21.

Zijn er ook gastouderbureaus onderzocht waar geen fraude is geconstateerd?

Bij het onderzochte gastouderbureau zijn administratieve onregelmatigheden aangetroffen, tijdens het onderzoek naar vermoedens van georganiseerd oneigenlijk gebruik van toeslagen. Er was geen sprake van (fiscale) onregelmatigheden waarvoor het gastouderbureau wettelijk verantwoordelijk is. De toeslagontvangers zijn verantwoordelijk voor een deugdelijke administratie van de opvang door de gastouders en het op basis daarvan aanvragen van toeslagen.

22.

Wat waren de selectiecriteria om een gastouderbureau te onderzoeken?

Onderzoeken naar vermoedens van georganiseerd misbruik worden opgestart op basis van interne en/of externe signalen. Signalen kunnen zijn hoge opvanguren, veel ouder-kind relaties tussen gast- en vraagouders, administratieve onregelmatigheden en een groot financieel belang.

23.

Zijn van elk gastouderbureau alle afnemende ouders onderzocht of vond er een selectie plaats? Zo ja, op basis van welke criteria werd deze selectie gemaakt?

Alle betrokken ouders zijn onderzocht. Er is geen selectie gemaakt.

24.

Hoe stelde het CAF 11-team vast of een ouder had gefraudeerd?

In de Kamerbrief is aangegeven hoe het proces liep om vast te stellen of er sprake was van oneigenlijk gebruik van toeslagen. In de zaak CAF 11 zijn de ouders niet als fraudeur aangemerkt.

25.

Wat waren de vervolgstappen wanneer het CAF 11-team vaststelde dat een ouder gefraudeerd had?

In de zaak CAF 11 zijn de ouders niet als fraudeur aangemerkt. Bij de vaststelling van oneigenlijk gebruik werd geen toeslag meer uitgekeerd en is het uitbetaalde voorschot teruggevorderd. Hiervan kreeg de burger door middel van een beschikking bericht. In het geval de burger bezwaar of beroep instelde, werd automatisch uitstel van betaling verleend.

26.

Wat was de rol van zwarte lijsten in dit dossier? Hoe kwam zo'n zwarte lijst tot stand? Welke stappen ondernam de Belastingdienst wanneer een ouder op een zwarte lijst kwam?

Zie ook de beantwoording op de vragen 11 en 12. Zoals ik ook aan uw Kamer heb toegelicht in het plenaire debat van 21 maart jl. over dit onderwerp (Handelingen II 2018/19, nr. 65, item 9), werkt Toeslagen met lijsten, die bepalen of een aanvraag of wijziging van een aanvraag handmatig dient te worden beoordeeld. Als een burger op een dergelijke lijst komt wordt de aanvraag of wijziging dus handmatig beoordeeld. Plaatsing op een lijst voor handmatige beoordeling verhindert niet dat de burger een aanvraag voor een toeslag kan doen of een wijziging kan doorgeven. Tevens beïnvloedt dit op geen enkele manier de rechten van burgers. Bij CAF 11 heeft de beoordeling echter veel te lang geduurd. De betrokken burgers, die vanuit het project allemaal op de lijsten zijn geplaatst, hebben daardoor veel te lang op een voorlopige of definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag moeten wachten.

27.

Welke informatie werd verstrekt aan de ouders bij wie fraude met de kinderopvangtoeslag werd vastgesteld?

28.

Welke informatie werd ouders verstrekt die zijn onderzocht in het kader van mogelijke fraude, maar bij wie geen fraude werd vastgesteld?

In de zaak CAF 11 zijn de ouders niet als fraudeur aangemerkt. Na beoordeling van de aangeleverde documenten kregen ouders te horen of de toeslag ofwel opnieuw werd toegekend ofwel dat de informatie onvolledig was. Zoals ik ook in de Kamerbrief benoem werd ouders onvoldoende duidelijk gemaakt welke informatie nog ontbrak.

29.

Wat was de handelingswijze van de Belastingdienst/Toeslagen wanneer een ouder bezwaar maakte tegen het terugvorderen van de toeslag?

Na de indiening van een bezwaarschrift tegen de opgelegde terugvordering vindt een heroverweging plaats op de in het bezwaarschrift aangevoerde gronden. Dit resulteert vervolgens in een beslissing op bezwaar. Wanneer het bezwaar ongegrond was, is in de beslissing op bezwaar aangegeven dat de burger de mogelijkheid had om in beroep te gaan. In de CAF 11 zaak heeft de behandeling van bezwaren vaak te lang op zich laten wachten.

30.

Hoeveel van de onderzochte ouders zijn door het CAF-11-team aangemerkt als fraudeur?

31.

Hoeveel van de als fraudeur aangemerkte ouders hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit?

In de CAF 11-zaak is geen fraude door de ouders vastgesteld. In de CAF 11-zaak zijn in totaal 472 bezwaren (92 over het toeslagjaar 2012, 212 over het toeslagjaar 2013 en 168 over het toeslagjaar 2014) ingediend.

32.

Hoeveel van de als fraudeur aangemerkte ouders hebben de te veel ontvangen toeslag zonder bezwaar terugbetaald?

Van de betrokken 302 ouders in de CAF 11-zaak hebben 159 ouders geen bezwaar gemaakt op de terugvordering voor het toeslagjaar 2012, 79 voor het toeslagjaar 2013 en 84 voor het toeslagjaar 2014.

33.

Wat is het totaalbedrag in deze zaak dat teruggevorderd is aan kinderopvangtoeslag?

In totaal is in deze zaak ongeveer € 2,9 miljoen teruggevorderd bij de ouders over de jaren 2012 t/m 2014.

34.

In welke gevallen werden er extra kosten aan de als fraudeur aangemerkte ouders in rekening gebracht, als aanmaningen, boetes of rente? Verandert dit het totaalbedrag dat ouders hebben betaald vanwege het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag?

In de CAF 11-zaak zijn er, voortvloeiend uit de Invorderingswet, kosten voor een aanmaning of dwangbevel in rekening gebracht als er niet is betaald, te laat is betaald en indien er niet wordt voldaan aan een betalingsregeling. Dit geldt ook voor de rente. Dit is volgens huidige wet- en regelgeving. Er zijn geen boetes opgelegd.

35.

In hoeveel van de onderzochte gevallen heeft een herbeoordeling van de Belastingdienst de terugvordering van een eerder als fraudeur aangemerkte zaak laten vervallen?

36.

In hoeveel gevallen heeft de Belastingdienst als gevolg van de herbeoordeling de onterecht teruggevorderde kinderopvangtoeslag, weer naar de ouders overgemaakt? Welk totaalbedrag is hiermee gemoeid?

In 217 gevallen heeft Toeslagen de kinderopvangtoeslag tijdens en na de bezwaarfase alsnog toegekend. Voor het jaar 2012 zijn er 31 toeslagen alsnog toegekend, voor het jaar 2013 zijn dat er 96 en voor het jaar 2014 zijn dat er 90.

37.

Hoeveel van de als fraudeur aangemerkte ouders zijn naar de rechter gegaan? Hoeveel van deze zaken heeft de Belastingdienst gewonnen?

Bij de rechtbank zijn 146 beroepen ingediend door de vraagouders waarvan er nu nog vier beroepen aanhangig zijn. In achttien zaken is belanghebbende in het gelijk gesteld, waarvan in zes zaken dit zonder rechtsgevolg bleef. In één zaak is belanghebbende deels in het gelijk gesteld. In 70 zaken is het beroep ongegrond verklaard, in één zaak is een voorlopige voorziening afgewezen en de overige zaken zijn ingetrokken of niet-ontvankelijk verklaard.

Bij de Raad van State is in 47 zaken hoger beroep ingesteld. 43 zaken hiervan zijn door de vraagouder ingesteld. Hiervan is in vier zaken belanghebbende in het gelijk gesteld. 23 zaken, waaronder een verzet en een herzieningsverzoek, zijn ongegrond verklaard. Er lopen nog zeven hoger beroepszaken. De overige zaken zijn ingetrokken of niet-ontvankelijk verklaard.

Vier zaken zijn door Toeslagen ingesteld. Hiervan is in twee gevallen Toeslagen in het gelijk gesteld. Eén zaak is ongegrond verklaard en één zaak is ingetrokken.

38.

In hoeveel gevallen is de Belastingdienst door de rechter gesommeerd de onterecht teruggevorderde kinderopvangtoeslag weer naar de ouders over te maken? Welk bedrag is hiermee gemoeid?

In één geval heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat er recht op kinderopvangtoeslag is over een specifiek jaar. Daarbij is aan de Belastingdienst opgedragen om uit te gaan van een door de Raad van State vastgesteld bedrag aan kosten voor kinderopvang.

39.

Hoeveel capaciteit heeft de Belastingdienst op het CAF-11-team zitten, in fte per jaar?

40.

Hoeveel fte werken binnen de Belastingdienst aan de inhoudelijke behandeling van vragen, klachten en bezwaren van burgers in de CAF-11-zaak?

Doordat door Toeslagen geen capaciteitsinzet op dossierniveau wordt bijgehouden, is het niet mogelijk om aan te geven hoeveel fte specifiek met CAF-zaken bezig zijn.

41.

Kunt u de uitkomst delen van de gesprekken die u naar aanleiding van het Kamerdebat van 21 maart 2019 over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen heeft gevoerd met de gedeputeerden?

Op 15, 17 en 22 mei is de directeur Toeslagen in gesprek gegaan met de betrokken ouders.

Dat waren open en emotionele gesprekken. Daarnaast ben ik vandaag met enkele betrokken ouders in gesprek geweest waar duidelijke gevoelens van teleurstelling en boosheid naar voren kwamen. Ik informeer uw Kamer nog apart over mijn gesprek met de ouders en de eerdere gesprekken tussen ouders en medewerkers van Toeslagen.

42.

Kunt u aangeven hoe het kan dat er onbekende Burgerservicenummers (BSN) binnen de selectie zijn gevallen en wat dat betekent voor de vervuiling van de lijst en daarmee de foutpercentages?

43.

Wanneer wordt deze omissie hersteld?

Dit is niet gebeurd. Bij de beantwoording van de vragen 9 en 10 is samenstelling van de onderzoekspopulatie toegelicht.

44.

Wat is het huidige takenpakket van het CAF-11-team? Verricht het CAF-11-team nog actief onderzoek naar fraude met de kinderopvangtoeslag en onder welke voorwaarden? Is de werkwijze van het CAF-11-team veranderd sinds het opzetten daarvan?

De Belastingdienst is in 2013 gestart met de aanpak via het CAF-team. Het project CAF 11 was een van de eerste zaken die door middel van deze aanpak zijn opgepakt. In 2016 is de werkwijze bij CAF-zaken aangepast, zodat toeslagen in geen geval worden stopgezet voordat nadere informatie bij ouders is opgevraagd. Dat is helaas wel bij de ouders uit de CAF 11-zaak gebeurd. Over de aanpassing van deze werkwijze heb ik uw Kamer geïnformeerd in mijn reactie op het rapport van de Nationale ombudsman in 2017. Tevens wordt momenteel gewerkt aan verbetermaatregelen, zoals ik in mijn brief van 11 oktober 2018 aan uw Kamer heb aangegeven.5

45.

Welke andere CAF-zaken heeft de Belastingdienst momenteel lopen?

46.

Hoeveel fte zijn in totaal met de uitvoering van deze CAF-zaken gemoeid?

Op dit moment lopen er 16 CAF-zaken die gerelateerd zijn aan Toeslagen. Doordat door Toeslagen geen tijd op dossierniveau wordt bijgehouden, is het niet mogelijk om aan te geven hoeveel fte specifiek met uitvoering van CAF-zaken bezig zijn.

47.

Welk totaalbedrag hebben de CAF-teams tot nu toe terug weten te vorderen als gevolg van welke onderzoeken?

Er is geen overzicht van alle terugvorderingen van alle CAF-zaken. Na onderzoek door het CAF-team vindt de verdere afwikkeling in reguliere teams van de Belastingdienst plaats.

48.

Klopt het dat niet alle burgers die op een uitsluitlijst stonden dit wisten?

49.

Klopt het dat burgers jarenlang op uitsluitlijsten stonden, terwijl ze hier niet op hoorden te staan en dat ook medewerkers van de Belastingdienst dit vonden?

Het klopt dat burgers jarenlang op lijsten stonden en handmatig beoordeeld zijn, terwijl daar geen concrete aanleiding meer voor was. Zie ook het antwoord op de vragen 11 en 12.

50.

Welke kosten-batenanalyse is er gemaakt voor het inzetten van de landsadvocaat?

Zoals ik u in mijn Kamerbrief van 11 oktober 2018 heb aangegeven is naar aanleiding van eerdere vragen van het lid Omtzigt over de uitleg van artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) besloten de Landsadvocaat te betrekken. De Landsadvocaat is gevraagd «alle op de zaak betrekking hebbende stukken», te beoordelen, en of al deze stukken in CAF 11-beroepszaken aan de rechter zijn verstrekt. Uit oogpunt van transparantie en de behoefte aan een onafhankelijk juridisch oordeel, heb ik de Landsadvocaat gevraagd zorg te dragen voor de procesvertegenwoordiging. Er vindt dan ook geen kosten-batenanalyse plaats.