Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531066 nr. 227

31 066 Belastingdienst

Nr. 227 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2015

In de procedurevergadering van 14 januari 2015 is gevraagd om het proces rond de voorlopige aanslag 2015 nader toe te lichten. Dit verzoek heeft u overgebracht in uw brief van 16 januari 2015. Daarnaast heeft de heer Bashir (SP) op 16 januari 2015 schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp (Handelingen II 2014/15, nr. 1120). In deze brief ga ik hier graag op in.

De Belastingdienst probeert om de loonbelasting en de inkomstenbelasting zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Ditzelfde geldt ook voor de voorlopige aanslag: er wordt met een goede voorlopige aanslag naar gestreefd dat mensen bij de definitieve aanslag zo min mogelijk bij moeten betalen of terugkrijgen. De betaling van belasting sluit hierdoor zo veel mogelijk aan bij de periode waarin het inkomen wordt genoten. Ondanks dit streven zal het nooit helemaal lukken om de definitieve aanslag inkomstenbelasting gelijk te laten zijn aan de al ingehouden loonbelasting en/of de voorlopige aanslag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand bij meerdere inhoudingsplichtigen werkt. Daarnaast is de voorlopige aanslag een schatting van inkomsten en/of aftrekposten die gedurende het jaar anders kunnen zijn dan vooraf is geschat. Mensen hebben zelf de mogelijkheid om de verschillen zo klein als mogelijk te houden door wijzigingen in hun situatie of inkomen tijdig door te geven.

Naar aanleiding van vragen van mevrouw Neppérus in november 2013 is in de 13e halfjaarsrapportage en in de daarop volgende antwoorden op vragen een indicatie gegeven van de verschillen tussen de voorlopige en definitieve aanslag. In ongeveer 1/3e van de voorlopige teruggaven blijkt dat deze gemiddeld € 1.000 te hoog was. Dit bedrag moet vervolgens bij de definitieve aanslag worden terugbetaald.1, 2

In diezelfde antwoorden is toen ook aangegeven dat de Belastingdienst vanaf 2015 de voorlopige aanslag gaat baseren op meer recente gegevens. Voor de voorlopige aanslag 2015 zijn dat de definitieve gegevens van 2013. Hierdoor zal de voorlopige aanslag 2015 beter aan gaan sluiten bij de definitieve aanslag over 2015 dan in de jaren ervoor.3 Sommige mensen krijgen daardoor een voorlopige aanslag met een ander bedrag dan ze gewend waren. Het te betalen of te ontvangen bedrag kan hoger of lager zijn in vergelijking met voorgaande jaren.

Daarnaast krijgen meer mensen in 2015 een te betalen voorlopige aanslag; ongeveer 2 miljoen over 2015 ten opzichte van ongeveer 1,5 miljoen over 2014.4 Ik besef dat het voor deze mensen nieuw is dat zij een voorlopige aanslag krijgen.5

Om mensen voor te lichten heeft iedereen die een voorlopige aanslag 2015 heeft gekregen bij die aanslag ook een informatieblad gekregen. Hierin is te lezen waarom het bedrag af kan wijken van wat zij gewend waren. Deze informatie is ook op de website van de Belastingdienst te vinden. Als mensen menen dat hun voorlopige aanslag niet (meer) aansluit bij hun actuele situatie, dan kunnen zij de voorlopige aanslag wijzigen. Ook hierop worden zij in het informatieblad gewezen. In vergelijking met andere jaren zijn bij de BelastingTelefoon als gevolg van de aangepaste voorlopige aanslag 2015 niet meer vragen of klachten binnengekomen dan voorzien. Het telefoonaanbod is dan ook in overeenstemming met wat de BelastingTelefoon verwachtte.6

Ik wil er nog op wijzen dat er per saldo niet meer belasting wordt geheven. Immers, doordat er een betere aansluiting zal zijn met de definitieve aanslag, hoeven mensen na afloop van het jaar niet of minder bij te betalen. Dit heeft voor mensen een aantal voordelen. De voorlopige aanslag mag in elf maandelijkse termijnen (februari 2015 t/m december 2015) worden betaald. Daarnaast krijgen mensen een betalingskorting als zij de voorlopige aanslag voor 1 maart 2015 in een keer betalen. Tenslotte geldt dat sommige mensen belastingrente besparen.7 Dit is het geval wanneer mensen een te betalen definitieve aanslag na 1 juli 2016 zouden krijgen.

Dit alles neemt niet weg dat 2015 een overgangsjaar is waarin de geactualiseerde voorlopige aanslag over 2015 samenvalt met de definitieve aanslag over 2014 (die relatief hoog kan zijn omdat de voorlopige aanslag 2014 nog gebaseerd was op historische gegevens) en mogelijk ook met de eenmalige bijbetaling over 2014. Zoals bekend krijgen alle mensen met een te betalen bedrag over 2014 een generiek uitstel van betaling van vier maanden. Dit generiek uitstel, in combinatie met de hiervoor genoemde mogelijkheden om de voorlopige aanslag 2015 te betalen, komt tegemoet aan de samenloop.8

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 198.

X Noot
2

Kamerstuk 31 066, nr. 200, blz. 11 en 12.

X Noot
3

Vraag 1 van de heer Bashir: Wijkt de wijze van het opleggen van de voorlopige aanslag af van hoe dit vorige jaren werd opgelegd? Is er een verandering in de werkwijze van de Belastingdienst? Zo niet, hoe kan het dan dat veel mensen die nu een voorlopige aanslag krijgen vorige jaren in het begin van het jaar geen voorlopige aanslag kregen? Zo ja, kunt u uitleggen hoe de werkwijze afwijkt van vorige jaren en waarop deze wijziging gebaseerd is?

X Noot
4

Aanhangsel Handelingen II 2014/15, 423, blz. 9 en 10. In het antwoord werd toen overigens nog ingeschat dat ongeveer 1 miljoen mensen voor het eerst een voorlopige aanslag zouden krijgen.

X Noot
5

Vraag 3 van de heer Bashir: Bent u zich ervan bewust dat de voorlopige aanslag voor 2015 voor veel mensen onverwacht is, omdat zij gewend waren om pas in 2016 een aanslag te krijgen over 2015? Hoe kan het dat de fiscus mensen zo heeft kunnen verrassen?

X Noot
6

Vraag 4 van de heer Bashir: Worden u en de Belastingdienst ook overspoeld met klachten van belastingplichtigen over dit onderwerp? Zo ja, hoeveel mensen hebben zich al gemeld over dit onderwerp en waarom heeft u dit niet beter gecommuniceerd?

X Noot
7

Vraag 5 van de heer Bashir: Bent u bereid om belastingplichtigen tegemoet te komen en nadrukkelijk te wijzen op de mogelijkheid om in termijnen te betalen? Kunt u ook nogmaals bevestigen dat aan het betalen in termijnen van de voorlopige aanslag 2015 geen extra kosten verbonden zijn?

X Noot
8

Vraag 2 van de heer Bashir: Bent u zich ervan bewust dat veel mensen die een voorlopige aanslag voor 2015 hebben gekregen en een bedrag moeten betalen, ook nog een aanslag voor 2014 zullen krijgen (waarin ook nog een naheffing staat) en dat dit neerkomt op het betalen van veel belasting in een korte termijn?