30 952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Nr. 415 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2022

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen de bij besluiten RC-10/7 en RC-10/7 tot stand gekomen wijzigingen van 17 juni 2022 van Bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (Trb. 2022, nr. 97).

Ingevolge artikel 7, onderdeel f, van genoemde Rijkswet behoeven deze wijzigingen van Bijlage III niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

Naar boven