Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330872 nr. 148

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 148 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2013

Zoals toegezegd in mijn brief van 24 juni 2013 (Kamerstuk 30 872, nr. 146) stuur ik u hierbij de Verduurzamingsagenda verpakkingen en het Basisdocument monitoring verpakkingen1.

Verduurzamingsagenda verpakkingen

De Verduurzamingsagenda verpakkingen is door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken opgesteld. Hierin staat hoe het Kennisinstituut de in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013–2022 afgesproken verduurzaming de komende jaren op gaat pakken met de betrokken partijen.

Zoals aangegeven in dit document is de Verduurzamingsagenda de routekaart voor verduurzaming van verpakkingsketens in de periode 2013–2022.

Het Kennisinstituut heeft een Verduurzamingsagenda opgesteld die de bouwstenen bevat om de hoogst haalbare doelen vast te stellen op het gebied van grondstoffengebruik, ketenbeheer en recycling door:

  • Voorkomen van verspilling van materialen en zuiniger gebruik van grondstoffen (Re-duce)

  • Verhoging van het percentage hergebruik in verpakkingsmaterialen (Re-use)

  • Terugwinnen van verpakkingsmateriaal (Re-cycle)

  • Inzetten van nieuwe materialen met lagere milieudruk (Re-new)

In de Raamovereenkomst Verpakkingen is afgesproken dat het bedrijfsleven naar deze doelen toe gaat werken en dat deze doelen zo mogelijk input zullen worden voor wetgeving.

Ik ben blij met deze verduurzamingsagenda omdat het een belangrijke stap is om verpakkingsketens binnen de periode van de Raamovereenkomst te verduurzamen. Ik ben ook blij met deze ontwikkeling, omdat deze agenda goed aansluit bij de wens van het kabinet om een transitie te maken naar circulaire economie. Daar draagt deze agenda aan bij en past daarmee heel goed in één van mijn prioriteiten, namelijk «Van afval naar grondstof».

Basisdocument monitoring

Het Basisdocument monitoring verpakkingen is door een werkgroep van gemeenten, verpakkend bedrijfsleven met en onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgesteld. De monitoring moet onafhankelijk, transparant, betrouwbaar en verifieerbaar zijn. Dit resultaat is op basis van de huidige kennis een goede invulling daarvan.

Het Basisdocument moet leiden tot een verbeterde systematiek met meer betrouwbare cijfers. Daarvoor zijn uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd waaraan de betrokken partijen moeten voldoen bij het vastleggen en overleggen van hun gegevens.

Voorbeelden van deze uitgangspunten zijn dat de gegevens op wegingen moeten zijn gebaseerd, dat er audits moeten worden uitgevoerd door onafhankelijke partijen en dat de gegevens gebaseerd moeten zijn op transparante en overlegbare bewijzen. Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat de nauwkeurigheid van de cijfers die gerapporteerd worden toeneemt en dat de stappen die genomen zijn, verifieerbaar zijn.

Daarnaast is in dit document vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden verdeeld en belegd zijn en wat de stappen zijn bij de beoordeling van het document. Op deze manier is het voor iedereen helder wie waarvoor verantwoordelijk is en wie aangesproken kan worden. Het Basisdocument is met de betrokken stakeholders besproken en waar mogelijk is de input van deze partijen verwerkt.

Het bestuur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft een positief advies uitgebracht over het Basisdocument. Dit advies is aan deze brief toegevoegd. De adviezen ter verbetering zijn voor zover ze aan de werkgroep waren gericht overgenomen.

Vervolg

De komende maanden zullen we in overleg met de stakeholders aan een Ministeriële Regeling werken waarin de relevante onderdelen uit het Basisdocument opgenomen zullen worden, zodat vanaf volgend jaar de betrokkenen volgens de daarin vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden kunnen werken. Ik ben er tevreden over dat we met dit document een belangrijke stap zetten op weg naar de gewenste verbetering van de kwaliteit van deze monitoring.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer