30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 174 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2012

In mijn brief van 13 maart jl. (TK 30 825, nr. 173) heb ik toegezegd uw Kamer op de hoogte te stellen van de resultaten van het bezoek van medewerkers van Dienst Regelingen (DR) aan de Stichting Skalsumer Natuurbeheer.

Het gesprek verliep in een goede en constructieve sfeer. Voor beide partijen was het een leerzaam bezoek.

DR heeft de werking van het perceelsregister en de bijbehorende Europese wet- en regelgeving toegelicht. Ook de achtergronden van de Subsidieregeling Natuur en Landschapbeheer (SNL) zijn besproken waarbij met name is ingegaan op de regelgeving rondom collectief beheer en de betaalschema’s.

Het dossier van de Stichting is ook inhoudelijk besproken. DR heeft haar beslissingen omtrent de perceelsoppervlakten en de SNL toegelicht. Vooral de toelichting over de oppervlaktebepaling in het perceelsregister werd door de Stichting gewaardeerd.

Ook de wijze van communiceren is besproken. Het blijkt, ondanks alle inspanningen van de kant van DR, toch nog niet altijd even duidelijk te zijn voor de ondernemers. Met name de beschikkingen worden als ingewikkeld ervaren.

Een leerpunt dat zeker door DR zal worden opgepakt.

Een ander leerpunt is dat het proces van verrekening van betalingen en vorderingen dat DR hanteert lastig te begrijpen is. In haar verbeterproces met betrekking tot klantcommunicatie zal DR dan ook extra aandacht besteden aan een duidelijke uitleg van dit verrekeningsproces.

Ik vertrouw erop dat het gesprek tussen de stichting en DR heeft geleid tot duidelijkheid voor de stichting met betrekking tot de vragen die er leefden.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven