Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230825 nr. 153

30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 153 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2012

Samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heb ik de afgelopen weken overleg gevoerd met de provincies over het vervolgtraject decentralisatie natuur, zoals ik in mijn brief van 22 december 2011 (TK 2011–2012, 30 825, nr. 150) heb aangekondigd.

Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de uitkomsten van het overleg met de provincies.

Het overleg heeft geresulteerd in uitvoeringsafspraken bij het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur van 20 september 2011 en aanvullende afspraken van 7 december 2011. Deze uitvoeringsafspraken heb ik zojuist samen met de heer Remkes, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg, aangeboden aan de Colleges van Gedeputeerden Staten van de 12 provincies.

De gezamenlijke brief en uitvoeringsafspraken zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd.1

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.