30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 150 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

Hierbij informeer ik u over de uitslagen van de stemmingen in Provinciale Staten over het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. In het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur is opgenomen dat provincies tot 24 december 2011 de tijd hebben om in te stemmen met het onderhandelingsakkoord. Inmiddels zijn de uitslagen van de stemmingen bekend.

Ik betreur het dat niet alle provincies hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. De provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Limburg, Gelderland en Overijssel hebben vóór gestemd. Noord-Brabant, Groningen, Friesland en Drenthe hebben tegen gestemd. Flevoland heeft de stemming over het onderhandelingsakkoord uitgesteld. Zoals eerder gemeld aan uw Kamer ga ik na het kerstreces met betrokkenen om tafel om het vervolgtraject te bespreken. Ik zal uw Kamer informeren over de te nemen vervolgstappen.

Als gevolg van het feit dat er geen akkoord is met 12 provincies, blijven in 2011 de bestuursovereenkomsten Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van kracht. De in 2011 beschikbare middelen voor het ILG worden aan provincies ter beschikking gesteld via de reguliere ILG-bevoorschotting. De hoogte van deze bevoorschotting past binnen de bestaande bestuursovereenkomsten en komt overeen met het bedrag zoals ik u in de tweede suppletoire wet 2011 heb gemeld.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven