30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 136 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens het (Planbureau voor de Leefomgeving) PBL het potentiële rendement van beschikbare hectares voor de natuur verschilt;

overwegende, dat daardoor voor het beste resultaat de restopgave c.q. kwaliteitsimpuls die met de provincies is afgesproken. een andere verdelingssleutel vraagt dan momenteel gebruikt wordt in het Provinciefonds;

verzoekt de regering om in haar overleg met de provincies in te zetten op een zo groot mogelijk ecologisch rendement, per euro of ingezette hectare grond, met het oog op de in het natuurakkoord afgesproken doelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Dijkgraaf

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jacobi

Koopmans

Van Gent

Naar boven