30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 128 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor de mate van succes van de decentralisatie van het natuurbeleid van essentieel belang is dat de rijksoverheid en de provincies eenzelfde uitleg geven aan het deelakkoord Natuur;

verzoekt de regering een gedetailleerde inhoudelijke reactie te geven op de memorie van toelichting van het Interprovinciaal Overleg op het deelakkoord Natuur;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven