Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230573 nr. 77

30 573 Migratiebeleid

Nr. 77 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 28 september 2011

De algemene commissie voor Immigratie en Asiel1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Immigratie en Asiel inzake de brief van 30 maart 2011 over maatregelen naar aanleiding van een auditrapport inzake INDiGO (Kamerstuk 30 573, nr. 66), alsmede naar aanleiding van een technische briefing door de IND op 7 juni 2011.

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 27 september 2011. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Brinkman

De griffier van de commissie,

Roovers

VRAGEN EN OPMERKINGEN VANUIT DE FRACTIES

VVD-fractie

1

De leden van de VVD-fractie uiten hun zorgen over de voortgang van INDiGO en zijn niet gerustgesteld door de technische briefing die op 7 juni jongstleden heeft plaatsgevonden. Daarom hebben de leden van de VVD-fractie een aantal vragen en opmerkingen met betrekking tot INDiGO, temeer daar deze leden de indruk hebben dat ten aanzien van dit project het aan de nodige sturing ontbroken heeft.

Dit beeld wordt onder meer versterkt uit het feit dat in oktober 2009 toenmalig staatssecretaris Albayrak van Justitie aan de Tweede Kamer schreef dat INDiGO acht miljoen euro duurder uitviel dan de in 2006 geraamde zestig miljoen euro, en uit de brief van minister Leers van 30 maart 2011 blijkt dat de verwachte extra kosten geraamd worden op 44 miljoen euro.

Ten aanzien van de opmerkingen van de VVD-fractie over de meerkosten van INDiGO, wordt hieronder een overzicht van de kostenposten gegeven.

Zoals u reeds is medegedeeld2, bedragen de kosten van het programma INDiGO 83,5 miljoen euro.

De meerkosten die de toenmalige staatssecretaris van Justitie in oktober 20093 meldde, zijn inbegrepen in dit bedrag en betreffen ontwikkelkosten van INDiGO. Deze ontwikkelkosten hielden onder meer verband met extra eisen die aan dat systeem werden gesteld, in verband met de introductie van de verbeterde asielprocedure.

De meerkosten genoemd in de brief van 30 maart 2011 betreffen niet de ontwikkelkosten voor INDiGO, maar de kosten die ontstaan doordat INDiGO niet per 1 januari 2011 operationeel is. Hierbij gaat het enerzijds om kosten om het huidige systeem (INDIS) langer operationeel te houden, en om conform het auditrapport van KPMG het technisch beheer op orde te houden. Anderzijds gaat het om besparingen die door vertraagde invoering van INDiGO pas later gerealiseerd kunnen worden. Door INDiGO kan de personele capaciteit bij de IND structureel met ca. 850 fte ten opzichte van 2006 afnemen. Bovendien zijn er meer titels om leges te heffen. Omdat INDiGO later wordt ingevoerd en het huidige systeem langer in de lucht blijft, kunnen deze besparingen pas later worden gerealiseerd.

INHOUD AUDITRAPPORT

2

De minister meldt dat de ingezette acties van de taskforce kunnen leiden tot een stabiele technische omgeving. Moet hier niet staan «zullen» of op zijn minst «moeten», of is de minister niet zeker van zijn zaak?

In de brief van 30 maart 2011 wordt op dit punt het rapport van KPMG geciteerd. Het rapport geeft aan dat de acties van de Taskforce kunnen leiden tot een stabiele technische omgeving. KPMG gebruikt het woord «kunnen», omdat KPMG als auditor zelf geen invloed heeft op het slagen van deze actie.

Sinds de brief van 30 maart 2011 is de stabiliteit van de technische omgeving zodanig toegenomen, dat ik significante stappen heb gezet in de ingebruikname van INDiGO. De eerste stap sinds die brief is gezet op 4 juni 2011: sindsdien verloopt het berichtenverkeer met ketenpartners, waaronder het verkeer met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) niet meer via de oude systemen van de IND (INDIS), maar via INDiGO. Hierover bent u ingelicht tijdens de technische briefing over INDiGO op 7 juni 2011.

Omdat na het zetten van deze stap geen stabiliteitsproblemen optraden, heb ik op 14 juni 2011 een volgende stap gezet namelijk het in gebruik nemen van behandelplannen. Dit betekent dat sindsdien een aantal zaken daadwerkelijk in INDiGO wordt behandeld, zodat in aanvulling op de eerdere systeemtesten meer zekerheid wordt verkregen over het gebruik van het systeem in de praktijk van de IND. De behandeling van de zaken in INDiGO wordt daarom in deze fase uiterst strikt gemonitord. Na een succesvolle afronding van deze fase zal mijn volgende stap zijn dat, beheerst en gedoseerd, meer en meer zaken in INDiGO zullen worden afgedaan, waarna de conversie van «oude» zaken naar INDiGO kan aanvangen. Die conversie is een majeure operatie: in totaal zullen circa 3,4 miljoen vreemdelingendossiers geconverteerd worden vanuit INDIS.

Er moeten nog belangrijke stappen worden gezet, zowel in technologisch als in organisatorisch opzicht, voordat het systeem helemaal in gebruik is genomen. De ervaring met grote ICT-projecten (binnen én buiten de overheid) leert dat tijdens dergelijke trajecten rekening moet worden gehouden met onvoorzienbare vraagstukken. Mocht dit zich voordoen, dan kan dit leiden tot extra kosten in 2012.

Gezien de structurele opbrengsten van INDiGO (namelijk een personele reductie als gevolg van een hogere graad van automatisering van de beslisprocessen) blijft de totale financiële businesscase voor INDiGO op de langere termijn positief.

3

Zijn alle adviezen van het auditrapport overgenomen? Zo nee, welke niet en waarom niet? Zijn alle overgenomen adviezen geïmplementeerd? Zo nee, welke niet en waarom niet?

Alle adviezen van het rapport zijn overgenomen en geïmplementeerd.

GENOMEN MAATREGELEN

4

De minister meldt in zijn brief dat bij de genomen maatregelen hij nog niet kan beoordelen tot hoe lang het stabilisatieproces zal duren. Wat is het bijbehorende tijdschema voor het stabilisatieproces? Is dit conform auditrapport ingericht?

Het stabilisatieproces is conform het auditrapport ingericht. Belangrijk element daarin is de instelling van de eerder genoemde INDiGO Technisch Beheer Organisatie (ITBO). Op basis van de voortgang die sinds de brief van 30 maart 2011 is gemaakt, verwacht ik dat het stabilisatieproces tot medio 2012 zal duren.4 Het ITBO zal gedurende deze periode operationeel blijven. De duur van deze periode is gebaseerd op de adviezen van KPMG in het auditrapport over INDiGO.

5

In de brief van de minister wordt daarbij ook vermeld dat hij heeft besloten om de regierol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie te versterken. Door de stuurgroep worden mogelijke risico's en de te nemen beheersmaatregelen inzichtelijk gemaakt. Is het niet hoogst merkwaardig dat dit niet eerder is gebeurd? Wat is hierbij het tijdschema? Hoe wordt de Kamer hierover geïnformeerd? Dezelfde vragen hebben de leden van de VVD-fractie met betrekking tot de kwaliteitsborgingssystematiek, communicatiestructuur en escalatieprocedures? Hoe is het mogelijk dat dat allemaal nu pas ontwikkeld moet gaan worden?

Vanaf de start kende het INDiGO-programma beheersmaatregelen, zoals een kwaliteitsborgingssystematiek, communicatiestructuren en escalatieprocedures. Voorbeelden hiervan zijn: incident-, problem- en changemanagement en IT service continuity management. Deze waren belegd in de normale ambtelijke lijn. Het auditrapport geeft dit ook duidelijk aan. Zij hebben echter niet geleid tot het gewenste resultaat. Daarom heb ik, direct nadat ik van de INDiGO-problemen vernam, maatregelen genomen. Zoals gemeld in de brief van 30 maart 2011, heb ik een stuurgroep INDiGO ingesteld, waarin voortgang, kwaliteit en risico’s bewaakt worden, en waar escalaties kunnen worden afgehandeld.

6

Defensie/IVENT heeft de intentie uitgesproken de voor INDIGO benodigde diensten ook in de toekomst te zullen leveren. Vindt de minister dit voldoende basis om mee verder te gaan? Voor hoe lang is de levering gegarandeerd? Wat is/zijn de terugvalopties?

Defensie/IVENT heeft op basis van een analyse en herziening van de samenwerkingsrelatie met BZK/IND de intentie uitgesproken de benodigde diensten voor INDiGO ook in de toekomst te willen leveren. Daarvoor zal Defensie/IVENT in overleg met de IND de condities creëren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de gezamenlijke verklaring van de secretarissen-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Defensie, en in de onderliggende dienstverleningsovereenkomsten. De continuïteit van de levering wordt gemonitord in de Stuurgroep INDiGO, waarin de Commandant IVENT heeft plaatsgenomen.

De minister van Defensie heeft in het overleg met de Tweede Kamer van 6 juni 2011 gemeld dat de mogelijkheden voor sourcing thans worden onderzocht. De analyse van de mogelijke gevolgen op het beheer van INDiGO bij een eventuele sourcing, wordt op dit moment uitgevoerd. Daarbij worden alle relevante aspecten bezien.

Ten aanzien van de terugvalopties, verwijs ik u naar de onderstaande vraag over alternatieven.

7

Wat zouden de consequenties kunnen zijn van het niet willen of niet kunnen leveren op termijn door IVENT in de sfeer van een nieuwe aanbesteding met bijbehorende vertraging van invoering van het Modern Migratiebeleid, et cetera? Welke kosten zouden hiermee gemoeid kunnen zijn?

Op dit moment werken IND en IVENT samen in de INDiGO Technisch Beheer Organisatie aan het stabilisatieproces. Gezien de voortgang die op dit moment wordt gemaakt, is er vooralsnog geen aanleiding de planning te herzien. Het is de bedoeling dat het technisch beheer na afronding van de stabilisatieperiode door de INDiGO Technisch Beheer Organisatie wordt overgedragen. Een vraag naar kosten is op dit moment prematuur.

8

De minister meldt dat hij in deze periode alternatieven heeft overwogen. Welke alternatieven zijn er overwogen? Welke risico's ziet u voor een overstap naar een andere beheerder?

De aanwezigheid van alternatieven is beperkt. De aard van het werk van de IND maakt, dat hoge eisen gesteld moeten worden aan de vertrouwelijkheid en beveiliging van de informatie die in INDiGO wordt opgeslagen. Vanuit het uitgangspunt «government-owned, government-controlled» hadden beheerspartijen binnen de overheid prioriteit boven alternatieven buiten de overheidssfeer. De keus voor IVENT als beheerpartij kwam daarom mede voort uit de behoefte aan een stabiele partij met gedegen beheerprocessen, een goede beveiliging en een bijbehorende standvastigheid.

DE GEVOLGEN VAN HET UITSTEL VAN INDIGO

9

Beschreven wordt dat op dit moment niet aangegeven kan worden wanneer aan de randvoorwaarden van stabilisatie kan worden voldaan en dat pas drie maanden later de Wet modern migratiebeleid in werking kan treden. De minister moet toch binnen een bandbreedte hier een tijdstip voor kunnen noemen? Gezien de grote belangen en ook kosten die met uitstel gepaard gaan kan hier toch geen sprake zijn van een open eind-constructie?

Welke kosten horen bij de verschillende fasen van het stabilisatieproces?

In mijn brief van 30 maart 2011 heb ik aangegeven onder welke randvoorwaarden de Wet modern migratiebeleid in werking kan treden. Ten eerste moet de verdere uitrol van INDiGO op een beheerste wijze in productie zijn gebracht. Ten tweede moet zijn gebleken dat INDiGO op stabiele en betrouwbare wijze functioneert en grote volumes aankan. Drie maanden nadat ik de betrokken ketenpartners en de klanten van de IND daarover heb geïnformeerd, kan de wet vervolgens in werking treden.

In mijn antwoord op vraag 2 heb ik aangegeven dat INDiGO in productie is gebracht, en dat een aantal dossiers daadwerkelijk in INDiGO wordt behandeld. Het betreft evenwel nog geen grote volumes. De ingebruikname van INDIGO is dus nog niet zo ver gevorderd dat op dit moment al aan de tweede randvoorwaarde wordt voldaan. Op dit moment kan ik de betrokken ketenpartners en klanten van de IND daarom nog niet informeren over de datum waarop de wet in werking treedt.

Juist vanwege de grote belangen en kosten, zie ik toe op een beheerste, maar voortvarende invoering. Er is geen sprake van een open-eind-constructie. De voortgang wordt strikt bewaakt in de Stuurgroep INDiGO, alsmede door externe deskundigen. Ik acht het echter niet wenselijk om een datum te noemen, gelet op de waarschuwing van de Algemene Rekenkamer (2007) om geen fatale deadlines te stellen aan ICT-projecten. Ik zet maximaal in om INDiGO zo snel mogelijk volledig te laten functioneren.

In 2011 bedragen de kosten voor het stabilisatieproces € 14,2 miljoen. Het betreft kosten voor de technisch beheer organisatie (€ 13 miljoen) en voor de (inmiddels opgeheven) Taskforce (€ 1,2 miljoen).

10

Hoelang zal er sprake zijn van beperkte informatievoorziening door de IND? Wanneer zal dit zijn? Welke informatie zal er dan wel/niet geleverd worden?

Zoals ik in mijn brief van 30 maart jl.5 heb aangegeven, is het leveren van management informatie niet mogelijk in de fase dat INDiGO «gevuld» wordt met de gegevens uit INDIS, Dit kan na afronding met terugwerkende kracht alsnog plaatsvinden. Er zal dus een korte periode sprake zijn van beperkte informatielevering door de IND.

In INDiGO worden namelijk gegevens met gebruikmaking van een ander begrippenkader vastgelegd dan in INDIS, het huidige systeem van de IND. Dit heeft tot gevolg dat gedurende de periode waarin INDiGO in gebruik wordt genomen, de cijfers die vanuit INDiGO worden gegenereerd, niet goed kunnen worden gecombineerd met de cijfers die nog vanuit INDIS worden gegenereerd.

Bij de ingebruikname van INDiGO wordt ook gestart met het geleidelijk overbrengen van gegevens uit de oude systemen naar INDiGO. Het aantal zaken dat in INDiGO wordt behandeld zal in een periode van een aantal maanden geleidelijk toenemen. Het tempo wordt bepaald door de snelheid waarmee de organisatie op verantwoorde wijze de overgang naar INDiGO uit kan voeren. Er wordt uitgegaan van een overgangsperiode van vier tot zes maanden, waarna deze informatie naar verwachting wel kan worden verstrekt.

Ook zal het nieuwe begrippenkader van INDiGO vanaf dat moment gaan gelden voor alle rapportages. Dit betreft zowel nieuwe rapportages met actuele cijfers, als cijfers uit eerdere rapportages over afgesloten perioden.

Het nieuwe begrippenkader zal dan naar verwachting met terugwerkende kracht ook worden toegepast op de gegevens die uit de oude systemen zijn overgebracht. Op die manier wordt er voor gezorgd dat de nieuwe actuele cijfers uit INDiGO zo veel mogelijk vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren, zodat er opnieuw een zinvolle historische context beschikbaar is. Bij de afronding van de overgangsperiode en de nieuwe cijfers zal inzichtelijk worden gemaakt hoe de nieuwe cijfers zich verhouden tot de in het verleden geleverde cijfers opdat de betrouwbaarheid is gewaarborgd.

11

Ten aanzien van de financiële gevolgen vragen de leden van de VVD-fractie zich af of een deel van de te verwachten extra kosten van € 44 miljoen in 2011 te verhalen is op IVENT of andere partners?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie zullen, conform de Verklaring ministerie van Defensie en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (als bijlage bijgevoegd)6 over de verdeling van de in kaart gebrachte kosten in overleg treden en zo nodig – op het niveau van de secretaris-generaal – besluiten.

12

Welk deel van de overschrijdingen van € 22 miljoen euro directe ICT kosten en circa 17 miljoen euro besparingsverlies worden veroorzaakt door personele kosten en welke door externe inhuur?

Van de ICT-kosten wordt circa € 0,75 miljoen veroorzaakt door personele kosten en circa € 4 miljoen door externe inhuur. De overige kosten betreffen kosten voor met name het langer operationeel houden van de oude systemen (INDIS) van de IND. Het langer operationeel houden van INDIS is voor 2011 geraamd op circa € 3,5 miljoen per kwartaal.

Het genoemde besparingsverlies wordt in zijn geheel veroorzaakt door personele kosten en derving van leges die onder het modern migratiebeleid zullen worden geheven.

13

Na lezing van de stukken is het de leden van de VVD-fractie niet geheel duidelijk geworden welke nadelige effecten de gehele vreemdelingenketen ondervindt als gevolg van de problemen van INDiGO. Graag vernemen de leden van de VVD-fractie een nadere uiteenzetting van de minister. Behoren bijvoorbeeld de destijds ontstane problemen bij de administratieve ondersteuning van de IND, de ULAD, inmiddels tot de verleden tijd? Is de extra werkdruk bij de afdelingen beslis en proces van de IND, als gevolg van INDiGO en het opheffen van de ULAD, inmiddels opgelost/aangepakt? Zijn er als gevolg van INDiGO problemen ontstaan in de ketensamenwerking, bijvoorbeeld tussen de IND en DT&V? Hebben de problemen bij INDiGO ertoe geleid dat verkeerde/niet tijdige beslissingen zijn genomen in de keten, bij bijvoorbeeld asiel- en reguliere zaken? Wat zijn de gevolgen geweest van de problemen bij INDiGO voor de kostendekkendheid van de leges bij de aanvragen voor mvv en de reguliere verblijfsvergunning?

De samenwerking in de vreemdelingenketen als geheel ondervindt geen negatieve gevolgen door de latere invoering van INDiGO. De huidige systemen van de IND zijn namelijk onverminderd stabiel. Ook heeft de latere invoering van INDiGO de kwaliteit van de besluitvorming door de IND niet verslechterd.

Bedrijfsprocessen en ICT zijn sterk met elkaar verweven. Daarom heeft de ingebruikname van INDiGO niet alleen technische consequenties, maar leidt zij ook tot aanpassingen in de organisatie van de IND. Zo zijn de Units Landelijke Administratieve Dienstverlening opgeheven, en zijn de Centrale Postverwerkings Unit (CPU) en de Centrale Verificatie Unit (CVU) ingericht.

Zoals reeds gemeld in mijn brief van 30 maart jl., brengt de latere invoering van de Wet modern migratiebeleid € 5 miljoen legesderving met zich mee. De mate van kostendekkendheid van het huidige legesstelsel is niet veranderd door de problemen bij INDiGO. Met de recent aan uw Kamer gemelde verhoging van de leges per 1 juli jl. is de kostendekkendheid van de leges overigens substantieel verhoogd.7

AUDITRAPPORT

ALGEMENE SAMENVATTING

14

Moeten de leden van de VVD-fractie uit het auditrapport concluderen, dat pas wanneer er een stabiele technische omgeving zal komen, er een gestructureerde analyse kan worden uitgevoerd naar eventuele onderliggende technische oorzaken en de oplossing ervan? Betekent dit dat er nog geen garanties zijn af te geven dat het systeem uiteindelijk volledig goed zal/kan functioneren?

De analyse en stabilisatie van het systeem waarnaar het auditrapport verwijst, hebben gelijktijdig plaatsgevonden. Ik ga ervan uit dat het systeem na afronding van de implementatie volledig goed zal functioneren, gelet op de voortgang die sinds 30 maart jl. is gemaakt. Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op de vraag naar de inhoud van het auditrapport (vraag 2).

15

Wat bedoelt het Auditrapport precies met de zin dat IVENT qua bemensing, beveiliging, tooling, producten mogelijk wordt beperkt door de context van Defensie? Wat zijn exact deze beperkingen? Hoe verhoudt zich dit tot alternatieve beheerders?

Zoals de minister van Defensie heeft gemeld in zijn brief van 8 april 2011 over Defensie na de kredietcrisis, zijn de defensie-uitgaven sinds 1998 duidelijk achtergebleven bij de groei van de overheidsuitgaven als geheel. Behalve de reële defensie-uitgaven is ook het investeringspercentage in de afgelopen jaren gedaald. Dit is uiteraard niet zonder gevolgen gebleven voor de Defensie-organisatie, en voor IVENT. Het achterblijven van de Defensie-uitgaven heeft gevolgen gehad voor de bemensing, de tooling en producten, die immers vragen om investeringen.

Daarnaast heeft de goede beveiliging, die zowel in de context van Defensie als in de context van vreemdelingenzaken zeer gewenst is, beperkingen gesteld aan informatie-uitwisseling tussen Defensie/IVENT en BZK/IND over de tooling en producten van Defensie/IVENT.

Gezien de situatie van de rijksbegroting, hebben alle ICT-beheerders van de Rijksoverheid, als mogelijke alternatieve beheerders, op dit moment te maken met financiële beperkingen.

Ten aanzien van de beperkingen die het auditrapport noemt, merk ik nog op dat de informatie-uitwisseling tussen Defensie/IVENT en BZK/IND over de tooling en producten van Defensie/IVENT, inmiddels zijn herijkt.

ADVIES

16

Is het niet de omgekeerde wereld om te vragen of Defensie/IVENT diensten wil blijven leveren? Zou er door de IND als klant niet veeleer een langjarig commitment met leveringsgaranties geëist moeten worden?

De IND en IVENT hebben reeds bij de aanvang van het INDiGO-programma afspraken gemaakt over een langdurige dienstverlening. Deze zijn neergelegd in verscheidene dienstverleningsovereenkomsten.

Met de vraag of Defensie/IVENT diensten wil blijven leveren, heeft het auditrapport het tweezijdige karakter van de relatie willen benadrukken. Gaandeweg de ontwikkeling van INDiGO is duidelijk geworden dat het leveren van diensten door IVENT aan de IND duidelijk meer van IVENT vraagt dan het leveren van standaarddiensten en standaardhulpmiddelen in een standaardomgeving. De vraag of IVENT, gegeven de departementale context van het ministerie van Defensie, diensten wil blijven leveren aan overheden buiten Defensie vroeg daarom om méér dan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de twee organisaties: een strategische herijking op alle niveaus van de bestuurlijke context van IVENT was noodzakelijk.

De ontwikkelingen rond IVENT worden nauwgezet gevolgd. Zoals de minister van Defensie in het overleg met de Tweede Kamer op 6 juni 2011 heeft gemeld, worden de mogelijkheden voor sourcing thans onderzocht. De analyse van de mogelijke gevolgen op het beheer van INDiGO bij een eventuele sourcing, wordt op dit moment uitgevoerd en daarbij worden alle relevante aspecten bezien.

17

Heeft er inmiddels een herijking van de afspraken met Defensie/IVENT plaatsgevonden? Zo ja, wat is de inhoud van de nieuwe afspraken?

Ja, deze herijking heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke verklaring, waarin de secretarissen-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie strategische afspraken hebben gemaakt over onder andere de besturing door de IND van de ITBO. Ik verwijs u voor de inhoud van de afspraken naar bijlage 1.

AFSPRAKEN EN SAMENWERKING INDIGO

18

Hoe verklaart de minister het gebrek aan bestuurlijke aandacht en doorvertaling, het ontbreken van duidelijke afspraken, onvoldoende risicobeheersing bij een dergelijk majeur project? Welke maatregelen heeft de minister hierop genomen?

Zoals ik hiervoor heb aangegeven zijn in de Service Level Agreements tussen IVENT en IND afspraken opgenomen over een breed scala aan onderwerpen, waaronder incident, problem en change management, IT service continuity management, en een escalatie-procedure. Deze afspraken zijn ingericht conform de marktstandaarden.

Niettemin hebben deze beheersmaatregelen niet voorkomen dat zich problemen voordeden bij het beheer van INDiGO. Daarom heb ik, zoals gemeld in de brief van 30 maart 2011, een stuurgroep INDiGO ingesteld, waarin voortgang, kwaliteit en risico’s bewaakt worden, en waar escalaties kunnen worden afgehandeld. Daarnaast houden ambtelijke en onafhankelijke, externe experts voortdurend de vinger aan de pols, vanuit zowel een technische als een organisatorische invalshoek.

ADVIEZEN MET BETREKKING TOT SERVICE GEORIËNTEERDE ARCHITECTUUR

19

Hebben IVENT en IND inmiddels een visie ontwikkeld op SGA governance? Is er intussen een Enterprise Architect aangesteld?

De ITBO werkt op dit moment de SGA governance van INDiGO uit. De eerste belangrijke stappen hierin zijn genomen zoals het beleggen van de rol en taken van de Enterprise Architect bij de IND. Tevens is er een structuur geïmplementeerd voor de continuïteit in de werking van het systeem en voor het beheerst doorvoeren van wijzigingen in het systeem.

Ook de monitoring is ingericht.

PvdA-fractie

Bij de leden van de PvdA-fractie leven de onderstaande vragen:

20

Zijn er indicaties dat de extra kosten als gevolg van de vertraging van INDiGO hoger uitvallen dan de actueel geraamde 44 miljoen euro? Zo ja, welke?

Bij een recente herijking van de extra kosten voor 2011 is gebleken dat in 2011 deze enigszins lager uitvallen. De meest recente raming bedraagt 42,5 miljoen euro. Deze bijstelling is mogelijk omdat de eerder voorziene kosten voor de hardware van het huidige informatiesysteem van de IND (INDIS) en het besparingsverlies, naar beneden zijn bijgesteld.

Als in 2012 de huidige systemen van de IND (INDIS) nog enige tijd operationeel gehouden zouden moeten worden, en als de besparingen die de ingebruikname van INDiGO met zich mee brengen niet meteen gerealiseerd kunnen worden, kunnen zich ook in 2012 nog extra kosten voordoen. Zoals ik in antwoord 2 heb aangegeven, zullen de structurele opbrengsten van INDiGO op langere termijn positief zijn.

21

Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de impact op het primaire proces die de serieuze problemen met de performance en stabiliteit van INDiGO tot gevolg hebben?

ICT en werkprocessen zijn nauw met elkaar verweven. In het najaar van 2010 had de IND door de genoemde problemen met INDiGO te kampen met perioden van uitval van de primaire systemen. Deze perioden konden tot enkele uren duren. De uitval had gevolgen voor de externe dienstverlening, de interne dienstverlening en de productiviteit van de IND. Hierbij merk ik op dat deze drie gebieden samenhangen: vermindering van productiviteit heeft bijvoorbeeld invloed op de snelheid waarmee een aanvrager de beslissing ontvangt.

Externe dienstverlening: in de perioden waarin de performance en stabiliteit van de IND-systemen onvoldoende was, had dat gevolgen voor de externe dienstverlening. Allereerst werd de telefonische dienstverlening beïnvloed. Vragen over individuele dossiers konden als het systeem niet functioneerde, niet worden beantwoord. Het innemen van de aanvragen aan de IND-loketten werd in deze perioden ook bemoeilijkt, omdat de aanvragen niet geregistreerd konden worden en dossierinformatie niet kon worden opgezocht.

Interne dienstverlening: In 2010 is het digitaal dossier gaandeweg in gebruik genomen. Daartoe wordt inkomende en uitgaande post voor de IND ingescand door de Justitiële Informatie Dienst (JustID), en elektronisch doorgezonden naar de IND. De Centrale Post Unit van de IND koppelt de ingescande post vervolgens aan het digitaal dossier van de betreffende vreemdeling. Vanwege de instabiliteit van het systeem, deden zich in het najaar van 2010 problemen voor bij de elektronische doorzending van de ingescande post. Het duurde soms lang voordat post «doorkwam» bij de IND.

Productiviteit: in de perioden waarin het systeem niet functioneerde, nam de productiviteit van de IND af.

22

Wat zijn de kosten van het door KPMG uitgevoerde auditrapport «Willen, kunnen en doen»?

De kosten bedroegen € 56 160, excl. btw.

23

Welke mogelijke gevolgen hebben de geplande bezuinigingen op Defensie op de positie en bezetting van beheersorganisatie IVENT binnen het ministerie? Wordt IVENT ontzien, en zo ja, op welke wijze?

In het kader van de bezuinigingen bij het ministerie van Defensie wordt IVENT samengevoegd met andere Defensie-onderdelen op het gebied van ICT. Hiermee wordt de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de informatievoorziening bevorderd, de integratie van operationele en bestuurlijke informatievoorziening (IV) versterkt en vraag en aanbod in het IV-domein beter op elkaar afgestemd. Bovendien onderzoekt het ministerie van Defensie de mogelijkheden van sourcing van de ICT-dienstverlening. In de brief van 8 april jl. (TK, 2010/11, 32 733, nr. 1) heeft de minister van Defensie u hierover uitgebreid geïnformeerd.

24

In hoeverre is, gelet op die bezuinigingen, gegarandeerd dat IVENT zijn taak als beheerder van INDiGO, kan voltooien?

Defensie/IVENT heeft tot op het niveau van de secretaris-generaal de intentie uitgesproken de voor INDiGO benodigde diensten ook in de toekomst te willen leveren, en de vereiste bewegingsruimte daarvoor vrij te maken. Gezien de omvangrijke ombuigingen bij Defensie en het feit dat de mogelijkheden voor sourcing worden onderzocht, worden de ontwikkelingen rond IVENT nauwgezet gevolgd. De analyse van de mogelijke gevolgen op het beheer van INDiGO bij een eventuele sourcing, wordt op dit moment uitgevoerd en daarbij worden alle relevante aspecten bezien. Dit is ook onderwerp van gesprek in de Stuurgroep INDiGO, waarin namens het ministerie van Defensie de Commandant IVENT participeert.

25

Hoe schat de minister de risico’s in, als IVENT die beheerstaak niet kan voltooien, voor het realiseren en operationeel maken van INDiGO?

Op dit moment werken IND en IVENT samen in de INDiGO Technisch Beheer Organisatie aan het stabilisatieproces. Ik verwacht dat dit proces loopt tot en met medio 2012. Gezien de voortgang die op dit moment wordt gemaakt, is er geen aanleiding deze planning te herzien.

Na afronding van het stabilisatieproces zal het technisch beheer overgenomen worden door de staande organisatie.

26

Kan de minister, desnoods vertrouwelijk, de Kamer informeren over de verschillende alternatieven die zijn overwogen voor het verdere beheerderschap van INDiGO?

Kan de minister uitgebreid motiveren waarom voor IVENT is gekozen en waarom IVENT, beter dan andere bedrijven, het beste geschikt is om de beheerdersklus te voltooien, ondanks de problemen die de afgelopen periode juist tussen IVENT en IND zijn opgetreden? Is bij de afweging van alternatieven tevens betrokken de omstandigheid dat IVENT mogelijk geraakt kan worden bij de bezuinigingen op Defensie?

De IND en IVENT werken reeds lange tijd samen. IVENT is niet alleen betrokken bij INDiGO, maar is al langere tijd de beheerder van de oude INDIS-systemen van de IND.

Toen de IND in 2006 een aanbesteding startte voor INDiGO, is ook voor het beheer een marktverkenning uitgevoerd. Hierbij is gekeken welke partij het beste het technisch beheer op zich kon nemen. IVENT bleek op dat moment de meest geschikte partij. De intentieovereenkomst voor de samenwerking tussen de IND en IVENT voor INDiGO dateert uit 2008 en is het resultaat van de verkenningen tussen deze twee partijen sinds 2006.

Waarom bleek IVENT in 2008 de meest geschikte partij?

  • Er was reeds een goede samenwerkingsrelatie met IVENT bij het beheer van INDIS.

  • IVENT is een overheidsorganisatie: «government-owned, government-controlled».

  • IVENT is een stabiele partij met gedegen beheerprocessen.

  • Het rekencentrum van IVENT kent een goede beveiliging en een bijbehorende standvastigheid. Voor een gevoelig terrein als het vreemdelingenrecht, is dit een zwaarwegende factor.

De problemen die de afgelopen tijd zijn gerezen in de samenwerking met IVENT, zijn aanleiding geweest om deze samenwerking te herijken, maar niet om deze te beëindigen:

  • De redenen die in 2008 aanleiding waren om voor IVENT te kiezen, gelden vooralsnog nog steeds.

  • Daarnaast had de IND inmiddels goede ervaringen opgedaan met de «virtualisatie» van de IND-werkplekken door IVENT. Virtualisatie betekent dat computerprogramma’s waarmee de IND werkt, op centrale servers worden geplaatst. De traditionele «computerkasten» op de bureaus van IND-medewerkers kunnen daardoor vervangen worden door kleine «netwerkkastjes». Virtualisatie brengt dan ook voordelen met zich mee op het gebied van efficiëntie, kostenbeheersing en plaats- en tijdonafhankelijk werken, en is bovendien een noodzakelijke voorwaarde voor de implementatie van een Service Georiënteerde Architectuur (SGA) als INDiGO. Met de virtualisatie heeft IVENT aangetoond dat zij in staat is te werken met moderne ICT-toepassingen.

  • Overstap naar een andere beheerder op het moment van de ingebruikname van INDiGO had een nog latere invoering van dat systeem met zich mee kunnen brengen, en had uiteraard ook meerkosten en additionele risico’s met zich meegebracht.

De analyse van de mogelijke gevolgen op het beheer van INDiGO bij een eventuele sourcing, wordt op dit moment uitgevoerd en daarbij worden alle relevante aspecten bezien.

PVV-fractie

27

In de brief van 30 maart 2011 geeft de minister aan dat INDiGO een belangrijke rol zal spelen bij het genereren van een betere informatievoorziening op een aantal beleidsterreinen. Deze verbeterde informatievoorziening zal echter later beschikbaar komen als gevolg van de vertraagde invoering van INDiGO. Kan de minister aangeven welke gevolgen de latere invoering van INDiGO specifiek heeft voor de verscherpte aanpak van misbruik en fraude?

De leden van de PVV-fractie wijzen er op dat de minister voor Immigratie en Asiel tijdens het algemeen overleg Vreemdelingenbeleid van 8 december 2010 heeft gesteld dat niet met de armen over elkaar moet worden afgewacht tot INDiGO er is, en dat met de IND en andere partijen wordt gesproken over de tussentijdse invulling van de fraudeaanpak. Kan de minister aangeven wat het resultaat is van het genoemde overleg met de IND en andere partijen? Welke invulling wordt gegeven aan de fraudeaanpak zolang INDiGO nog niet geïmplementeerd is? Graag vernemen deze leden de reactie van de minister op dit punt.

De IND zal de Vreemdelingenwet 2000 blijven handhaven. De aanpak van misbruik en fraude is een essentieel onderdeel hiervan.

De IND maakt al veel werk van het tegengaan van criminele activiteiten. Bij het aanvragen van verblijfsvergunningen en het verlengen van een verblijfsvergunning raadpleegt de IND al alle ter beschikking staande registers van politie en justitie.

Daarnaast zijn IND-medewerkers opgeleid om de identiteit van vreemdelingen te verifiëren en mogelijke documentfraude te onderkennen. Bij ieder loket zijn gecertificeerde medewerkers aanwezig om de loketmedewerkers daarbij te ondersteunen.

Binnen de IND is inmiddels een Afdeling Handhaving opgericht, die de handhavings-inspanningen binnen de IND coördineert. Daarnaast is er een Centrale Verificatie Unit ingericht, die er toe dient door de aanvrager verstrekte informatie te verifiëren, met name bij andere overheden. Tevens voert de Centrale Verificatie Unit zogenaamde «trajectcontroles» uit. Dit betekent dat in individuele zaken periodiek gekeken wordt of nog aan de voorwaarden van een verleende vergunning wordt voldaan. Zo wordt onder meer gekeken of nog wordt voldaan aan het inkomenvereiste, of de vreemdeling en diens partner/echtgenote nog op hetzelfde adres wonen, en of studenten nog ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling. Als INDiGO is ingevoerd, dan zullen de taken van de Centrale Verificatie Unit gaandeweg geautomatiseerd kunnen worden.

Ten slotte wordt de handhaving geïntensiveerd door een meer intensieve samenwerking tussen IND en betrokken keten- en netwerkpartners (onder meer de Arbeidsinspectie, Belastingdienst en Vreemdelingenpolitie). Deze samenwerkingsverbanden werpen hun vruchten af. Ik noem hier enkele voorbeelden. Zo is de controle op de naleving van het au pair-beleid aangescherpt. Alle signalen omtrent misbruik worden doorgeleid naar één centraal punt, de proeftuin au pair. Op verzoek van de IND heeft de Vreemdelingenpolitie in de eerste helft van 2011 steekproefsgewijs en op basis van signalen adres- en andere controles naar naleving van het au pair-beleid. Een tiental au pair-bureaus is onder verscherpt toezicht gesteld, en één au pair-bureau is onherroepelijk verwijderd uit de proeftuin. Samenwerking tussen IND, Arbeidsinspectie en SIOD heeft in 2011 geleid tot de verwijdering van 17 bedrijven uit de kennismigrantenregeling. Er is daarnaast een projectteam ingericht voor de aanpak van hoog-risico-zaken in de kennismigrantenregeling. Mede op basis van informatie van de IND heeft de Arbeidsinspectie in 2010 en 2011 gerichte inspecties verricht bij werkgevers van buitenlandse studenten op naleving van de Wet arbeid vreemdelingen, waarna door de IND is beoordeeld of verblijfsvergunningen van buitenlandse studenten konden worden ingetrokken. Zoals ik al eerder aan de Kamer heb gemeld8, heeft voorts de intensieve, ketenbrede aanpak van fraude en misbruik in het asiel- en nareisbeleid door Somalische asielzoekers geleid tot een drastische daling van het aantal inwilligingen van de mvv-aanvragen voor nareis, tot minder dan 10%.

Een laatste voorbeeld betreft de strijd tegen schijnrelaties: in samenwerking met ondermeer de Vreemdelingenpolitie ben ik er in geslaagd de toestroom te beperken van schijnhuwelijken gesloten tussen EU-onderdanen en derdelanders op het Egyptisch consulaat hier te lande. U wordt hierover separaat geïnformeerd.

28

In de brief van 30 maart 2011 heeft de minister aangegeven dat de te verwachten extra kosten vanwege de latere invoering van INDiGO in 2011 ongeveer € 44 miljoen bedragen. Zijn er sedertdien met betrekking tot dit bedrag nog wijzigingen opgetreden, zo vragen deze leden.

Zoals hiervoor is gemeld, is de kostenraming voor 2011 inmiddels neerwaarts bijgesteld, naar 42,5 mln.

29

Uit het auditrapport «Willen, kunnen en doen» van KPMG is naar voren gekomen dat met name op organisatorisch vlak sprake is van problematiek. De leden van de PVV-fractie vernemen graag of er inzake de moeilijkheden bij de invoering van INDiGO ook oog is voor problemen op het gebied van management.

Ja, daar is oog voor. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de herijking van de samenwerkingsrelatie tussen BZK/IND en Defensie/IVENT, waarbij de secretarissen-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie strategische afspraken hebben gemaakt over onder andere de besturing door de IND van de ITBO en de instelling van de Stuurgroep INDiGO.

CDA-fractie

30

Wat zijn de gevolgen van een mogelijke outsourcing van IVENT binnen de defensieorganisatie als gevolg van de bezuinigingen bij defensie? Is hierover contact geweest? Zo ja, wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen?

Zoals bekend, onderzoekt het ministerie van Defensie de mogelijkheden voor sourcing van ICT. De analyse van de mogelijke gevolgen op het beheer van INDiGO bij een eventuele sourcing, wordt op dit moment uitgevoerd en daarbij worden alle relevante aspecten bezien.

31

Wat is de beoogde efficiencywinst wanneer INDiGO operationeel is?

Wanneer INDiGO operationeel is, zal de dienstverlening aan de klant en de handhaving aanzienlijk verbeteren. Bovendien zal de IND zijn taak met minder mensen kunnen uitvoeren. Als INDiGO operationeel is, heb ik de zogenaamde «business case» van INDiGO gerealiseerd. In deze «business case» is een besparing voorzien van ca. 850 fte ten opzichte van het personele bestand van 2006.

Sinds 2006 zijn overigens al veel stappen gezet om besparingen te realiseren. Zo is de ambtelijke capaciteit van de IND met omstreeks 550 fte teruggelopen naar omstreeks 2900 fte. Daarnaast heeft de IND thans omstreeks 390 tijdelijke krachten in dienst.

32

Wanneer is INDiGO naar verwachting volledig operationeel?

Zoals hierboven, in antwoord op de vragen van de VVD-fractie, is aangegeven, vind ik het niet wenselijk nu een datum te noemen waarop INDiGO naar verwachting volledig geïmplementeerd is.

SP-fractie

33

Zijn er meer en/of andere wensen en eisen van de IND bijgekomen tijdens het implementatieproces dan verwoord staan in het oorspronkelijke businessplan van INDiGO? Zo ja, heeft dit geleid tot instabiliteit van het systeem?

Ja, dit is het geval. Zoals de toenmalige staatssecretaris van Justitie heeft gemeld9, zijn gaandeweg het bouwen van het systeem additionele eisen gesteld, onder meer met het oog op de invoering van de verbeterde asielprocedure.

Dit is evenwel niet de oorzaak van de instabiliteit waarmee INDiGO te kampen had. Zoals blijkt uit het auditrapport van KPMG, werd deze instabiliteit veroorzaakt door het beheer van dat systeem.

34

Op welke wijze gaat de minister de intensievere samenwerking tussen de IND en betrokken keten en netwerkpartners bewerkstelligen als INDiGO nog niet functioneert?

Een deel van de gegevensuitwisseling tussen de IND en de betrokken keten- en netwerkpartners vindt ook in INDIS al geautomatiseerd plaats (Basis Voorziening Vreemdelingen, Gemeentelijke Basis Administratie, Justitiële Documentatie Dienst). Daarnaast beschikt de IND al over inkijkmogelijkheden in systemen van een aantal andere overheden. De zogenaamde «SUWI-inkijk», waarmee de gegevens van de keten werk en inkomen kunnen worden ingezien, is daarvan de belangrijkste. Deze inkijk is belangrijk voor het verifiëren van inkomensgegevens, bijvoorbeeld in het kader van de kennismigrantenregeling en het gezinsmigratiebeleid. Voor het overige zal samenwerking hangende de volledige ingebruikname van INDiGO handmatig plaatsvinden, waarbij de gegevens met andere communicatiemiddelen worden uitgewisseld (schriftelijk, telefonisch, per fax enz.). Daartoe is er een Centrale Verificatie Unit (CVU) ingericht, die ertoe dient de door de aanvrager verstrekte informatie te verifiëren, en «trajectcontroles» uit te voeren. De komende periode zullen mogelijkheden worden onderzocht om de informatie-uitwisseling binnen de vreemdelingenketen verder te verbeteren.

35

De SP fractie krijgt berichten dat er bij de IND dossiers kwijt zijn geraakt. Klopt het dat er tijdens de implementatieproces van INDiGO een aantal dossiers is zoek geraakt bij de IND? Zo ja, om hoeveel dossiers gaat het en op welke wijze wordt dit probleem opgelost?

In het voorjaar van 2010 is het digitaal dossier gaandeweg in gebruik genomen. Daartoe wordt inkomende en uitgaande post voor de IND ingescand door de Justitiële Informatie Dienst (JustID), en elektronisch doorgezonden naar de IND. De Centrale Post Unit van de IND koppelt de ingescande post vervolgens aan het digitaal dossier van de betreffende vreemdeling. Vanwege de instabiliteit van het systeem, deden zich in het najaar van 2010 problemen voor bij de elektronische doorzending van de ingescande post. Er zijn geen dossiers kwijtgeraakt. Wel had een en ander soms invloed op de doorlooptijd van de post. Door de maatregelen die zijn ingezet om de stabiliteit van het systeem te verbeteren, zijn de genoemde problemen verholpen.

D66-fractie

36

De leden van de D66-fractie vinden het kwalijk dat zich serieuze problemen hebben kunnen voordoen met de performance en stabiliteit van INDiGO. Het is niet voor het eerst dat zich ICT-problemen voordoen bij de Rijksoverheid. Deze leden constateren op basis van het KPMG-rapport dat de regering zich behoorlijk heeft verkeken op het beheer van het systeem. De leden van de D66-fractie vinden het dan ook bijzonder bedenkelijk dat bij de keuze en invulling van de beheersorganisatie niet vooraf zorgvuldiger is gekeken naar hetgeen vereist is voor het beheer van een systeem zoals INDiGO. Kan de minister aangeven onder welke voorwaarden destijds met het beheer door bedrijfsgroep IVENT van het Ministerie van Defensie is ingestemd? Kan tevens worden toegelicht hoe het komt dat vooraf niet alle beheersvereisten voor INDiGO zijn meegenomen in de keuze en afspraken met IVENT?

Kortheidshalve verwijs ik u naar mijn antwoord op vraag 26 over de redenen waarom is gekozen voor IVENT als beheerder.

In antwoord op de vraag over de beheersvereisten, informeer ik u dat INDiGO, hoewel het gebaseerd is op bekende, in de markt bewezen producten, een modern systeem is: een Service Geöriënteerde Architectuur (SGA). Het beheer daarvan stelde nieuwe eisen zowel aan Defensie/IVENT als aan BZK/IND.

37

De leden van de D66-fractie vragen zich af of het optimisme dat de IND nu meent te hebben over het functioneren van het systeem, terecht is. Kan de regering aangeven in hoeverre het vertrouwen in het systeem en het beheer ervan door IVENT op dit moment en voor de langere termijn aanwezig is en waar het optimisme voor afdoende verbetering van het beheer concreet op gestoeld is?

Ik wil hiervoor graag verwijzen naar het antwoord op vraag 2.

38

De leden van de D66-fractie vragen de regering om nog vóór het aanstaande zomerreces aan de Kamer een toelichting te sturen over de herijkte afspraken tussen de IND en IVENT. Kan daarin onder meer concreet worden toegelicht welke wijziging in afspraken nu met IVENT zijn gemaakt? Of en welke randvoorwaarden en escalatieladder zijn ingebouwd? In hoeverre het een reële en redelijke verwachting is dat IVENT haar werkzaamheden zodanig kan aanpassen dat het beheer van INDiGO naar behoren kan plaatsvinden? Op welke termijn zal de aanpassing bij IVENT geëffectueerd zijn?

De samenwerkingsrelatie tussen BZK/IND en Defensie/IVENT is opnieuw vastgesteld. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke verklaring, waarin de secretarissen-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie strategische afspraken hebben gemaakt over onder andere de besturing door de IND van de ITBO. Ik verwijs u voor de inhoud van de afspraken naar de bijlage.

Op dit moment werken de IND en IVENT samen in de INDiGO Technisch Beheer Organisatie (ITBO) aan het stabilisatieproces. Het is een reële en redelijke verwachting, dat ITBO in staat zal zijn het beheer van Service Georiënteerde Architecturen uit te voeren, aangezien alle aanbevelingen uit het auditrapport van KPMG zijn opgevolgd.

39

De leden van de D66-fractie hebben begrepen dat de IND momenteel het beheer in eigen hand heeft. Op welke termijn verwacht de regering dat het beheer van de IND weer in de handen van IVENT wordt gelegd?

Het beheer van INDiGO is inmiddels belegd bij de INDiGO Technisch Beheer Organisatie, ITBO. Deze wordt aangestuurd door de IND. Ik verwacht dat de ITBO tot medio 2012 zal blijven functioneren, waarna het beheer weer wordt overgedragen.

40

Welke rol vervult het ministerie van Defensie in de herijking en realisatie van de nieuwe afspraken?

De secretaris-generaal van het ministerie van Defensie is mede-ondertekenaar van de gemeenschappelijke verklaring, waarmee de afspraken tussen Defensie/IVENT en BZK/IND worden herijkt. Met deze verklaring is de Stuurgroep INDiGO ingesteld, waarin namens het ministerie van Defensie de Commandant IVENT plaats heeft.

41

Gezien de vertragingen en meerkosten die ermee gepaard gaan, willen de leden van de D66-fractie ook geïnformeerd worden over de termijn waarbinnen de problemen met INDiGO volledig verholpen zullen zijn. Kan de regering aangeven wanneer dit het geval zal zijn?

Zoals hierboven is aangegeven, is de stabiliteit van het systeem inmiddels zodanig toegenomen dat betekenisvolle stappen gezet konden worden in de ingebruikname van INDiGO. Ik vind het niet gewenst om een datum te noemen waarop INDiGO volledig functioneert.

42

Deze leden vragen de regering tevens aan te geven of de meerkosten van 44 miljoen euro zoals geschetst in de brief van 30 maart 2011 nog steeds binnen de aangegeven kaders liggen of dat zich daar inmiddels wijzigingen in hebben voorgedaan en op welke wijze de meerkosten zullen worden verwerkt in de begroting.

Voor het antwoord op deze vraag wil ik u verwijzen naar het antwoord op vraag 20.

43

Ten slotte vragen de leden van de D66-fractie aan de regering om de Kamer verder te informeren over de stand van zaken en voortgang van INDiGO, met name ook waar het de gevolgen voor de invoering van de Wet modern migratiebeleid en de daaraan verbonden processen betreft.

Ik houd u hiervan op de hoogte. Met deze brief heb ik u ingelicht over de huidige stand van zaken met betrekking tot INDiGO. INDiGO is inmiddels in productie gebracht. Zodra is voldaan is aan de eisen die ik eerder in de brief van 30 maart 2011 heb neergelegd (voor de voortgang hiervan verwijs ik naar het antwoord op vraag 9) worden de betrokken ketenpartners en de klanten van de IND geïnformeerd. Drie maanden later kan de Wet modern migratiebeleid in werking treden. Uw Kamer wordt voor het einde van het jaar ingelicht over de voortgang van de ingebruikname van INDiGO, en over de gevolgen daarvan voor de invoering van de Wet modern migratiebeleid.


X Noot
1

Samenstelling:

Leden: Staaij, C.G. van der (SGP), Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Sterk, W.R.C. (CDA), Bochove, B.J. van (CDA), Aptroot, Ch.B. (VVD), Dam, M.H.P. van (PvdA), Knops, R.W. (CDA), Brinkman, H. (PVV), voorzitter, Voordewind, J.S. (CU), Spekman, J.L. (PvdA), Thieme, M.L. (PvdD), Fritsma, S.R. (PVV), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Dibi, T. (GL), Karabulut, S. (SP), Kuiken, A.H. (PvdA), ondervoorzitter, Peters, M. (GL), Berndsen, M.A. (D66), Nieuwenhuizen-Wijbenga, C. van (VVD), Schouw, A.G. (D66), Steur, G.A. van der (VVD), Klaveren, J.J. van (PVV) en Taverne, J. (VVD).

Plv. leden: Dijkgraaf, E. (SGP), Arib, K. (PvdA), Çörüz, C. (CDA), Omtzigt, P.H. (CDA), Liefde, B.C. de (VVD), Çelik, M. (PvdA), Smilde, M.C.A. (CDA), Elissen, A. (PVV), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Dekken, T.R. van (PvdA), Ouwehand, E. (PvdD), Bontes, L. (PVV), Kooiman, C.J.E. (SP), Sap, J.C.M. (GL), Dijk, J.J. van (SP), Jadnanansing, T.M. (PvdA), Voortman, L.G.J. (GL), Hachchi, W. (D66), Azmani, M. (VVD), Pechtold, A. (D66), Venrooy-van Ark, T. (VVD), Kortenoeven, W.R.F. (PVV) en Schaart, A.H.M. (VVD).

X Noot
2

TK, 2010/11, 32 500 VI, nr. 12.

X Noot
3

TK, 2009/10, Aanhangsel, 755.

X Noot
4

De invoering van de Wet modern migratiebeleid hoeft niet noodzakelijkerwijs te wachten op het einde van deze stabilisatieperiode.

X Noot
5

TK, 2010/11, 32 420, nr. 12.

X Noot
6

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
7

TK, 2010/11, 30 573, nr. 73, d.d. 27 juni 2011.

X Noot
8

TK, 2010/11, 19 637, nr. 1439.

X Noot
9

TK, 10 februari 2010, 53–4888.