Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730371 nr. 36

30 371 Evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2016

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg Afbreking zwangerschap van 3 maart 2016 (Kamerstuk 30 371, nr. 31) heb ik toegezegd opnieuw een wetsevaluatie te laten uitvoeren van de Wet afbreking zwangerschap. In mijn brief van 8 juli jl. (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 168, p. 14) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de beperkte evaluatie die ik wil laten uitvoeren naar de Wet afbreking zwangerschap en de thema’s waarop de evaluatie plaatsheeft. Hierbij heb ik aangegeven wat de planning van de evaluatie is en tevens welke onderwerpen ik van plan ben mee te geven in mijn opdracht aan ZonMw. Hierop zijn inmiddels stappen gezet. Op 15 november jl. is in uw Kamer een motie aangenomen (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 70) waarin wordt verzocht de conceptopdrachtbrief uiterlijk 1 december 2016 naar uw Kamer te sturen (Handelingen II 2016/17, nr. 22, Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Deze doe ik u hierbij toekomen1.

De Wet afbreking zwangerschap is voor het laatst geëvalueerd in 2005, de aanstaande evaluatie zal derhalve gericht zijn op de periode daarna. In de tussentijd heeft ZonMw een tweetal onderzoeken uitgevoerd waarvan de rapporten u zijn toegezonden: «Besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap» (bijlage bij Kamerstuk 32 279, nr. 79) en «Abortus en psychische gezondheid» (bijlage bij Kamerstuk 32 279, nr. 98). Deze rapporten maken deel uit van het ZonMW-programma «Verkenning abortushulpverlening» dat door de toenmalige Staatssecretaris van VWS is uitgezet om meer inzicht te krijgen in de redenen voor abortus en de mogelijke alternatieven. Daarnaast ligt er op dit moment een concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap (Waz) inzake het mogelijk maken van de abortuspil bij de huisarts bij de Raad van State ter beoordeling.

Gemiddeld is het tijdsbestek van een wetsevaluatie anderhalf jaar. Het is de wens van het kabinet om halverwege 2018 te beschikken over de uitkomsten van de evaluatie. Om die planning te halen ben ik voornemens de definitieve opdrachtbrief op 1 februari 2017 naar ZonMw te sturen. Ik zal uw Kamer een afschrift van deze definitieve opdrachtbrief laten toekomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.