30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 57 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2011

Bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heb ik uw Kamer de toezegging gedaan (kamerstuk 30 234, nr. 48) dat ik u zou informeren over

de resultaten van de besprekingen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de mogelijkheden om samen met VWS het Jeugdsportfonds op enigerlei wijze nader te ondersteunen.

Bij deze bericht ik u over het resultaat van het onderzoek naar een dergelijke mogelijkheid.

De Ministeries van VWS en OCW hebben samen heel recent middelen beschikbaar gesteld voor het Programma «Sport en Bewegen in de buurt» (Handeingen ii, 2011/12, nr. 18, Begroting Veiligheid en Justitie). Dit betreft een jaarlijks bedrag van circa 70 miljoen euro vanaf 2012. Inzet van de middelen is gericht op het realiseren van meer passend sport- en beweegaanbod. Hier zullen de 2 900 sportbuurtcoaches, die vanuit dit programma door verschillende partners tezamen worden gefinancierd, actief mee aan de slag gaan.

Dit programma beoogt meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. VWS levert hiermee een belangrijke bijdrage aan sociale en educatieve doeleinden zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Iedereen, dus ook «potentiële kandidaten» voor het Jeugdsportfonds, zullen hiervan kunnen profiteren.

VWS heeft mij laten weten daarnaast geen mogelijkheden voor separate ondersteuning van het Jeugdsportfonds te zien. Hetgeen de minister van VWS ook bij gelegenheid van het Wetgevingsoverleg Sport, dat op 28 november 2011 plaatsvond, heeft gemeld. VWS heeft dit fonds voor de jaren 2011–2014 reeds voor een bedrag van 500 000 euro gesubsidieerd ten behoeve van onder meer verdere ontwikkeling van de methode.

Gezien de inzet van VWS heb ik besloten vanuit VenJ geen ondersteuning te bieden, ondanks mijn sympathie voor het jeugdfonds.

De rol van mijn Ministerie bij sport wil ik toespitsen op mijn betrokkenheid bij het actieplan «Naar een veiliger sportklimaat» (kamerstuk 30 234, nr. 36), waarin maatregelen zijn opgenomen om sporten voor iedereen veiliger te maken. Samen met mijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de landelijke sportorganisaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de brancheorganisatie MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) heb ik dit actieplan opgesteld. Tot en met 2016 is jaarlijks € 7 miljoen voor dit actieplan beschikbaar.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven