Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830234 nr. 167

30 234 Toekomstig sportbeleid

30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2017

Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Dijk over lhbti-acceptatie op sportclubs

Tijdens het VAO Discriminatie van 5 juli jl. (Handelingen II 2016/17, nr. 96, item 6) is een motie1 ingediend door de leden Yesilgöz-Zegerius en Jasper van Dijk over lhbti-acceptatie op sportclubs. De motie vraagt met sportkoepelorganisaties en lhbti-belangenbehartigers te bezien of er een extra impuls nodig is ter verbetering van lhbti-acceptatie op sportclubs.

Om die reden is overleg gevoerd met NOC*NSF en de John Blankenstein Foundation. Beide organisaties maken deel uit van de Alliantie Gelijkspelen. Deze alliantie heeft de afgelopen jaren met steun van de Minister van OCW en mij sociale acceptatie van lhbti-sporters op de agenda van de sport gezet, omdat ook deze sporters veilig en met plezier moeten kunnen sporten zonder angst voor discriminatie, geweld of intimidatie. Met de alliantie is afgesproken dat zij het tweede deel van 2017 gebruiken om extra in te zetten op de volgende activiteiten:

  • Workshops voor de jeugdcoaches van de Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) uit de Jupiler League.

  • Het bespreken en vergroten van de zichtbaarheid van lhbti-acceptatie door extra zichtbaarheidsacties «inclusie in de sport» met name rond de Coming Out Dag van 11 oktober. Tevens hebben zij BVO’s en sportbonden actief benaderd om vanaf de opening van de Nationale Sportweek tot en met Coming Out Dag de zichtbaarheid rondom het thema te vergroten.

  • Ondersteuning van vier extra gemeenten (Delft, Den Bosch, Venlo en Zwolle) bij planvorming en uitvoering over hoe sportclubs lhbti-acceptatie bespreekbaar kunnen maken.

  • Ontwikkelen van een scholing voor scheidsrechters met de focus op het omgaan met (on)zichtbare verschillen en het bespreekbaar maken hiervan.

  • Organiseren van een bijeenkomst/conferentie ter afsluiting van de projectperiode van Alliantie Gelijkspelen waarbij behaalde resultaten en best practises gedeeld gaan worden.

Ook de KNVB heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet en blijft zich actief inzetten om discriminatie en uitsluiting van ondermeer lhbti-sporters in het voetbal tegen te gaan en heeft hiervoor recent de IOC Sport Beyond Borders award ontvangen.

De motie beschouw ik hiermee als afgedaan.

Evaluatierapport Onderzoeksprogramma Sport

Van ZonMw heb ik de eindevaluatie van het onderzoeksprogramma Sport ontvangen. Het onderzoeksprogramma is aangekondigd in de beleidsbrief «Sport en bewegen in Olympisch perspectief»2. Het Onderzoeksprogramma Sport is gezamenlijk ontwikkeld, medegefinancierd en uitgevoerd door NWO-SGW (voorheen NWO/G), NWO-TTW(voorheen NWO/STW) en ZonMw. Dit in samenwerking met de Stichting lnnovatieAlliantie (SlA). Voor de uitvoering van het programma was tussen 2012 en 2017 in totaal 10,4 miljoen euro beschikbaar.

Bijgaande rapportage bied ik u verwijzend naar de demissionaire status van het kabinet zonder verdere inhoudelijke reactie aan3.

Schoolzwemmen

Tijdens het AO Sport van 30 juni 2016 (Kamerstuk 30 234, nr. 146) vroeg uw Kamer aandacht voor het schoolzwemmen. In het voorjaar 2016 is het Plan van aanpak «NL Zwemveilig – kennis over leren zwemmen» van start gegaan. Vanuit het Ministerie van VWS wordt dit mede mogelijk gemaakt. In dit plan is opgenomen dat meer zicht wordt verkregen op de praktijk van het schoolzwemmen en het perspectief van zowel gemeenten, basisscholen, zwemlesaanbieders als ouders.

Hiertoe voert het Mulier Instituut onder meer een monitor uit onder basisscholen en een onder gemeenten. In deze monitors wordt uitvoerig ingegaan op (vormen van) schoolzwemmen inclusief overwegingen en mogelijke belemmeringen. De recente rapportage van deze monitors is onlangs door het Mulier Instituut gepubliceerd en treft u bijgaand aan4. Op de site van het Mulier Instituut is hiervan een factsheet 5 te vinden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers