30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 747 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 februari 2021

Per 1 januari 2021 is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen (NTA 8800) in werking getreden. Om de energieprestatie van gebouwen op te mogen nemen en registreren t.b.v. het nieuwe energielabel en de BENG-berekening voor de vergunningaanvraag moeten de energieadviseurs hun vakbekwaamheid behalen conform BRL 9500. Middels deze brief geef ik invulling aan de motie van het lid Van Eijs1 die opriep om toe te zien op voldoende vakbekwame energieadviseurs en informeer ik u over de aanvullende maatregelen die ik neem om bij te sturen op de gevolgen van de huidige lockdown.

In de laatste maanden van 2020 werd duidelijk dat het aantal energieadviseurs achterbleef op de verwachting en een deel van de energieadviseurs het bewijs van vakbekwaamheid voor de NTA 8800 niet tijdig ging halen. Ik heb toen een overgangsregeling gepubliceerd waarmee meer adviseurs (sneller) aan het werk kunnen2. Daarnaast heb ik de druk op de markt voor het afgeven van nieuwe energielabels in de eerste maanden van 2021 verminderd door de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) voor verduurzaming een kwartaal later te laten ingaan per 1 juli 20213.

Door de huidige corona lockdown is een nieuwe situatie ontstaan. Het komen tot voldoende energieadviseurs wordt bemoeilijkt, omdat het vanaf 16 december 2020 niet langer mogelijk is om fysiek examenmodules af te nemen. Er zijn daardoor veel fysieke examens opgeschort. Met de oplopende wachttijden en het feit dat niet alle examenmodules op korte termijn middels online thuisexaminering kunnen worden aangeboden, heb ik besloten een aantal extra maatregelen te nemen: verbetering van vindbaarheid van energieadviseurs, uitbreiding en versnelling van online thuisexaminering, uitbreiding van de overgangsregeling en opschorting van de advertentieplicht.

Op dit moment zijn er bijna 500 adviseurs vakbekwaam4. De combinatie van deze maatregelen zorgt ervoor dat na publicatie van de overgangsregeling direct 200 adviseurs extra de energieprestaties mogen registreren. Daarnaast biedt het perspectief voor de 800 personen die reeds gestart zijn met het behalen van de vakbekwaamheid, maar dit nog niet hebben behaald. Hiermee zijn er per april potentieel 1.500 energieadviseurs beschikbaar. Wat voldoende zou moeten zijn om de ingeschatte vraag aan te kunnen en belemmeringen op de woningmarkt te voorkomen.

Om meer zekerheid over deze aantallen te bereiken en verdere groei mogelijk te maken, is het ook wenselijk dat fysiek examineren weer mogelijk wordt in analogie met examens voor MBO, HBO en WO5. Met fysiek examineren komt het aantal beschikbare én vakbekwame adviseurs sneller op niveau door een hogere frequentie, door het aanbieden van alle modules en door de drempel van online examinering weg te nemen. Daarom zal ik aanvullend ook verkennen of, en onder welke condities en voorwaarden, fysiek examineren toch mogelijk gemaakt kan worden.

Maatregelen

 • 1. Verbetering van de vindbaarheid van beschikbare energieadviseurs

  Uit de signalen vanuit Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat vraag en aanbod elkaar nog niet altijd goed weet te vinden. Specifiek voor consumenten blijkt het lastig een energieadviseur te vinden. Hiervoor is het particuliere initiatief van Woninglabel.nl ontstaan, maar ook het register van de sector zou voor consumenten tot goede zoekresultaten moeten leiden6 . Dit register is momenteel geplaatst bij QBISnl en zal in 2021 overgaan op Centraal Register Techniek. De consument wordt vanuit energielabel.nl, rijksoverheid.nl en RVO.nl naar dit register doorverwezen. Er wordt op ingezet om ook de vindbaarheid van beschikbare energieadviseurs in dit register zo snel mogelijk te verbeteren.

 • 2. Uitbreiding en versnelling van online thuisexaminering

  Tijdens de lockdown wordt maximaal ingezet op collectieve momenten voor online thuisexaminering. De eerste online thuisexamens zijn succesvol afgelegd en BZK zal blijven stimuleren en faciliteren dat de verschillende modules, benodigd voor het behalen van vakbekwaamheid, zo snel mogelijk worden aangeboden. Om adviseurs in opleiding weer in staat te stellen een examen af te leggen, werden de examens op 12 en 14 januari 2021 voor het eerst landelijk via thuisexaminering aangeboden. In januari 2021 is (online) examinering verder uitgewerkt en de volgende examenmodules worden 2, 4 en 11 februari aangeboden voor online thuisexaminering. Online thuisexamineren is echter op korte termijn niet voor alle modules mogelijk (software en casus) en gaat in een lager tempo dan fysiek examineren. Het is daarom van belang de overgangsregeling verder uit te breiden en ook wenselijk het fysiek examineren weer mogelijk te maken.

 • 3. Uitbreiding van de overgangsregeling

  De software modules kunnen niet op korte termijn middels online thuisexaminering aangeboden worden. Daarom wordt de huidige overgangsregeling uitgebreid. Het mogen opnemen van de energieprestatie voor het energielabel door personen die nog niet het bewijs van vakbekwaamheid hebben behaald, maar wel aantoonbaar in staat zijn deze opname te doen, is al toegestaan onder de huidige overgangsregeling7 . Deze regeling wordt uitgebreid zodat deze personen tot 1 juli 2021 ook de registratie van de energieprestatie voor energielabels mogen doen en de BENG-berekening voor de vergunningsaanvraag mogen maken en registreren. Personen die gebruik willen maken van het overgangsrecht dienen de modules die zien op de opname van de energieprestatie behaald te hebben. Het behaald hebben van de softwaremodules is niet vereist. Deze maatregel zorgt ervoor dat per direct de personen die onder de huidige overgangsregeling de opname mogen doen ook mogen registreren. Daarnaast biedt het perspectief om gedurende de lockdown de benodigde examenmodules voor de overgangsregeling te behalen en aan het werk te kunnen. De kwaliteit wordt geborgd middels twee extra interne dossiercontroles door de certificaathouder, binnen het bestaande systeem van kwaliteitsborging. De overgangsregeling zal op korte termijn worden gepubliceerd in de Staatscourant. Deze maatregel zorgt er tegelijkertijd voor dat de focus gelegd kan worden op het ontwikkelen van een casusmodule voor thuisexaminering, waardoor deze sneller beschikbaar kan zijn.

 • 4. Opschorting van de advertentieplicht

  Sinds 1 januari 2021 bestaat de verplichting om reeds bij de verkoop/verhuur advertentie van een gebouw een geldig energielabel te vermelden t.o.v. de oude situatie waarin enkel indien er al een geldig label aanwezig was deze vermeld moest worden in de advertentie. De wachttijd voor het aanvragen van een label voorafgaand aan de transactie levert in de meeste gevallen geen probleem voor doorstroming op de woningmarkt op, omdat dit moment later in de tijd ligt. Voor de advertentie kan dit echter wel tot vertraging van de doorstroming in de woningmarkt leiden. Daarom werk ik een beleidsregel uit waarbij ik tot 1 juli 2021 geen gebruik maak van mijn bevoegdheid tot handhaven indien nog geen label aanwezig is in de advertentie voor gebouwen waarvoor nog geen geldig label aanwezig is. Indien er wel al een geldig label aanwezig is dient het label gewoon in de advertentie vermeld te worden. Hierdoor zal er meer tijd zijn van het moment van te koop zetten tot transactie om een energielabel aan te vragen. De beleidsregel zal op korte termijn worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Kamerstuk 30 196, nr. 725

X Noot
3

Kamerstuk 30 196, nr. 741

X Noot
4

Cijfers 25 januari 2021, monitoring QBISnl B.V. i.s.m. ISSO

X Noot
5

Artikel 6.10 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Naar boven