Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2020, 66972Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2020, nr. 2020-0000742896 tot wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012, de Regeling energieprestatie gebouwen en twee andere regelingen in verband met het aanwijzen van geactualiseerde versies van BRL 9500, BRL 9501 en NTA 8800

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1.5, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, artikel 4.4 van het Besluit Omgevingsrecht, artikel 2, derde lid, van het Besluit energieprestatievergoeding huur en artikel 3.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen;

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage I van de Regeling Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

1. De verwijzing naar BRL 9500-U komt te luiden:

BRL 9500-U: nationale beoordelingsrichtlijn energieprestatie van utiliteitsgebouwen van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020;

2. De verwijzing naar BRL 9500-W komt te luiden:

BRL 9500-W: nationale beoordelingsrichtlijn energieprestatie van woningen en woongebouwen van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020;

3. De verwijzing naar BRL 9501 komt te luiden:

BRL 9501: methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische en financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020;

4. De verwijzing naar NTA 8800 komt te luiden:

NTA 8800: 2020+A1:2020 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode;

ARTIKEL II

De Regeling energieprestatie gebouwen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitie van ‘utiliteitsgebouw’ vervalt ‘, met uitzondering van de woonfunctie voor zorg’.

2. In de definitie van ‘woning’ vervalt ‘ met uitzondering van de woonfunctie voor zorg,’.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘geregistreerd’ vervangen door ‘opgenomen en geregistreerd’.

2. In het eerste lid wordt ‘BRL 9500-W van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020’ vervangen door ‘BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020’ en wordt ‘BRL 9501 van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020’ vervangen door ‘BRL 9501 van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020’.

3. In het vierde lid wordt ‘BRL 9500-W van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020’ vervangen door ‘BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020’.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘geregistreerd’ vervangen door ‘opgenomen en geregistreerd’.

2. In het eerste lid wordt ‘BRL 9500-U van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020’ vervangen door ‘BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020’ en wordt ‘BRL 9501 van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020’ vervangen door ‘BRL 9501 van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020’.

3. In het vierde lid wordt ‘BRL 9500-U van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020’ vervangen door ‘BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020’.

D

In artikel 5, vijfde lid, onderdeel a, wordt ‘BRL 9500-W van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020 of BRL 9500-U van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020’ vervangen door ‘BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 of BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020’.

E

In artikel 7a wordt ‘BRL 9500-W van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020 of BRL 9500-U van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020’ vervangen door ‘BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 of BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020’.

F

Na artikel 7a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7b

In afwijking van artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, mag de energieprestatie van een woning, woongebouw of utiliteitsgebouw tot 1 juli 2021 worden opgenomen door een persoon die werkzaam is voor een certificaathouder en aantoonbaar in staat is volgens de voorschriften, bedoeld in BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020 en in BRL 9500-U van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020, een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van het gebouw.

ARTIKEL III

In artikel 2 van de Regeling energieprestatievergoeding huur wordt ‘BRL 9500-W, zoals vastgesteld op 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020’ vervangen door ‘BRL 9500-W van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020’.

ARTIKEL IV

In artikel 2.12, derde lid, van de Regeling Omgevingsrecht wordt ‘BRL 9501 van 28 november 2019, inclusief wijzigingsblad van 1 juli 2020’ vervangen door ‘BRL 9501 van 15 april 2020, inclusief wijzigingsblad van 15 december 2020’.

ARTIKEL V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

I. Algemeen deel

1. Inleiding

Sinds de publicatie van de NTA 8800 in juli 2020 en de vaststelling van de BRL’en 9500 en 9501 in november 2019 is er bij de verdere uitwerking en testen van de rekensoftware, en bij de ervaringen met de praktijktest en eerste ervaringen met rekenen vanuit de markt, nog een aantal kleine omissies en interpretatiezaken aan het licht gekomen die verwerkt zijn in interpretatie- en wijzigingsdocumenten. Deze zaken zijn volgens een vooraf overeengekomen procedure en in afstemming met de Projectgroep NTA 8800 en Programmaraad stelsel energieprestatie nu verwerkt in een wijzigingsblad A1 bij de NTA 8800 en wijzigingsbladen van 15 december 2020 bij de BRL’en 9500 en 9501. Zoals al aangegeven betreft het slechts kleine omissies en interpretaties die geen wezenlijk effect hebben op het in juli 2020 vastgestelde stelsel maar zijn gerepareerd om enkele geconstateerde onduidelijkheden en kleine omissies weg te nemen.

Het betreft bijvoorbeeld het verduidelijken van de term actieve koeling, het eenduidiger vastleggen van allocatieregels bij warmtenetten met meerdere warmteleveranciers en een nuancering bij de bepaling van de zontoetreding bij toepassing van binnenzonwering. Bij de BRL’en 9500-U en 9500-W gaat het met name om het verwijzen naar de meest actuele versie van de opnameprotocollen en NTA 8800 en het verduidelijken van de definities woning en utiliteitsgebouw, alsmede het opnemen van enkele verduidelijkingen bij bijvoorbeeld de projectregistratie en het invoegen van een extra paragraaf onder de kop ‘externe kwaliteitsborging’ in verband met de door de Raad van Accreditatie vereiste aansluiting van de gebruikte terminologie bij ISO17000:2020. Ook bij de BRL 9501 gaat voornamelijk om enkele wijzigingen in verband met de door de Raad van Accreditatie vereiste aansluiting van de gebruikte terminologie bij ISO17000:2020, namelijk een toegevoegde paragraaf bij de procedure voor het verkrijgen van het attest alsmede een toegevoegde paragraaf onder de kop ‘externe kwaliteitsborging’.

De onderhavige regeling wijst nieuwe wijzigingsbladen aan bij de al eerder in de regelgeving opgenomen bepalingsmethode en beoordelingsrichtlijnen.1 De beoordelingsrichtlijnen van 15 april 2020 betreffen dezelfde beoordelingsrichtlijnen die eerder aangeduid werden als de beoordelingsrichtlijnen van 28 november 2019. Voortaan wordt niet langer de datum van vaststelling door het Centraal College van Deskundigen van stichting InstallQ genoemd in de verwijzing, maar de datum van bindendverklaring. Tussen de datum van vaststelling en de datum van bindendverklaring kunnen nog wijzigingen in de beoordelingsrichtlijnen plaatsvinden. Dat verklaart de nieuwe datum in de verwijzingen. Voor de wijzigingsbladen geldt dat deze de wijzigingsbladen van 1 juli 2020 vervangen.

2. Procedure en inspraak

De aanpassingen zijn met name doorgevoerd conform een verzoek vanuit de Programmaraad om eventuele fouten tijdens de doorontwikkeling te repareren en deze zijn conform een vooraf afgestemde procedure in afstemming met de projectgroep en Programmaraad doorgevoerd (zie boven).

2.1 Adviescollege Toetsing Regeldruk

Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft deze regeling niet geselecteerd voor een formeel advies. Dit gelet op de analyse dat er geen regeldrukeffecten voor bedrijven aan de orde zijn als gevolg van de wijzigingen.

2.2 Internetconsultatie

Het concept van de regeling is niet gepubliceerd in het kader van internetconsultatie omdat het hier om ondergeschikte technische en redactionele wijzigingen gaat.

3. Lasten

De beoordelingsrichtlijnen van 28 november 2019 worden voortaan aangeduid als de beoordelingsrichtlijnen van 15 april 2020. Deze verandering betreft dus geen inhoudelijke wijziging en brengt daarom geen lasten met zich mee. De aanpassingen aan de wijzigingsbladen en NTA 8800 hebben ten opzichte van de gepubliceerde versies van juli 2020 geen enkel effect op de eisen ten aanzien van rekenen (dus de kwalificaties van de adviseurs) en nauwelijks effect op eindresultaten van de energieprestatie-rekenresultaten. Het betreft voornamelijk interpretatie-kwesties en enkele mineure omissies die in een enkel geval kunnen resulteren in marginale verschillen in de einduitkomst van een berekening maar zeker geen wezenlijk effect hebben. Samengevat leiden de wijzigingen niet tot extra regeldruk.

II. Artikelsgewijs deel

Artikelen I, II, onderdelen D en E, III en IV

Voor deze onderdelen geldt dat het steeds om dezelfde wijzigingsopdrachten gaat, namelijk het aanwijzen van nieuwe versies van de wijzigingsbladen bij de BRL 9500-U, BRL 9500-W, BRL 9501 en de nieuwe versie van NTA 8800.

Artikel II, onderdeel A

Met onderdeel A is de woonfunctie voor zorg niet langer uitgezonderd van het begrip woning in de Regeling energieprestatie gebouwen. Met de invoering van de nieuwe energielabelsystematiek is deze uitzondering ten onrechte nog blijven staan [Stcrt. 2020, 57490]. Ook de BRL 9500-U en BRL 9500-W gaan ervan uit dat een woonfunctie voor zorg valt onder het begrip ‘woning’ in de zin van de Regeling energieprestatie gebouwen.

Artikel II, onderdeel B en C

Met deze onderdelen is verduidelijkt dat de energieprestatie van gebouwen wordt opgenomen en geregistreerd door een vakbekwaam adviseur volgens BRL 9500-W en BRL 9500-U. De energieprestatie moest conform de eerder in deze artikelen aangewezen BRL’en [Stcrt. 2020, 57490] al worden opgenomen en geregistreerd door een vakbekwaam adviseur, maar met de onderhavige wijziging is dit, omwille van de duidelijkheid, ook nog expliciet in de tekst van artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, opgenomen.

Artikel II, onderdeel F

In dit onderdeel is een overgangsbepaling opgenomen. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe energielabelsystematiek [Stcrt. 2020, 57490] op 1 januari 2021, is vast komen te staan dat er een groep energieadviseurs is die niet tijdig het bewijs van vakbekwaamheid voor BRL 9500-U of BRL 9500-W zal behalen. Met de onderhavige overgangsregeling mogen personen die op het moment van opname aantoonbaar in staat zijn volgens de voorschriften van de BRL een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van gebouwen, tot 1 juli 2021 de opname van de energieprestatie van woningen, woongebouwen of utiliteitsgebouwen doen. Adviseurs zijn hiertoe aantoonbaar in staat wanneer zij alle examenmodules hebben behaald die voor het opnemen van de energieprestatie voor het van toepassing zijnde deelgebied en basis- of detailniveau vereist zijn. De software modules (W4b, W4d, U4b, U4d) zijn niet vereist. Het overzicht van de benodigde examenmodules van 26 juni 2020 is door ISSO gepubliceerd op https://isso.nl/kennis/ep/. Bij een controle door de certificerende instelling moet door de certificaathouder bewijs van het behalen van de vereiste examenmodules kunnen worden overlegd2. De bepaling geldt slechts voor de opname van de energieprestatie van het gebouw; de registratie ervan dient ook in deze overgangsperiode steeds te gebeuren door een vakbekwaam adviseur conform BRL 9500-U of BRL 9500-W.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Dat is in overeenstemming met het systeem van de vaste verandermomenten. Er wordt afgeweken van de minimuminvoeringstermijn. Gezien het grote belang dat gehecht wordt aan een zo spoedig mogelijk inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling is geen rekening gehouden met de formele voorbereidingstijd voor het bouwbedrijfsleven van tenminste twee maanden vanaf vaststelling van de regeling. Om de markt bij nieuwbouw voldoende voorbereidingstijd te geven voor de begin 2021 voorgenomen vergunningsaanvraag is door de in juli 2020 gepubliceerde wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 [Stcrt. 2020, 37764] voorzien in een overgangsregeling in artikel 3.7 van de Regeling Bouwbesluit 2012 voor het gebruik van op basis van BRL 9501 geattesteerde software. Wanneer verschil in uitkomst bestaat tussen een voor 1 januari 2021 uitgevoerde berekening op basis van de in juli 2020 geattesteerde rekensoftware en een tweede berekening op basis van de definitieve software na 1 januari 2021, is tot 1 juli 2021 voldoende dat een van de uitkomsten voldoet aan de BENG-eisen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Zie daarvoor Stcrt. 2020, 57490 en Stcrt. 2020, 37764.

X Noot
2

De behaalde examenmodules worden ook gepubliceerd op https://qbisnl.nl/professional/personen.