Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030196 nr. 714

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 714 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2020

Hierbij treft u aan de «Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2019'1. Dit document bevat de resultaten van een jaarlijks2 onderzoek door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, naar het gebruik van de slimme meter. Tevens zal ik in deze brief ingaan op de recente ontwikkeling rond Covid-19 ten aanzien van de uitrol van de slimme meters.

Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters 2019

De «Marktbarometer aanbieding slimme meters 2019» (hierna: Marktbarometer) beschrijft de marktontwikkelingen ten aanzien van de slimme meter en energieverbruiksmanagers3 in 2019 en vergelijkt deze met de uitkomsten van voorgaande jaren. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Het consumentenonderzoek van de Marktbarometer wijst uit dat een grote meerderheid van de consumenten (88%) in 2019, net als in voorgaande jaren, welwillend tegenover het plaatsen van de nieuwe meter staat.

  • De bekendheid met en gebruik van het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht (VKO) is gestegen. In 2019 heeft bijna 80% van de consumenten in de uitrolgebieden het VKO ontvangen. Het VKO wordt in 2019 beter bekeken dan in 2018, namelijk door ongeveer driekwart van de consumenten. Ook wordt het VKO uitgebreider bekeken dan in 2018.

  • De zogeheten bedieningsindicator4 ten aanzien van de energieverbruiksmanagers laat geen stijging zien en staat in 2019, net als in 2018, op 4% van de consumenten. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de term energieverbruiksmanager bij de consumenten vrij onbekend is en dat dit het resultaat van de bedieningsindicator negatief beïnvloedt.

  • De aanbevelingen die in de Marktbarometer worden gedaan hebben betrekking op het verbeteren van de bekendheid van wat energieverbruiksmanagers zijn en wat zij kunnen bieden.

Vervolgacties

Themacampagne energieverbruiksmanagers

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn in onderling overleg een themacampagne aan het opzetten om de bekendheid van de energieverbruiks-managers en de toepassingen ervan te vergroten. Deze campagne over de energieverbruiksmanagers valt onder de grotere campagne van «Iedereen doet wat» en zal zoals het er nu naar uitziet eind 2020 van start kunnen gaan.

Acties netbeheerders en energieleveranciers

In het kader van het «Convenant 10PJ Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving» worden door netbeheerders en energieleveranciers inspanningen gedaan om de bekendheid met de energieverbruiksmanagers te stimuleren:

  • Energieleveranciers doen aan hun klanten concrete voorstellen voor het aanschaffen en gebruiken van energieverbruiksmanagers. Onder andere via het VKO (maandelijks indicatief verbruiks en kostenoverzicht voor mensen met een slimme meter).

  • Begin 2019 hebben de energieleveranciers een doelgerichte online campagne gevoerd om de toepassingen van energieverbruiksmanagers te promoten.

  • Naast de landelijke campagne brachten energieleveranciers individueel hun klanten het gebruik van energieverbruiksmanagers onder de aandacht.

  • Door de netbeheerders wordt actief bij de uitrol van de slimme meters informatie gegeven over energieverbruiksmanagers. Deze informatie wordt waar nodig verduidelijkt.

  • De netbeheerders verstrekken daartoe informatie over de postcodegebieden waar slimme meters zijn geplaatst zodat de energieleveranciers weten in welke gebieden slimme meters zijn geplaatst.

  • De website energieverbuiksmanagers.nl wordt continu bijgehouden en gepromoot door zowel de netbeheerders als de energieleveranciers.

Gevolgen Covid-19 voor de uitrol van de slimme meter

De uitrol van de slimme meter lag tot vlak voor Covid-19 op schema. De verwachting was dat eind 2020 circa 80% van de kleinverbruikers een slimme meter zou hebben en dat 100% van de kleinverbruikers en slimme meter aangeboden zou hebben gekregen. Met de uitbraak van Covid-19 is vanwege het de veiligheid voor ieders gezondheid de uitrol van de slimme meters tijdelijk stil komen te liggen. In de zomer zal de uitrol weer worden opgepakt. De verwachting is dat waarschijnlijk het beoogde plaatsingspercentage van 80% eind 2020 wel zal worden gehaald, het aanbieden van de slimme meter bij 100% van de kleinverbruikers echter niet. Dit zal zoals het er nu naar uitziet in het tweede kwartaal van 2021 zijn ingelopen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Voorgaande rapportages zie, Kamerstukken 30 196, nrs. 468, 546, 603 en 668.

X Noot
3

Onder de energieverbruiksmanagers vallen in het rapport; energiebeheerssystemen, energiedisplays (in-home) en energiemanagementsystemen.

X Noot
4

De bedieningsindicator geeft, aan de hand van een cumulatie van de in het rapport genoemde indicatoren, weer in welke mate consumenten optimaal zijn bediend om te kunnen beslissen over de aanschaf van een energieverbruiksmanager.