Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030196 nr. 691

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

26 442 Legionella

Nr. 691 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2019

In juni 2018 is de motie van het lid Van der Lee (Kamerstuk 34 902, nr. 6) aangenomen waarin werd verzocht de mogelijkheden voor het verlagen van de eis van 55 graden voor warm tapwater in woningen zonder dat dit gevaren voor de volksgezondheid oplevert, te onderzoeken, met het oog op het ontwikkelen van duurzame warmteplannen (Handelingen II 2018/19, nr. item 19). Met deze brief informeer ik u over de afhandeling van deze motie.

Als toegezegd tijdens het VAO Energiebesparing van 29 oktober jongstleden (Handelingen II 2019/20, nr. 16, item 17) heb ik de rapportage: «Mogelijkheden voor het verlagen van de vereiste temperatuur van warm tapwater» aan de normcommissie van NEN 1006 gezonden en zend ik u bijgaand een afschrift van deze brief en het rapport.

In het rapport wordt geconcludeerd dat verlaging van de vereiste temperatuur afgaande op de «Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater» onder voorwaarden zonder legionellarisico mogelijk is. Inmiddels is echter gebleken dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet uitsluit dat nieuwe wetenschappelijke inzichten aanleiding kunnen vormen om de Regeling legionellapreventie te evalueren en in de toekomst mogelijk te herzien. Dat kan gevolgen hebben voor de conclusies uit het rapport. Hierover zal ik u nog nader informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops