Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830196 nr. 606

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 606 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2018

Met deze brief bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, uw Kamer het rapport «Research on the effects of the minimum CO2 price» aan1 dat het bureau Frontier Economics in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in samenwerking met het Ministerie van Financiën heeft uitgevoerd. In het rapport zijn de effecten van de invoering van een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsproductie in combinatie met het uitfaseren van het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking op de elektriciteitsmarkt onderzocht.

In het onderzoek worden de effecten van een minimum CO2-prijs en het uitfaseren van kolen voor de elektriciteitsproductie afzonderlijk van elkaar en in combinatie met elkaar in beeld gebracht. Het gaat dan om de effecten op nationale en Europese CO2-emissies, import en export van elektriciteit, leveringszekerheid en de positie van de Nederlandse gascentrales.

In de brief van 18 mei jl. heeft het kabinet een wetsvoorstel aangekondigd voor het verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie2. Dit wetsvoorstel moet ertoe leiden dat er per 1 januari 2030 geen kolen meer gebruikt worden voor de productie van elektriciteit. Voor de twee oudste centrales geldt een eerdere termijn. Hen wordt een overgangsperiode geboden tot en met 31 december 2024. Gelet hierop zijn de in het onderzoek omschreven effecten van een minimum CO2-prijs in combinatie met het verbod op kolen onderzocht.

Gedurende het onderzoekstraject zijn de relevante stakeholders betrokken en de belangrijkste conceptuitkomsten gedeeld met de partijen van de elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord. Dit voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord wordt parallel aan deze brief aan uw Kamer aangeboden. De kabinetsappreciatie van de minimum CO2-prijs zal vervolgens als onderdeel van de inhoudelijke appreciatie van het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord naar uw Kamer worden gestuurd. Vanzelfsprekend speelt dit onderwerp in een bredere Europese context en dient er bij invoering oog te zijn voor de internationale effecten (CO2-reductie op EU-niveau). De conceptwetteksten voor de minimum CO2-prijs zullen overigens deze zomer worden aangeboden voor internetconsultatie.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstukken 30 196 en 32 813, nr. 600.