Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2007-2008
Kamerstuk 30196 nr. 35

Gepubliceerd op 1 juli 2008
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Gerelateerd document30 196
Duurzame ontwikkeling en beleid

nr. 35
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2008

Ter voorbereiding op het algemeen overleg van 25 juni a.s. wil ik u, mede namens de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, graag informeren over de onderstaande onderwerpen:

• De kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie over additionele wettelijke maatregelen om illegaal hout te weren

• de inkoopcriteria voor duurzaam hout

• de non-trade concerns.

Mededeling additionele wettelijke maatregelen

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van juli vorig jaar heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit er bij de Commissie op aangedrongen dat de, door de Europese Commissie in 2003, toegezegde studie met betrekking tot de wettelijke mogelijkheden tegen de import van illegaal geoogst hout er zo spoedig mogelijk komt én dat de Commissie werkt aan een coherent en WTO-conform pakket aan maatregelen om de import van illegaal geoogst hout te weren. De Commissie gaf in december 2007 aan dat zij een studie heeft laten uitvoeren naar de effecten van de verschillende maatregelen om illegaal hout van de Europese markt te weren. Deze studie vormt een bouwsteen voor een Mededeling over dit onderwerp. Deze Mededeling zou in mei 2008 worden uitgebracht en mogelijk vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel. De Mededeling is echter nog niet verschenen en het is helaas ook niet duidelijk wanneer deze wel verschijnt.

Inkoopcriteria voor duurzaam hout

Om duurzaam inkopen en aanbesteden van hout door de overheden vorm te geven, is reeds in 2004 kabinetsbreed besloten «dat alle rijksinstanties, welke onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen, zich er toe verplichten dat het door hen aangekochte of aanbestede hout zoveel mogelijk en op termijn volledig op aantoonbaar duurzame wijze geproduceerd is. Daarnaast verzekeren zij zich er minimaal van dat het hout van aantoonbaar legale afkomst is». Om dit kabinetsbesluit te kunnen implementeren is helderheid nodig over de vraag wat aantoonbaar duurzaam en wat aantoonbaar legaal hout is.

Duurzaam hout

Bijgevoegd1 de inkoopcriteria voor hout die deze week door mij zijn goedgekeurd en door de gezamenlijke overheden zullen worden bekrachtigd. Het is gelukt om, op basis van de eerder overeengekomen beoordelingsrichtlijn voor duurzaam bosbeheer en de handelsketen voor hout uit duurzaam beheerd bos (BRL), een objectief en werkbaar toetsingssysteem (inkoopcriteria + beoordelingsmethode) voor duurzaam geproduceerd hout te ontwikkelen. Een mooi resultaat dat mede dankzij de inzet van de onafhankelijke Hout Inkoop Commissie en een constructieve bijdrage van alle betrokken stakeholders bereikt is. Ter informatie voeg ik de resultaten van de in mei gehouden consultatieronde bij.

De Hout Inkoop Commissie, onder gebracht bij de Stichting Milieukeur, zal aan de hand van de vastgestelde inkoopcriteria en beoordelingsmethode gaan beoordelen welke certificatiesystemen voldoen in het kader van duurzaam inkopen. Vanwege het internationale karakter van de toetsingswerkzaamheden is besloten om de naam van de commissie om te dopen tot Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) en Engelstalige criteria en procedures te hanteren. Op de website van de Stichting Milieukeur www.tpac.smk.nl zal naast alle informatie over de criteria, de TPAC en de procedures vanaf september een lijst worden bijgehouden van certificatiesystemen die aan vastgestelde inkoopcriteria voldoen. Doordat de grootste certificatiesystemen op de Nederlandse markt eerst worden getoetst, zal in september van ongeveer 70% van het gecertificeerde hout bekend zijn of het aan de inkoopcriteria van de overheid voldoet.

Legaal hout

Om het gebruik van illegaal hout tegen te gaan zullen overheidsinkopers, in die gevallen dat duurzaam geproduceerd hout niet beschikbaar is, zich er ten alle tijden van vergewissen dat het aantoonbaar legaal geproduceerd hout betreft. Vorig jaar is al besloten om op het gebied van legaliteit aan te sluiten bij de criteria die door het Verenigd Koninkrijk en Denemarken worden gehanteerd. Dat betekent concreet dat hout met een certificaat van: Forest Stewardship Council (FSC), Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC), Canadian Standards Association (CSA), Sustainable Forestry Initiative (SFI) en de Malaysian Timber Certification Council (MTCC), wordt geaccepteerd als legaal hout. Andere, mogelijk gelijkwaardige, legaliteitsbewijzen ofverklaringen kunnen voor controle voorgelegd worden aan het Central Point for Expertise on Timber (CPET) in het Verenigd Koninkrijk.

In EU-verband is Nederland heel actief om het gebruik van illegaal hout tegen te gaan en ondersteunt zij het Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) actieplan van de EU, dat in december 2005 door de Raad van Landbouwministers is aanvaard. De kern van het actieplan bestaat uit vrijwillige partnerschapovereenkomsten tussen de EU en houtproducerende landen, waarin de EU en de partnerlanden overeenkomen het probleem van illegaal hout aan te pakken door middel van een aantal gezamenlijk overeen te komen activiteiten. Bestrijding van illegaliteit samen met partnerlanden is een belangrijke stap naar duurzaamheid. Een essentieel onderdeel van het actieplan is: het instellen van een Voluntary Licensing System (vergunningsstelsel) waarmee illegaal hout van de EU-markt geweerd wordt. Dit Voluntary Licensing System betekent dat het partnerland een managementautoriteit moet instellen die exportverklaringen afgeeft waarmee de EU er van verzekerd is dat dit hout inderdaad in overeenstemming met de wetten van het land van herkomst gewonnen en verhandeld is.

Derhalve geef ik in mijn inkoopbeleid prioriteit aan duurzaam geproduceerd hout (goedgekeurd door de TPAC). Voorzover er onvoldoende duurzaam geproduceerd hout wordt aangeboden op de markt, wil ik door middel van het inkoopbeleid van de overheid ook een bijdrage leveren aan het bestrijden van illegale kap. Ik zie voldoende mogelijkheden om met landen met een FLEGT vergunning een partnership aan te gaan, gericht op het op afzienbare termijn groeien naar duurzame productie.

Non trade concerns

De interdepartementale werkgroep non-trade concerns is zoals u weet bezig met het opstellen van de Nederlandse inzet op NTC’s. De staatssecretaris van Economische Zaken zal deze kabinetsvisie voor het einde van de zomer aan de Kamer toezenden.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl