30 131
Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)

nr. 45
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 18 januari 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 1, eerste lid, onderdeel g, onder 4°, komt te luiden:

4°. het ondersteunen van mantelzorgers daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers;.

Toelichting

Mantelzorgers bieden gewaardeerde hulp aan personen uit hun omgeving die deze ondersteuning nodig hebben. In de praktijk kan de nauwe sociale relatie ertoe leiden dat personen tot het uiterste doorgaan met het verlenen van hulp. Het wetsvoorstel geeft gemeenten de opdracht om te zorgen voor goede ondersteuning van mantelzorgers. Hierbij is niet duidelijk aangegeven dat er ook een goede afstemming moet plaatsvinden op de zorgvoorzieningen voor het geval zij tijdelijk hun taken niet kunnen waarnemen. Deze respijtzorg moet snel beschikbaar en flexibel zijn en adequaat afgestemd zijn op de behoeften en de draagkracht van mantelzorgers en degenen voor wie zij zorgen. Ondergetekende is van mening dat de gemeentelijke taak op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning zich ook uit moet strekken tot het desgewenst begeleiden van de mantelzorger bij het vinden van deze tijdelijke oplossing. Dit amendement beoogt deze taak uitdrukkelijk deel uit te laten maken van het prestatieveld voor mantelzorgers.

Van der Vlies

Naar boven