Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730080 nr. 85

30 080 Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier

Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2017

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 29e voortgangsrapportage (VGR29) aan over het programma Ruimte voor de Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016.

Ruimte voor de Rivier vordert gestaag. 2016 is, na 2015, het tweede oogstjaar geworden voor Ruimte voor de Rivier. In de verslagperiode is de waterveiligheid behaald voor de maatregelen Dijkverbetering Nederrijn/Betuwe/Tieler- en Culemborger-waarden; Dijkverbetering Lek/Betuwe/Culemborgerwaarden; Uiterwaard-vergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden; Dijkverlegging Westenholte; en het gedeelte Zomerbedverlaging van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta fase 1. Een blauwe loper is letterlijk en figuurlijk uitgerold voor het vieren van de projectmijlpalen. De aandacht voor deze mijlpalen is ook benut om Nederlanders meer waterbewust te maken. Het programma richt de krachten nu op het laatste deel van haar opgave waarbij een zorgvuldige afhechting en overdracht van de maatregelen aan de eindbeheerders centraal staan.

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 28e VGR2

Planning

In totaal zijn tot en met de verslagperiode 30 van de 34 maatregelen hoogwaterveilig. Dat is er één minder dan ten tijde van VGR28 verwacht werd: bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is de hoogwaterveiligheid op 10 februari 2017 in plaats van eind 2016 gerealiseerd. In 2017 staat de mijlpaal hoogwaterveiligheid bij nog twee projecten op de planning.

Risico’s

In de verslagperiode is het risicoprofiel fors gedaald, mede omdat bepaalde risico’s zijn opgetreden en financieel afgehandeld. De verwachting is dat de resterende risicoreservering voldoende is om de risico’s die nog kunnen optreden in deze fase van het programma, te dekken.

Financiën

De actuele programmaraming van Ruimte voor de Rivier bedraagt op peildatum 31 december 2016 € 2.282 miljoen en is daarmee gedaald ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Scope

In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen vastgesteld. Wel is een financiële scopewijziging verwerkt die samenhangt met de in natura bijdrage van de provincie Overijssel aan de Ruimte voor de Rivier maatregel IJsseldelta.

Ontwikkelingen na de verslagperiode

Per brief van 8 februari 2017 heeft uw Kamer mij verzocht om een eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projecten. Dit met het oog op beëindiging van de grootprojectstatus van het project Ruimte voor de Rivier. Ik zal opdracht geven de eindevaluatie uit te voeren waarna ik deze zal doen toekomen aan uw Kamer.

Ontwikkelingen van invloed op het programma

Medio 2016 zijn de uitvoeringswerkzaamheden voor de inhaalslag Stroomlijn in enkele gebieden tijdelijk stil gelegd als gevolg van motie van het lid Jacobi3. Nadat uit overleg met de natuurorganisaties is gebleken dat er een zorgvuldig ontwerp- en afstemmingsproces is gevoerd bij het project, is besloten om de werkzaamheden weer op te starten. Over de uitwerking van de motie heb ik uw Kamer bericht in per brief van 12 oktober 20164.

Met mijn brief van 7 november 20165 heb ik uw Kamer bericht over het MIRT-project IJsseldelta Fase 2. Op 14 december 2016 is de Bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase IJsseldelta Fase 2 door mij medeondertekend. Het versneld uitvoeren van IJsseldelta Fase 2 raakt aan de reeds in gang gezette uitvoering van Ruimte voor de Rivier maatregel IJsseldelta fase 1 en heeft consequenties voor het realiseren van de volledige hoogwaterveiligheidsdoelstelling voor het IJsseldeltagebied. Een deel van de waterstandsdaling (21 cm) is in 2016 behaald, als gevolg van de zomerbedverlaging. De werkzaamheden voor deelmaatregel 39.2 IJsseldelta Reevediep worden binnen fase 1 gerealiseerd.

De bijbehorende PKB taakstelling wordt echter overgeheveld naar het project IJsseldelta Fase 2. In Fase 2 wordt de Roggebotsluis geamoveerd en wordt in de Reevedam in een keer een spui-en keersluis gerealiseerd. Dit betekent dat realisatie van de volledige hoogwaterdoelstelling van –41 cm, zoals die onder de PKB is vastgelegd, later plaatsvindt, namelijk in 2022. Over de voortgang van het project IJsseldelta Fase 2 wordt uw Kamer via het jaarlijks MIRT-overzicht geïnformeerd.

Het programma Ruimte voor de Rivier kent een vrije ruimte (verschil tussen budget en prognose eindstand) van € 77,7 miljoen (peildatum 30 september 2016). Deze vrije ruimte zal in 2017 worden onttrokken aan het programmabudget en toegevoegd aan de vrije investeringsruimte van het Deltafonds.

De voortgangsrapportages Maaswerken (Kamerstuk 18 106, nr. 239) en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) (Kamerstuk 32 698, nr. 33) geven samen met deze rapportage inzicht in de voortgang die we maken met de hoogwaterbescherming in heel Nederland.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 30 080, nr. 83.

X Noot
3

Kamerstuk 27 625, nr. 355.

X Noot
4

Kamerstukken 31 710 en 27 625, nr. 64.

X Noot
5

Kamerstuk 27 625, nr. 379.