Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201718106 nr. 239

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2017

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 31e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016. Ik ben verheugd met de goede voortgang die wordt geboekt. Met de viering van de hoogwaterdoelstelling Zandmaas medio vorig jaar nog vers in het geheugen, kunnen we dit jaar uitzien naar het bereiken van de hoogwaterdoelstelling Grensmaas.

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 30e Voortgangsrapportage

Voortgang Zandmaas

De Zandmaasprojecten zijn gereed. In de verslagperiode is gewerkt aan het overdragen van de Zandmaasprojecten aan de eindbeheerders.

Voortgang Grensmaas

Er is veel en goede voortgang geboekt. In de verslagperiode zijn op diverse locaties in hoog tempo werkzaamheden uitgevoerd. Zo is de uitvoering van de locatie Bosscherveld weer opgestart. Op de locatie Itteren is de rivierverruiming gereed en is het Consortium Grensmaas gestart met de ontmanteling van de eerste verwerkingsinstallatie. In Trierveld is de nieuwe werkhaven gereed en op de locatie Koeweide zijn de ontgravingswerkzaamheden zover gevorderd dat de bijdrage aan het behalen van de hoogwaterdoelstelling al bereikt is. De ontgravingswerkzaamheden op de locatie Visserweert zijn gestart en liggen op schema voor het behalen van de hoogwaterdoelstelling in 2017. De dit jaar aan te leggen kades behorend bij het deelprogramma Grensmaas zijn door het Consortium Grensmaas aanbesteed.

Voortgang Prioritaire kademaatregelen

Per 1 januari zijn de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei gefuseerd tot één Waterschap Limburg. De projectbesluiten voor de prioritaire kademaatregelen bij Lottum en Grubbenvorst zijn genomen, zodat de voorbereiding en uitvoering hiervan kan starten. Alle nog uit te voeren werkzaamheden voor de prioritaire kademaatregelen vallen binnen de einddatum van 2020.

Risico’s

In de verslagperiode is het risicoprofiel verder gedaald.

Financiën

De prognose eindstand van Zandmaas is met € 3,4 miljoen gedaald tot € 385,7 miljoen en ligt op peildatum 31 december 2016 € 11,2 miljoen onder het beschikbaar budget. De prognose eindstand van Grensmaas is in de rapportageperiode met € 0,3 miljoen gedaald tot € 142,3 miljoen en ligt ook hier ruim onder het beschikbaar budget (€ 8,4 miljoen).

Scope

Er zijn geen scopewijzigingen.

Ontwikkelingen na de verslagperiode

Per brief van 8 februari 2017 heeft uw Kamer mij verzocht om een eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projecten. Dit met het oog op beëindiging van de grootprojectstatus van het project Zandmaas en Grensmaas. Ik zal opdracht geven de eindevaluatie uit te voeren waarna ik deze zal doen toekomen aan uw Kamer.

De voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30 080, nr. 85) en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) (Kamerstuk 32 698, nr. 33) geven samen met deze rapportage inzicht in de voortgang die we maken voor de hoogwaterbescherming in heel Nederland.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl