29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 667 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2016

Hierbij doe ik uw Kamer het jaarverslag en de jaarrekening van ProRail over 2015 toekomen.1 Deze stukken zijn vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 4 mei 2016 waaraan namens de Staat de secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als gevolmachtigde heeft deelgenomen. Naast de vaststelling van de jaarrekening, de winstbestemming en de verlening van kwijting aan de bestuurders en commissarissen van ProRail zijn de prestaties van ProRail over 2015 besproken, zoals vastgelegd in de jaarstukken.

In de vergadering is onder meer de aanpak van de financiële beheersing aan de orde gekomen, inclusief het Prestatie Gericht Onderhoud (PGO). Geconstateerd is dat de aanpak van de financiële beheersing op schema ligt. Veel van de verbeterpunten zijn geïmplementeerd of liggen op schema om conform planning te worden geïmplementeerd. Het onderwerp PGO betreft het kleinschalig onderhoud waarvoor geldt dat de contracten zo snel mogelijk in overeenstemming met wet- en regelgeving moeten worden gebracht. Ten aanzien van PGO is door de raad van commissarissen melding gemaakt van de stand van zaken van de aanbesteding van de contracten. Het voorstel van ProRail voor een aanpak is aan mij voorgelegd. Zoals eerder toegezegd2, zal ik uw Kamer voor de zomer nader informeren over mijn beeld hierover.

Voorts stond het onderwerp governance op de agenda. In dat verband is het bezoldigingsbeleid ten aanzien van het bestuur besproken. Op korte termijn zal ik dit beleid opnieuw vaststellen waarbij ik zal aansluiten bij het bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Ook is door ProRail ingegaan op de nieuwe topstructuur die per 1 april jl. van kracht is. Hierover heb ik u bij brief van 17 maart jl. geïnformeerd (Kamerstuk 29 984, nr. 657).

Tot slot zijn de verbeteringsmogelijkheden ten aanzien van de financiële cycli besproken. Met ingang van 1 januari 2017 zullen de cycli van ProRail en IenM beter op elkaar worden afgestemd, hetgeen belangrijk is voor de verbetering van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de financiële verslaglegging.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Conform toezegging in het nota overleg dd. 26 november 2012 (Kamerstuk 32 707, nr. 28). Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Conform mijn toezegging bij brief van 12 april 2016 (Kamerstuk 29 984, nr. 662).

Naar boven