29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 657 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 maart 2016

Met deze brief informeer ik u over de nieuwe topstructuur van ProRail. Bij brief van 25 september jl. bent u geïnformeerd over het voornemen van ProRail om een nieuwe topstructuur in te voeren (Kamerstuk 29 984, nr. 612). Ik heb in dat verband toegezegd uw Kamer hierover nader te informeren. Hierbij doe ik deze toezegging gestand.

Met ingang van 1 april 2016 zal de nieuwe topstructuur binnen ProRail van kracht zijn. In de huidige samenstelling is de directie verantwoordelijk voor zowel het formuleren van de strategische doelstelling als de uitvoering ervan. In de nieuwe topstructuur is gekozen voor een tweedeling tussen deze taken. De driehoofdige raad van bestuur is belast met het bestuur van ProRail en heeft daarbij een sterke focus op strategisch-tactische zaken terwijl het directieteam (het zogenaamde Executive Committee, hierna ExCo) verantwoordelijk is voor het inrichten en het verrichten van de dagelijkse operatie binnen ProRail. De raad van bestuur bestaat uit drie statutaire bestuurders, te weten de Chief Executive Officer (CEO), de Chief Financial Officer (CFO) en de Chief Operating Officer (COO). Het ExCo bestaat uit de leden van de raad van bestuur aangevuld met leden namens de afdelingen van HRM, Communicatie, Vervoer en Dienstregeling, Finance, Procurement, Assetmanagement, ICT, Projecten en Verkeersleiding. De portefeuilleverdeling van de raad van bestuur en de daaruit volgende rapportagelijnen zorgen ervoor dat een onafhankelijke capaciteitsverdeling is geborgd en er adequate aandacht is voor goederenvervoer.

De nieuwe topstructuur heeft de goedkeuring van de raad van commissarissen van ProRail en de instemming van de ondernemingsraad. De regelingen en reglementen van ProRail worden aangepast naar aanleiding van de nieuwe topstructuur. In deze voorstellen wordt een nadere uitwerking opgenomen van de taakverdeling en de wijze van besluitvorming van de raad van bestuur en het ExCo. Daarmee worden de checks and balances binnen ProRail voor een zorgvuldige besluitvorming binnen de nieuwe topstructuur geborgd. Voorts wordt hierin nader uitgewerkt op welke wijze de capaciteitsverdeling plaatsvindt en hoe de adequate aandacht voor het goederenvervoer is georganiseerd.

Binnen de nieuwe topstructuur zal de huidige president-directeur, de heer P. Eringa, de post van CEO bekleden. Ter invulling van de functie van CFO binnen de raad van bestuur heb ik met ingang van 7 januari de heer J.J.A. van Leeuwen benoemd. Ter invulling van de functie van COO heb ik met ingang van 15 maart de heer J. Voppen benoemd. Deze benoemingen dragen bij aan een versterking van de sturing binnen ProRail en passen binnen de hiervoor geschetste topstructuur. Hoewel de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) niet van toepassing is op ProRail, hecht dit kabinet aan een gematigd beloningsbeleid voor de top van ProRail. Ik hecht aan dit uitgangspunt en heb dan ook besloten dat de bezoldiging van de nieuwe CFO conform het normbedrag uit de WNT zal zijn. De nieuwe COO vervulde al een andere functie binnen ProRail. Hij stapt met behoud van bezoldiging over naar zijn nieuwe functie. Omdat deze bezoldiging hoger is dan het normbedrag uit de WNT is met hem afgesproken dat zijn bezoldiging het eerste jaar gelijk blijft en vervolgens in drie jaarlijkse stappen wordt verlaagd tot het normbedrag van de WNT. Deze afbouw gaat sneller dan het overgangsregime van de WNT voorschrijft.

De nieuwe topstructuur stelt de raad van bestuur beter in staat om een heldere koers uit te zetten, de samenhang en samenwerking binnen ProRail te bewaken en te zorgen voor inspiratie in de organisatie.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven