29 763
Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

nr. 23
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER VLIES EN ROUVOET

Ontvangen 29 november 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

A. Het vierde lid wordt vervangen door:

4. Een zorgverzekeraar kan een of meer modelovereenkomsten aanbieden waarin, in geringe afwijking van het bepaalde bij of krachtens het eerste en derde lid, bepaalde sterk controversiële prestaties buiten de dekking van de zorgverzekering blijven.

B. Het vijfde lid vervalt.

II

Het derde lid van artikel 17 wordt vervangen door:

3. Indien de zorgverzekeraar gebruik maakt van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 11, vierde lid, mag de grondslag van de premie slechts afwijken van de grondslag die hij heeft of zou hebben vastgesteld voor een modelovereenkomst met volledige dekking die wat betreft de te verzekeren prestaties als bedoeld in artikel 11, eerste lid, zoveel mogelijk op de modelovereenkomst, bedoeld in artikel 11, vierde lid, lijkt, voor zover de zorgverzekeraar deze afwijking kan rechtvaardigen aan de hand van de in dat lid bedoelde prestaties.

Toelichting

Bepaalde prestaties zijn om ethische of levensbeschouwelijke redenen sterk controversieel. Te denken is aan vergoedingen voor geslachtsveranderende ingrepen, in vitro fertilisatie, abortus en euthanasie. Het is belangrijk dat er in dergelijke gevallen keuzevrijheid is. Verplichte solidariteit voor prestaties die zo sterk omstreden zijn, is ongewenst.

Het voorstel van de regering om een aantekening te maken op de zorgpolis voor die verzekerden die dit wensen, is een vooral papieren constructie, die voor de desbetreffende verzekerden onbevredigend is. Ook is de door de regering gekozen constructie voor verzekeraars die zelf moeite hebben met bepaalde vergoedingen onvoldoende.

Dit amendement biedt alle zorgverzekeraars de mogelijkheid een of meer van hun modelovereenkomsten voor deze prestaties te beperken. Zij kunnen hiervoor bovendien reclame maken, omdat een verbod op reclame voor dergelijke polissen juist in strijd zou komen met de voorgestane keuzevrijheid.

Door gebruik te maken van de uitdrukking 'sterk controversieel' wordt duidelijk gemaakt dat een dergelijke licht afwijkende modelovereenkomst geen betrekking heeft op het door de minister aangedragen voorbeeld van mannen die geen verloskundige zorg en kraamzorg in hun pakket zouden willen opnemen. Deze en vergelijkbare prestaties zijn niet als zodanig sterk controversieel.

De wijziging van het derde lid van artikel 17 beoogt te voorkomen dat een zorgverzekeraar die een of meer modelovereenkomsten aanbiedt op grond van het vierde lid van artikel 11, in de premiestelling sterk afwijkt van de grondslag van de premie waarover het eerste en tweede lid van artikel 17 spreken. De bewijslast voor de geringe premieafwijking ligt bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Een eventuele afwijking moet hij geobjectiveerd kunnen rechtvaardigen. Gezien de relatief geringe kosten die verbonden zijn aan de omstreden ingrepen, kan de premie slechts gering afwijken van een polis waarin die prestaties niet zijn opgenomen.

Van der Vlies

Rouvoet

Naar boven