Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829697 nr. 55

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2018

Hierbij bieden wij u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en in aansluiting op de brief over de Evaluatie van het Ruimtevaartbeleid 2012–20161, de «Regio Deal ESTEC en Space Campus Noordwijk» aan2. Deze regiodeal is op 6 september op bestuurlijk niveau ondertekend door de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk. De afspraken zijn in nauw overleg met vertegenwoordigers van de European Space Agency (ESA) tot stand gekomen.

Aanleiding voor deze regiodeal is de afspraak in het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) over het behoud van ESTEC in Nederland gezien het grote belang voor het internationale aanzien van de Nederlandse hightechindustrie. Eerder heeft de Minister van LNV u geïnformeerd over de nadere invulling van deze afspraak: het kabinet zal op basis van cofinanciering een maximale bijdrage van € 40 miljoen uit de Regio Envelop inzetten voor ESTEC en extra Nederlandse deelname aan optionele ESA-programma’s3. Dit doet het Rijk op basis van cofinanciering met de regio. In deze regiodeal is deze voorwaarde uitgewerkt.

Met deze regiodeal beogen het Rijk en de regio het behoud van ESTEC te koppelen aan een verdere inbedding van ESTEC in de regionale economie door de ontwikkeling van de Space Campus Noordwijk (SCN). In de regiodeal reserveren Rijk en regio samen maximaal € 26 miljoen voor de ontwikkeling van de Space Campus Noordwijk, waarvan maximaal € 15 miljoen uit de Regio Envelop voor de internationale ontmoetingsplek en € 11 miljoen van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk voor de ontwikkeling en organisatie van de Space Campus Noordwijk. Daarbij is ESTEC van meet af aan nadrukkelijk een partner.

De Space Campus Noordwijk is het perspectief van een doorontwikkeling van het bestaande Space Business Park en ESTEC tot een internationaal georiënteerde locatie voor open innovatie op het gebied van ruimtevaart. In dit perspectief zullen op deze locatie onderzoek, test en ontwikkeling, onderwijs en economische activiteiten op het gebied van ruimtevaart plaatsvinden. Op deze manier wordt ESTEC nog verder ingebed als kenniscentrum voor de Nederlandse ruimtevaartsector en wordt een impuls gegeven aan hoogwaardige economische activiteiten in de regio.

Het kabinet levert met maximaal € 15 miljoen een bijdrage aan een internationale ontmoetingsplek op het ESTEC-terrein, als tastbare bijdrage van het gastheerschap van Nederland aan ESA. Over deze financiële bijdrage zullen met ESA nadere afspraken worden gemaakt, waarvan een aantal de ontwikkeling van de Space Campus Noordwijk ten goede zullen komen. Naast afspraken over het gebruik van de internationale ontmoetingsplek door ondernemers op het Space Business Park, zullen we met ESA afspraken maken over de toegankelijkheid en het gebruik van test- en ontwikkelfaciliteiten op ESTEC en zal een gezamenlijke visie op de samenhang en verbinding van de internationale ontmoetingsplek en de Space Campus Noordwijk worden ontwikkeld.

De provincie Zuid-Holland (maximaal € 8 miljoen) en de gemeente Noordwijk (maximaal € 3 miljoen) reserveren gezamenlijk maximaal € 11 miljoen voor een periode van drie jaar. Deze bijdrage wordt benut voor de ontwikkeling en organisatie van de Space Campus Noordwijk. Een campusorganisatie zal acquisitie uitvoeren en bestaande en nieuwe publiek-private initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de campus faciliteren bij het ontwikkelen van haalbare business cases. Met deze inzet op organisatievermogen en publiek-private samenwerking zullen investeringen van private partijen op de Space Campus Noordwijk worden bevorderd.

Met deze regiodeal zetten het Rijk en de regio samen een majeure stap naar het behoud van ESTEC en de ontwikkeling van de Space Campus Noordwijk. Via de stuurgroep zal de voortgang van de afspraken in de regiodeal nauwgezet worden gemonitord.

In de komende periode zal met de vertegenwoordigers van de ESA worden gesproken over de randvoorwaarden voor de rijksbijdrage aan de internationale ontmoetingsplek. U wordt tijdig geïnformeerd over de komende overeenkomst met ESA.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Kamerstuk 24 446, nr. 62

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 29 697, nr. 38