Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829697 nr. 53

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2018

In navolging op mijn brief «Bijdrage opgave Zeeland Regio Envelop» (Kamerstuk 29 697, nr. 44) bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Regio Deal Zeeland aan1, zoals die getekend wordt door betrokken partijen. Met behulp van deze Regio Deal pakken Rijk en regio samen de opgave van Zeeland aan.

De afgelopen jaren heeft Zeeland te maken met demografische ontwikkelingen waardoor de kritische massa, die nodig is voor leefbaarheid en het voorzieningenniveau op lange termijn, onder druk is komen te staan. Dat bleek uit het advies van de Commissie Balkenende. Om deze opgave aan te pakken werken het Rijk en de regionale partijen samen langs drie pijlers om een impuls te geven aan het leef- en vestigingsklimaat van Zeeland. Het gaat om het versterken en verbinden van onderwijs en innovatiekracht, het versterken van de leefbaarheid voor burgers en het verbeteren van het voorzieningenniveau voor bedrijven. Er wordt naar gestreefd om al in 2018 de eerste projecten op te starten: onder andere om de woningvoorraad te verduurzamen, arbeidsmarkt en onderwijs te versterken en een impuls te geven aan innovaties in het bedrijfsleven. Met de uitvoering van de Regio Deal Zeeland wordt het welzijn en de welvaart van Zeeland vergroot.

In de Regio Deal Zeeland maakt het kabinet met de provincie Zeeland afspraken over hoe zij hun partnerschap vorm geven in de komende jaren en welke doelen daarbij worden nagestreefd. Hierbij zijn ook de regionale partners betrokken. De Regio Deal gaat in op de wijze van besteding van de middelen die reeds gereserveerd zijn uit de Regio Envelop, conform de randvoorwaarden zoals gesteld in mijn eerdere brieven (Kamerstuk 29 697, nrs. 37 en 48). Hiermee beogen Rijk en regio een gezamenlijke investering van € 70 miljoen te realiseren in Zeeland, waarvan maximaal € 35 miljoen afkomstig is uit de Regio Envelop.

Gezamenlijk streven wij ernaar om op duurzame wijze invulling te geven aan de samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat met behulp van deze Regio Deal de opgave van Zeeland wordt aangepakt. Ik zal u periodiek informeren over de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal Zeeland.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl