Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929689 nr. 997

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 997 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2019

Op uw verzoek reageer ik hierbij op het artikel «NZa-cijfers duiden op onvolledige OVA-compensatie» (Handelingen II 2018/19, nr. 89, item 6). Dit artikel is op 5 juni in Zorgvisie gepubliceerd en is gebaseerd op de NZa monitor contractering wijkverpleging 20191 die ik u op 13 mei 2019 heb toegezonden.

In het Hoofdlijnenakkoord (HLA) wijkverpleging 2019–2022 is over de OVA de volgende afspraak gemaakt:

«Onderwerpen van lokale onderhandelingen zijn: loon-en prijsontwikkelingen, productiviteits- en doelmatigheidswinst (mede gebaseerd op landelijke geobjectiveerde gegevens), effecten van zinnige zorg, volumeontwikkeling, historische prijsverschillen en specifieke lokale omstandigheden. In de lokale onderhandelingen wordt de overheidsbijdrage aan de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (OVA) volledig doorvertaald in de af te spreken prijzen in contracten.»

Ik vind dit een heel belangrijke afspraak die we in het licht hebben gemaakt van de tekorten op de arbeidsmarkt. Met deze afspraak hebben we willen bewerkstelligen dat werkgevers goed werkgeverschap kunnen tonen en passende lonen kunnen betalen. Ik vind het van belang dat alle partijen alle afspraken (waaronder ook deze) uit het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging nakomen.

Ten tijde van de contracteerronde 2019 (eind 2018, begin 2019) gaven diverse zorgaanbieders aan dat zij van mening waren dat de zorgverzekeraar de OVA niet volledig had doorvertaald. Deze kwesties zijn onder de aandacht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gebracht en tussen ZN en zorgaanbieders is het volgende afgesproken: iedere zorgaanbieder die meent dat in zijn contract deze afspraak niet is nagekomen, kan zich wenden tot zijn zorgverzekeraar. Als dat geen uitsluitsel biedt, kan de zorgaanbieder zich wenden tot ZN. Er zijn bij ZN nauwelijks meldingen binnengekomen.

Om te zien of de HLA afspraken worden nageleefd, is de NZa gevraagd de afspraken over contracteren uit het hoofdlijnenakkoord te monitoren. Over het volledig doorvertalen van de OVA merkt de NZa in haar monitor het volgende op:

  • Alle zorgverzekeraars geven aan dat zij de OVA in contractprijzen vertalen.

  • Uit navraag bij de geënquêteerde zorgaanbieders blijkt een gemiddelde tariefstijging van 3,38%. Deze tariefstijging betreft een totaal van opslagen (waaronder OVA) en afslagen (zoals doelmatigheid). De NZa beschikt echter niet over de onderliggende data. Het gemiddelde percentage van 3,38% ligt lager dan het door de NZa gehanteerde prijsindexatiecijfer van 3,91% voor 2019, waarvan de OVA deel uitmaakt. De NZa hanteert dit prijsindexatiecijfer voor de maximumtarieven.

Op basis van deze twee elementen is geen sluitende uitspraak mogelijk of hiermee volledig wordt voldaan aan de afspraak uit het HLA. Ik vind dat jammer, want ik had graag gezien dat er geen twijfel zou bestaan over het naleven van deze afspraak.

In bestuurlijk overleg wijkverpleging is over de NZa monitor gesproken en is de kwestie OVA aan de orde gesteld. De HLA partijen hebben nogmaals verklaard dat zij het belangrijk vinden dat deze afspraak wordt nageleefd. Zij hebben nagegaan of zij over data beschikken op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat deze afspraak volledig is nagekomen. Dergelijke data blijkt niet op geaggregeerd niveau beschikbaar. Dat betekent dat voor het contractjaar 2019 niet kan worden nagegaan (behalve op basis van omvangrijk dossieronderzoek) of partijen zich inderdaad aan deze afspraak hebben gehouden.

Partijen hebben vervolgens geconcludeerd dat zij voor de contractrondes in de volgende jaren wel zekerheid willen hebben over het naleven van deze afspraak. Partijen werken hiervoor samen met de NZa een plan uit om te bewerkstelligen dat in volgende contracteerrondes met zekerheid kan worden vastgesteld dat deze afspraak is nageleefd.

Ik zie dat partijen zich inspannen om te laten zien dat zij deze afspraak uit het HLA nakomen. Dit sluit naar mijn idee goed aan bij de motie2 van de heer Kerstens waarin hij mij oproept om, rekening houdend met ieders verantwoordelijkheden, zorg te dragen voor naleving van de afspraak om de OVA volledig door te vertalen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstuk 29 689, nr. 984

X Noot
2

Kamerstuk 29 689, nr. 953