29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 680 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 16 december 2015.

Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet eerder worden genomen dan op 15 januari 2016.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2015

Op 8 juli 2015 heb ik de signalering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreffende vrije prijzen logopedie aan uw Kamer verstuurd1 met daarin de toezegging dat ik later in het jaar een inhoudelijke reactie geef op het rapport. In deze brief treft u mijn inhoudelijke reactie aan.

Daarnaast bevat deze brief de zakelijke inhoud van de aanwijzing die ik van plan ben op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) aan de NZa te geven ten behoeve van het invoeren van vrije tarieven in de lopopedie. Overeenkomstig artikel 8 van de Wmg ga ik tot het geven van de aanwijzing niet eerder over dan nadat dertig dagen zijn verstreken na verzending van deze brief.

Adviesrapport NZa

Op 27 mei 2015 heb ik de signalering vrije prijzen logopedie van de NZa ontvangen. De NZa signaleert dat de tarieven voor logopedie (intramurale en extramurale logopedie) kunnen worden vrijgegeven. Daarnaast maken de vrije tarieven de weg vrij om een facultatieve prestatie vast te stellen.

Aanpassing regulering logopedie

Ik volg het advies van de NZa op en zal ten aanzien van de intra- en extramurale logopedie vrije tarieven invoeren. De door de NZa uitgevoerde marktanalyse laat zien dat tariefregulering om eventuele verkoopmacht van een zorgaanbieder tegen te gaan niet noodzakelijk is. Er is sprake van een groot aantal aanbieders, de contracteergraad is hoog en de afgelopen jaren wordt onder het maximumtarief gecontracteerd door zorgverzekeraars.

Naast het aanpassen van de tariefregulering, zal ik de NZa de opdracht geven om een facultatieve prestatie in te voeren. Deze prestatie biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars maximale ruimte voor nieuw zorgaanbod en geeft veldpartijen meer ruimte om het zorgaanbod af te stemmen op de lokale behoefte waarmee uiteindelijk het consumentenbelang is gediend. Voor deze facultatieve prestatie geldt een vrij tarief.

De NZa geeft in haar signalering aan dat de beroepsvereniging van logopedisten bezwaren ziet tegen het vrijgeven van de tarieven. In het gesprek dat is gevoerd met de beroepsvereniging kwam naar voren dat er de angst bestaat dat na het vrijgeven van de tarieven het voor logopedisten lastiger wordt het gesprek aan te gaan met de zorgverzekeraar. Ik kan me inleven in deze angst. Daarom vind ik het belangrijk dat het contracteerproces tussen logopedisten en zorgverzekeraars onderdeel uitmaakt van de uitbreiding van het huisartsentraject «Het roer moet om» naar andere zorgsectoren2.

Verder zal de NZa, tegen de achtergrond van deze maatregel, de ontwikkelingen in de logopediesector monitoren.

Overigens vind ik het belangrijk om te benadrukken dat het vrijgeven van de tarieven ook kansen biedt voor logopedisten zoals de mogelijkheden die ontstaan door het invoeren van de facultatieve prestatie. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld afspraken te maken over de bekostiging van een integraal behandeltraject voor patiënten met een bepaalde aandoening of beperking, trajectbekostiging. In dit traject kan dan ook eHealth en multidisciplinaire overleggen worden geïncludeerd. Binnen andere beroepsgroepen, zoals de fysiotherapie zijn hier al voorbeelden van bekend.

Ik ben voornemens om de wijziging in tariefssoort en het invoeren van een facultatieve prestatie per 1 januari 2017 van kracht te laten zijn.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Kamerstuk 29 689, nr. 637.

X Noot
2

Kamerstuk 33 578, nr. 18.

Naar boven