29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 637 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2015

Hierbij stuur ik u de signalering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake «Vrije prijzen logopedie» toe1.

Omdat het contracteerproces voor 2016 al is gestart dan wel zeer binnenkort zal starten acht ik een zorgvuldige voorbereiding van een wijziging in de regulering niet meer mogelijk. Daarom zal deze signalering niet leiden tot wijzigingen in de regulering van logopedie per 2016. Ik ga de komende periode het gesprek aan met veldpartijen. Op basis daarvan zal ik mijn standpunt op dit advies bepalen en aan u toezenden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven