Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529689 nr. 613

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 613 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2015

Hierbij bied ik u het rapport «Systematische analyse nieuwvormingen» van het Zorginstituut Nederland aan1.

Het bijgaande rapport van het Zorginstituut maakt deel uit van het programma dat is gestart in het kader van de in het Regeerakkoord afgesproken systematische doorlichting van het pakket. In mijn brief van 30 september jl. over diverse pakketonderwerpen heb ik u over de aanpak van het Zorginstituut geïnformeerd.2 Eerder stuurde ik u al het eerste verdiepende onderzoek «Verbeterplan artrose knie/heup».3

Het Zorginstituut heeft op basis van systematische analyse van het ICD-10 domein Nieuwvormingen en consultatie van belanghebbende partijen een vijftal onderwerpen geselecteerd voor verdiepend onderzoek. Het Zorginstituut geeft daarbij aan dat de gekozen onderwerpen kunnen rekenen op een groot draagvlak. Dat zijn:

  • de nacontrole van mensen behandeld voor borstkanker;

  • zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker;

  • het gebruik en de toegankelijkheid van (dure) oncolytica;

  • de nacontrole van mensen met huidkanker;

  • het gebruik van dure geneesmiddelen bij mensen met een bepaalde vorm van prostaatcarcinoom.

Het Zorginstituut constateert met de screening dat de zorg voor kwaadaardige nieuwvormingen in Nederland op hoog niveau ligt, maar dat er ook aanwijzingen zijn dat er ruimte is voor verbetering. Het Zorginstituut heeft in zijn analyse bijvoorbeeld verschillen gevonden in de geleverde zorg tussen instellingen die nader onderzoek vragen. Ook constateert het Zorginstituut dat gegevens over de kwaliteit van de oncologische nazorg goeddeels ontbreken.

In de komende periode zal het Zorginstituut in nauw overleg met betrokken partijen verdiepend onderzoek uitvoeren naar deze onderwerpen. Doel van dit onderzoek is te komen tot concrete aanbevelingen voor verbetering van de patiëntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid van deze zorg.

De komende jaren zal het Zorginstituut met screenings- en verdiepende onderzoeken het gehele pakket systematisch doorlichten. Ik zal u de rapporten die daarbij verschijnen, waaronder de rapporten over de vijf nu door het Zorginstituut aangekondigde onderzoeken, telkens toesturen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 689, nr. 476.

X Noot
3

Kamerstuk 29 689, nr. 532.