Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429689 nr. 532

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 532 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2014

Hierbij biedt ik u het rapport «Verbeterplan Artrose knie/heup» van het Zorginstituut Nederland aan.

Het bijgaande rapport is het eerste rapport van het Zorginstituut in het kader van de in het Regeerakkoord afgesproken systematische doorlichting van het pakket. In mijn brief van 30 september jl. over diverse pakketonderwerpen heb ik u over de aanpak van het Zorginstituut geïnformeerd.1

Het Zorginstituut heeft een analyse gemaakt van de mogelijke verbeteringen in de zorg rondom artrose bij knieën en heupen. Voor dit onderwerp is gekozen vanwege een vermoeden van ongepast gebruik dat deels voortkomt uit publicaties over regionale praktijkvariatie bij prothese plaatsing. De analyse heeft plaatsgevonden door middel van analyse van richtlijnen en op basis van eigen onderzoek door het Zorginstituut.

Op basis van de analyse en gesprekken daarover met veldpartijen (NHG, OMS, KNGF, NOV, NPCF, ZN, NFU en NVZ) heeft het Zorginstituut een verbeterplan opgesteld. De belangrijkste elementen van het verbeterplan zijn dat toepassing van (beeldvormende) diagnostiek conform de richtlijnen moet geschieden, selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen door betere voorlichting, gedeelde besluitvorming, stepped care en scherpere indicatiestelling en verdere ontwikkeling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs).

Het Zorginstituut heeft met de betrokken veldpartijen afgesproken dat zij met het verbeterplan aan de slag gaan. Het Zorginstituut zal de implementatie daarvan bewaken en de uitkomsten monitoren.

Ik zal het Zorginstituut vragen mij daarvan op de hoogte te stellen en mij te informeren over de resultaten en de financiële effecten daarvan.

De komende jaren zal het Zorginstituut met screenings- en verdiepende onderzoeken het gehele pakket systematisch doorlichten. Ik zal u de rapporten die daarbij verschijnen telkens toesturen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Kamerstuk 29 689, nr. 476.