Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529684 nr. 121

29 684 Waddenzeebeleid

Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 februari 2015

Bijgaand treft u ter kennisneming aan het Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport «Beleidsmonitoring Waddenzee» van december 20141.

Uit het ILT-onderzoek komt naar voren dat de regels van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in formele zin door gemeenten meestal niet goed worden nageleefd. Een verwijzing naar het Barro ontbreekt vaak. In hoeverre dit materiële gevolgen heeft voor de Waddenzee is niet uitvoerig onderzocht. De beoogde ontwikkelingen zijn meestal bescheiden van aard. Her en der zijn er ontwikkelingen die meer aandacht en een nader onderzoek vragen.

Daarnaast komt naar voren dat onderzoek naar de externe werking op de Waddenzee in de bestemmingsplannen vaak ontbreekt. Gemeenten blijken nogal eens te worstelen met belangenafwegingen, maar ook met interpretatie van de regelgeving. Tenslotte komt naar voren dat de gevolgen volgens de provincies meevallen vanwege overlap van het Barro met provinciale regelgeving en de regierol die de provincie vervult.

Gelet op het bovenstaande acht ik het raadzaam om – alvorens inhoudelijk te reageren – nader onderzoek te laten uitvoeren naar onder meer de materiële gevolgen op de Waddenzee en naar de door de gemeenten ervaren knelpunten in de uitvoeringspraktijk van het Barro.

Daarnaast zal het ILT-rapport en t.z.t. het rapport naar aanleiding van het nader onderzoek besproken worden in het Regiecollege Waddenzee.

Gelet op de aard en de omvang van het onderzoek verwacht ik u eind dit jaar te informeren over resultaten van het nader onderzoek tezamen met de rapportage betreffende de Evaluatie van de structuurvisie Waddenzee.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl