Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029628 nr. 913

29 628 Politie

Nr. 913 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2019

Tijdens het Algemeen Overleg Politie van 5 september (Kamerstuk 29 628, nr. 907) heeft uw Kamer mij gevraagd om te bezien of het mogelijk is om de doorlooptijden voor de erkenning beroepsziekte en de declaratie van de medische kosten verder te verkorten.

In mijn brief van 1 juli 2019 (Kamerstuk 29 628, nr. 889) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning en zorg voor medewerkers met een Posttraumatische Stressstoornis (hierna: PTSS) bij de politie. Ik heb daarin aangegeven dat het proces voor afhandeling van aanvragen voor erkenning en bijbehorende schadeafhandeling is doorgelicht en verbeterd.

De politie laat mij weten dat zij meer dan 90% van de verzoeken voor declaratie van medische kosten behandelt binnen de wettelijk voorgeschreven termijn van acht weken. Uitzonderingen hierop zijn zaken waarvoor aanvullende informatie nodig is. Ook komt het voor dat een medisch advies nodig is.

Voor een politiemedewerker die erkenning heeft gekregen, dat zijn of haar PTSS is veroorzaakt door het politiewerk, bestaat de mogelijkheid om een voorschot te ontvangen van de politie. Na de goedkeuring van de declaraties wordt dit voorschot verrekend. Op deze wijze kan de politiemedewerker snel gecompenseerd worden voor een deel van de gemaakte kosten.

De gemiddelde doorlooptijd van de erkenningen was in 2018 165 dagen. Van 1 januari 2019 tot 1 september 2019 was de doorlooptijd gemiddeld 144 dagen.

Het proces om te komen tot erkenning kent een aantal afhankelijkheden, zoals de keuze en akkoord van de betrokken collega, onderzoek naar incidenten, beoordeling door de adviescommissie, waar geen invloed op uitgeoefend kan worden.

De politie geeft aan dat de verwachting niet is dat de doorlooptijden op de korte termijn veel verder verkort kunnen worden. Erkend wordt dat het in het belang van de medewerker en zijn of haar naasten is dat het verzoek tot erkenning beroepsziekte en de declaratie van medische kosten zo snel als mogelijk in behandeling worden genomen en worden afgehandeld. De juiste afhandeling vraagt echter ook om het zorgvuldig doorlopen van de processen. En dit vergt tijd.

Desalniettemin wordt door de politie blijvend geïnvesteerd in een vereenvoudiging van de processen en in de ondersteuning van de medewerker gedurende het hele proces. Het stelsel moet de medewerker in staat stellen zich maximaal op het herstel te richten.

Op dit moment wordt het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen geëvalueerd en gestroomlijnd. Na afronding van de evaluatie kan ik in de eerste helft van 2020 samen met de politie bezien welke maatregelen mogelijk zijn om de doorlooptijd nog verder te verkorten.

Onderdeel van de stroomlijning is de doorontwikkeling van het huidige meldpunt PTSS naar een meldpunt voor beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen. Hiervoor worden op dit moment voorbereidingen getroffen. Het meldpunt gaat politiemedewerkers helpen met het doorlopen van de verschillende processtappen, die nodig zijn voor de erkenning van een aandoening als beroepsziekte of beroepsincident en de toepassing van de rechtpositie in dat kader. De medewerker krijgt bij het loket een vast contactpersoon, die de medewerker informeert en ondersteunt gedurende het traject. De contactpersoon zorgt voor de integrale afhandeling van de aanvraag, voert regie op het proces en onderhoudt de contacten met de interne en externe instanties, die betrokken zijn bij de afwikkeling van het traject. Op die manier wordt voorkomen dat er onvolledige dossiers bij de beoordelaar worden aangeleverd en het proces vertraging oploopt.

Naast bovengenoemde maatregelen zet de politie in op duidelijke informatieverstrekking. Sinds een aantal maanden krijgen politiemedewerkers een besluit bij een medische declaratie. Daardoor is het voor de medewerker duidelijk wat er vergoed wordt. Aanvullend op het besluit is gerealiseerd dat op de loonstrook duidelijk is terug te vinden welke onkosten vergoed zijn.

Het is in het belang van de medewerker en zijn of haar naasten dat het verzoek tot erkenning beroepsziekte en de declaratie van medische kosten zo snel als mogelijk in behandeling worden genomen en worden afgehandeld. Daarom blijf ik dit monitoren.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus