Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829628 nr. 799

29 628 Politie

Nr. 799 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2018

In mijn laatste voortgangsbrief over de vorming van de Nationale Politie1 heb ik toegezegd tweemaal per jaar uw Kamer te informeren over ontwikkelingen binnen de politie. Op 15 juni 2018 heb ik u een tweetal brieven toegezonden met daarin een aantal recente en omvangrijke ontwikkelingen binnen de politie.2 3

De vorming van de nationale politie is afgerond. Er staat nu één politie die vanuit een stevige lokale verankering als één organisatie werkt aan de veiligheid van ons land. Het is nu zaak het politiebestel verder te ontwikkelen en te verbeteren zoals de commissie Kuijken stelt in haar evaluatierapport4. Met de investeringen die dit kabinet doet gaat de politie een nieuwe fase in, waarin wordt ingezet op vernieuwing, verbetering en modernisering van de politie. De vraag naar politie-inzet verandert. Dit vraagt een flexibele en wendbare politie die in staat is in te spelen op deze verandering. De investeringen die ik heb aangekondigd zien zowel op de kwaliteit van de politieorganisatie als op uitbreiding van de capaciteit, om te komen tot een politie die sneller en effectiever inzetbaar is. Hierdoor worden onze agenten maximaal waakzaam in de wijk, op het web en in de wereld.

Bovenstaande ontwikkelingen staan niet op zichzelf. De politie werkt dagelijks aan de veiligheid in Nederland. Die taak verandert niet. De wijze waarop deze taak wordt uitgevoerd wel. De politie is zichtbaarder geworden, meer benaderbaar en is steeds meer gaan samenwerken met burgers en partners. In de snel veranderende samenleving moet de politie meegaan met de ontwikkelingen om aansluiting bij de samenleving te behouden. Dit vraagt ook om aanpassingen binnen de politieorganisatie, waaronder in de gebiedsgebonden politiezorg en de opsporing. De GGP dient recht te doen aan de lokale context van de basisteams. In bijlage I5 ga ik hier nader op in. In het najaar zal ik uw Kamer ook nader informeren over de ontwikkelagenda opsporing. Hierbij zal ik op verzoek van het lid Bisschop (SGP) ook nader ingaan op de aansluiting tussen de basisteams en de recherche.

Om deze ontwikkelingen in de politieorganisatie goed vorm te kunnen geven is het noodzakelijk dat ook het politieonderwijs een modernisering doormaakt. Via een separate brief informeer ik u meer uitgebreid over het politieonderwijs. Naast het politieonderwijs zijn er ook ontwikkelingen te melden in het personeelsbeleid van de politie, waaronder de aanpak van integriteitskwesties bij de politie. Hierover bericht ik u nader in bijlage II6 van deze brief.

Tot slot wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de door mij gedane toezeggingen, aangenomen moties en overige mededelingen in bijlage III7.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 29 628, nr. 754

X Noot
2

Kamerstuk 29 628, nr. 783

X Noot
3

Kamerstuk 29 628, nr. 784

X Noot
4

Bijlage bij Kamerstuk 29 628, nr. 743

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
6

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
7

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl