Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529628 nr. 543

29 628 Politie

Nr. 543 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2015

Hierbij bied ik u het rapport «Herinspecties bij politie en justitiële inrichtingen 2015» aan van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid1. De herinspecties beperkten zich tot de eerder geconstateerde overtredingen van de Arbeidstijdenwet (ATW) en de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting zoals werkdruk, agressie en geweld en ongewenste omgangsvormen.

Het rapport is door de Inspectie SZW op 16 juni jl. openbaar gemaakt. Het betreft de resultaten van een vervolgonderzoek. Het voorgaande onderzoek bij de politie deed mijn voorganger uw Kamer toekomen met de brief van 21 november 2014 (Kamerstuk 29 628, nr. 493), waarin hij tevens een korte beleidsreactie toezegde.

Onderzoek Inspectie SZW

De Inspectie SZW inspecteerde van november 2014 tot en met februari 2015 bij acht eenheden van de Nationale Politie en zeven justitiële inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Over de resultaten van de herinspecties bij justitiële inrichtingen heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie eind mei al een beleidsreactie naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 25 883, nr. 248).

Agressie en geweld

De vorige inspectie vond plaats in 2013 en 2014. Tijdens die inspectie constateerde de Inspectie SZW dat de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer nog beter geborgd moest worden. De Inspectie constateert nu dat hier goede stappen in gezet zijn. De meeste overtredingen die bij de eerste inspectie werden geconstateerd, zijn ondertussen opgelost. De totstandkoming van het Actieplan Geweld Tegen Politieambtenaren heeft hier een wezenlijke bijdrage aan geleverd, zie ook de beleidsreactie van mijn voorganger op het onderzoeksrapport Over De Grens (Kamerstuk 29 628, nr. 476).

Overtredingen Arbeidstijdenwet

Bij de Nationale Politie hebben twee van de acht geïnspecteerde eenheden de overtredingen flink teruggebracht. Deze eenheden hebben zowel de landelijke als regionale initiatieven toegepast om de overtredingen op te heffen. De inspecteurs zijn daar tevreden over de bereikte resultaten. De overige zes eenheden hebben te weinig initiatief genomen om de overtredingen op te heffen met behulp van de verbeterprojecten van de Nationale Politie en/of met eigen initiatieven.

Conclusie

Het beeld dat de Inspectie in haar rapportage ten aanzien van arbeidstijden geeft, is herkenbaar en wordt ook door mij en door de leiding van de Nationale Politie herkend. Ook de conclusie van de Inspectie dat er door de Nationale Politie meer gestuurd moet worden om de overtredingen op te heffen, onderschrijf ik.

De resultaten bij de twee eerstgenoemde eenheden laten zien dat binnen de huidige kaders met de juiste sturing aansprekende resultaten gerealiseerd kunnen worden.

Ik heb er daarom bij de korpschef op aangedrongen om de sturing op dit thema aan te scherpen, zodat ook bij de overige eenheden substantiële dalingen gerealiseerd zullen worden. Het eerste resultaat hiervan is reeds zichtbaar: de korpschef heeft mij bericht dat de eerste drie maanden van 2015 een daling laten zien van het aantal overtredingen met ruim 44% ten opzichte van dezelfde periode in 2013. De daling varieert per eenheid van circa 30% tot ruim 60%.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.