29 614 Grondrechten in een pluriforme samenleving

Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2019

Op 16 september jl.1 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de aanwijzing die ik heb gegeven aan de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), het bevoegd gezag van het Cornelius Haga Lyceum (CHL). De aanwijzing geeft aan dat het bestuur binnen twee weken een interim-bestuurder moet voordragen en binnen vier weken zijn taken moet overdragen aan deze interim-bestuurder.

Op 1 oktober jl.2 heb ik u geïnformeerd dat het bestuur van SIO mij op 30 september een voorstel voor een interim-bestuurder heeft gedaan en dat ik dit voorstel in behandeling heb genomen. De Inspectie van het Onderwijs heeft mij bericht dat de voorgedragen bestuurder beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring buiten het onderwijsveld en over algemene kennis van en ervaring met onderwijs heeft.

Ik stel vast dat het bestuur van SIO niet heeft voldaan aan mijn aanwijzing om uiterlijk 14 oktober alle taken en bevoegdheden over te dragen aan een interim-bestuur. Om die reden zal ik de bekostiging per 1 december 2019 geheel inhouden. Het is voor het eerst dat een dergelijk besluit genomen wordt.

Het bestuur van SIO gebruikt oneigenlijke argumenten door zich te beroepen op administratieve belemmeringen. De genoemde belemmeringen kan het bestuur echter op zeer korte termijn opheffen. Het bestuur heeft al meer dan voldoende tijd gehad om aan de aanwijzing te voldoen. Gezien de ingrijpendheid van mijn besluit voor leerlingen, ouders en personeel geef ik het bestuur nog 2 dagen (uiterlijk 17 oktober 12.00 uur) om alle taken en bevoegdheden over te dragen aan de voorgedragen interim-bestuurder. Dit zou nog tot aanpassing van het besluit kunnen leiden.

Mocht dit het geval zijn dan treedt het tweede onderdeel van de aanwijzing in. Voor half januari 2020 moet de interim-bestuurder dan aan alle voorwaarden van de aanwijzing hebben voldaan. Indien dat niet het geval is zal de bekostiging alsnog geheel worden ingehouden.

Ik heb de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad van het Cornelius Haga Lyceum geïnformeerd over mijn besluit. Tevens ben ik in nauw contact met de gemeente Amsterdam. Al onze inspanningen zijn er op gericht om alle leerlingen een veilige leeromgeving te bieden.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Kamerstuk 29 614, nr. 135

X Noot
2

Kamerstuk 29 614, nr. 137

Naar boven