29 614 Grondrechten in een pluriforme samenleving

31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2019

Met deze brief informeer ik u over de laatste stand van zaken ten aanzien van de aanwijzing die ik op 16 september jl. heb opgelegd aan het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum (CHL) (Kamerstukken 29 614 en 31 289, nr. 135).

De eerste deadline van de aanwijzing

Onderdeel van de aanwijzing is de opdracht aan het huidige bestuur om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van de aanwijzing, een voorstel voor het te benoemen interim--bestuur aan mij te doen toekomen. Op 30 september 2019 ontving ik van het huidige bestuur een voorstel voor een bestuurder. Ik heb dit voorstel in behandeling.

Het bestuur heeft nog tot 14 oktober 2019 voor het overdragen van al haar taken en bevoegdheden aan een interim--bestuurder. Gisteren ontving ik een brief van de directeur-bestuurder waarin hij aangeeft dat hij naar aanleiding van de aanwijzing formeel een voordracht voor een bestuurder doet. Ik bezie momenteel of en in hoeverre met deze brief is voldaan aan mijn aanwijzing. Indien aan de aanwijzing geen gehoor wordt gegeven, zal ik na het verstrijken van de termijn van 14 oktober 2019 overgaan tot het inhouden van de bekostiging.

Rechtstreeks beroep

Het bestuur heeft op 23 september jl. bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing en mij verzocht om akkoord te gaan met rechtstreeks beroep bij de rechter. Gelet op de zienswijze van CHL op mijn voornemen tot aanwijzing, de mondelinge toelichting daarop en de gronden van het bezwaar, zal ik de rechter vragen om in te stemmen met het verzoek van het bestuur om de bezwaarfase over te slaan. Dit vooral in het belang van de leerlingen van het CHL en hun ouders, om zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur te krijgen en duidelijkheid daarover middels een inhoudelijk oordeel van de rechter over de aanwijzing en aanleiding daarvoor.

Ik houd uw Kamer op de hoogte van nadere ontwikkelingen.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven