29 576 Agenda Vitaal Platteland

Nr. 86 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2011

Bijgaand zend ik u de «grondprijsmonitor 2010».1 In de grondprijsmonitor wordt een objectief beeld geschetst van ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt in 2010.

Nadat in de jaren 2007–2009 de grondprijzen jaarlijks met meer dan 10% zijn gestegen, stegen de grondprijzen in 2010 ten opzichte van 2009 nog slechts licht met 2%. Daarmee lijkt een einde te komen aan een grondprijsstijging, die er cumulatief toe leidde dat de grondprijzen in de periode 2005–2009 met meer dan 50% zijn gestegen. Daar waar de stedelijke vastgoedmarkt de gevolgen van de economische neergang reeds enige jaren ondervind wordt verwacht dat de agrarische grondmarkt de komende periode zal stabiliseren. Als voorteken daarvan zien we in 2010, net als in 2009 een forse daling van de grondmobiliteit.

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) heeft de opdracht om marktconform grond te verwerven voor de beleidsopgaven van Provincies en Rijk, goed gerealiseerd. Uit de resultaten van deze grondprijsmonitor blijkt dat de BBL transacties dicht tegen de marktprijs zitten. Waar grotere verschillen ten opzichte van de markt optreden, betreft dit in de regel landbouwgebiedsgroepen met een lage grondmobiliteit, waar één afwijkende transactie het hele beeld van de BBL transacties kan beïnvloeden.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven