Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429544 nr. 524

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 524 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2014

Hierbij treft u aan de eerste editie van de Monitor Arbeidsmarkt voor 20141. De Monitor wordt twee maal per jaar opgesteld.

Er is gekozen voor een andere opzet om meer economische duiding te geven aan de algemene ontwikkelingen die in de Monitor worden beschreven.

Hoofdstuk 1 zal voortaan handelen over actuele thema’s. In deze editie is gekozen voor het thema herstel op de arbeidsmarkt van de huidige crisis in historisch en internationaal perspectief.

Hoofdstuk 2 gaat in op algemene ontwikkelingen in de economie en de arbeidsmarkt in het afgelopen jaar. Tevens wordt de voortgang gemeld van lopende arbeidsmarktmaatregelen. In hoofdstuk 3 wordt een totaalbeeld geschetst van de ontwikkeling vanaf 2001 van alle typen inkomensvoorzieningen of -verzekeringen en wordt ingezoomd op de jaren 2012 en 2013.

Te doen gebruikelijk handelt hoofdstuk 4 over re-integratie van mensen met een WW-, een bijstands- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook gaat de aandacht uit naar re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigde werkloze werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf.

De Monitor Arbeidsmarkt is analytisch van karakter. Over de zorg voor de hoge werkloosheid, de toenemende uitkeringsafhankelijkheid en het uitblijven van werkgelegenheidsgroei tot 2015 worden in de Monitor Arbeidsmarkt geen uitspraken gedaan. Dit neemt niet weg dat deze ontwikkelingen zorgelijk zijn. De meest urgente uitdaging is aanpak van de crisiswerkloosheid. Deze komt in 2014 volgens het CPB uit op 8¾% en zal in 2015 dalen naar 8½%. Zorgelijk is vooral ook de scheve verdeling van de werkloosheid. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, laag opgeleiden, niet-westerse Nederlanders en mensen met een arbeidshandicap), zijn door de crisis hard geraakt.

Het kabinetsbeleid is er op gericht het economische herstel te ondersteunen en het tij op de arbeidsmarkt te keren. Zoals beschreven in de brief over de ontwikkeling van de werkloosheid en kabinetsmaatregelen om de werkloosheid te bestrijden van 30 januari jl.2 is het uitgangspunt voor het kabinet daarbij het sociaal akkoord3, dat het kabinet en de sociale partners in april 2013 sloten, en de afspraken in het begrotingsakkoord 2014.

Diverse maatregelen zijn genomen om op de korte termijn (langdurige) werkloosheid te voorkomen en bestrijden. Voor ouderen zijn onder meer mobiliteitsbonussen en proefplaatsingen ingezet, om werkgevers te stimuleren om werkloze ouderen aan te nemen.

Een ander voorbeeld zijn de sectorale plannen. Deze zijn gericht op bevordering van de instroom van jongeren, behoud van vakkrachten en op het voorkomen van werkloosheid door werknemers die hun baan dreigen te verliezen te begeleiden van werk naar werk. Voor de sectorplannen heeft het kabinet in totaal € 600 miljoen beschikbaar gesteld.

Tot slot wil ik uw Kamer graag verwijzen naar de brief van 4 april jl. waarin u wordt geïnformeerd over de Aanpak Jeugdwerkloosheid.4

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Kamerstuk 29 544, nr. 503.

X Noot
3

Kamerstuk 33 566, nr. 15.

X Noot
4

Kamerstuk 32 824, nr. 51.