29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 499 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2013

In het kader van de invulling van de taakstelling van de Sociale Verzekeringsbank is ervoor gekozen om de persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders via de Bureaus Belgische en Duitse zaken (BBZ/BDZ) te beëindigen, ten faveure van verbeterde elektronische dienstverlening. Naar aanleiding van dit voornemen is met uw Kamer overleg gevoerd en is op 14 juni 2011 de motie-Van den Besselaar aangenomen (Kamerstuk 32 500 XV nr. 90).

Bij het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid van 20 maart dit jaar Kamerstuk 29 544, nr. 444) heb ik u toegezegd u nader te zullen informeren over de voortgang bij de uitwerking van het voornemen, in het bijzonder bij de beide onderzoeken die de SVB in dit verband uitvoert.

Enerzijds betreft dat het onderzoek naar de toepasselijkheid van e-dienstverlening voor de doelgroep. Op het gebied van de verbetering van de elektronische dienstverlening heeft de SVB eind mei de vernieuwde website gelanceerd. De eerste resultaten zijn positief. Het percentage vragen dat elektronisch is afgedaan, is toegenomen tot ruim 92%. Daarmee lijkt de elektronische dienstverlening in de behoefte van de burger te voorzien. Ik vind het wel van belang dat dit ook over een langere periode zichtbaar is, en indien mogelijk nog verder verbetert.

Anderzijds betreft dat het onderzoek naar alternatieve bijdragen voor de persoonlijke dienstverleningscomponent, bijvoorbeeld in samenwerking met gemeenten. De SVB heeft hierbij de ruimte gekregen om ook te kijken naar mogelijke Europese financiering. Dit onderzoek is nog in volle gang. Ik verwacht hierover in april 2014 meer duidelijkheid te hebben.

De motie riep op om een definitief besluit over de Bureaus niet eerder te nemen dan in het kader van de begroting over 2014. Ik vind het belangrijk om dit besluit zorgvuldig en in samenhang te nemen. Gezien de nog doorlopende onderzoeken kwam de begroting 2014 daarvoor naar mijn mening te vroeg. Daarom heb ik in overleg met SVB en ketenpartners UWV en CVZ ruimte gecreëerd om in ieder geval tot en met april volgend jaar de huidige dienstverlening in stand te houden.

Het doet mij deugd om te constateren dat belanghebbenden in de regio hun betrokkenheid in de praktijk brengen. Op meerdere plaatsen zijn initiatieven in ontwikkeling voor de opzet van (eu)regionale loketten voor persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders, zoals bijvoorbeeld de grensinformatiepunten Aachen-Eurode en Terneuzen. Dat is volgens mij ook waar die ondersteuning het meest tot zijn recht komt, in de arbeidsmarktregio zelf, dicht bij de burger en betrokken partijen. In dit verband bereikte mij vanuit het veld de vraag of de BBZ/BDZ behouden kunnen blijven als centraal expertise-centrum, als een tweedelijns back-office functie voor de persoonlijke dienstverlening via de (eu)regionale grensinformatiepunten.

Het lijkt me in dit stadium van de onderzoeken en daarmee samenhangende besluitvorming voorbarig om een uitspraak te doen over de toekomstige structuur van de informatievoorziening aan grensarbeiders. Wel zal ik de komende periode benutten om meer inzicht te verkrijgen in wat een dergelijke back office taak zou kunnen omvatten. Ik zal hiertoe met partijen in overleg treden. Dat laat onverlet dat de gemaakte afspraken over de budgettaire afbouw in het kader van de taakstelling doorgang moeten vinden. Verdere activiteiten door de BBZ/BDZ, anders dan de elektronische dienstverlening, kunnen alleen plaatsvinden met Europese financiering of bijdragen van stakeholders. De financiering zal uiteraard ook gespreksonderwerp zijn bij het overleg met partijen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven