29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2015

Op 7 januari jl. heeft het Veiligheidsberaad (VB) mij zijn landelijk kader Uitruk op Maat voor de brandweer ter informatie aangeboden. Bijgaand treft u dit kader aan1. Het Veiligheidsberaad heeft in de vergadering van 28 november 2014 unaniem ingestemd met dit kader. Daarmee wordt richting gegeven aan de mogelijkheid die het Besluit veiligheidsregio’s biedt om af te wijken van de standaard voertuigbezetting, zoals opgenomen in artikel 3.1.5 van het Besluit veiligheidsregio’s. Het landelijk kader Uitruk op Maat van het Veiligheidsberaad betreft geen formele regelgeving. Feitelijke besluitvorming over Uitruk op Maat vindt plaats door de besturen van de veiligheidsregio’s. Het VB meldt dat de landelijke uitgangspunten naar verwachting voor meer uniformiteit in het werken met variabele voertuigbezetting zorgen en dat de regionale besturen hiermee een kader hebben om besluiten over variabele voertuigbezetting te nemen. Een actueel overzicht van de wijze waarop de veiligheidsregio’s invulling geven aan Uitruk op Maat is mede daarom nog niet aanwezig.

Aanleiding tot de ontwikkeling van het landelijk kader Uitruk op Maat vormt het WODC-onderzoek naar variabele voertuigbezetting, dat ik met mijn brief 19 februari 2014 aan de Tweede Kamer heb aangeboden2. Op basis van dat rapport heb ik met het VB afgesproken dat het VB een landelijk gedeelde opvatting (visie) zou ontwikkelen over de inzet van (variabele) voertuigen en bemensing en hierover landelijke afspraken zou maken.

Veiligheid brandweerpersoneel en draagvlak

Bij een inzet dient de veiligheid van brandweerpersoneel te zijn geborgd. Daarom is in artikel 3.1.5 van het Besluit veiligheidsregio’s bepaald dat indien het bestuur van de veiligheidsregio besluit tot een andere samenstelling van basisbrandweereenheden, geen afbreuk mag worden gedaan aan de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel.

Ik heb van de Abvakabo (mede namens de andere vakbonden) en de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers brieven ontvangen waarin zij kritiek uiten op de veiligheidsaspecten van het landelijk kader en aangeven zich onvoldoende betrokken te voelen bij de totstandkoming van dit kader. Mede daarom heb ik na ontvangst van het kader nadere informatie bij het VB ingewonnen met betrekking tot de veiligheid van het personeel en het draagvlak.

Het VB heeft mij gemeld dat er Risico-inventarisatie en evaluaties (RI&E’s) zijn uitgevoerd op de koppeling van taken en slagkracht. Volgens het VB is en blijft de veiligheid van het personeel geborgd. Ook heeft het VB mij gemeld dat de veiligheid van het personeel in de veiligheidsregio’s extra aandacht krijgt door het als onderwerp op te pakken binnen de reguliere kanalen: werkinstructies, opleidingen, oefeningen, evaluaties, aandachtskaarten, etc.

Gezien de kritiek van de vakbonden en de VBV op het landelijk kader met betrekking tot het veiligheidsaspect, zal ik met de betrokken partijen hierover gezamenlijk in gesprek gaan.

Ten aanzien van het draagvlak heeft het VB mij gemeld dat de werkvloer en de vakbonden op diverse manieren betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het kader «Uitruk op Maat». Het VB licht dit als volgt toe:

«De bonden zijn met name landelijk betrokken op procesmatig niveau. Op 23 en 30 september 2014 en 28 oktober 2014 heeft overleg met de bonden plaatsgevonden. Inhoudelijk is het kader op regionaal niveau afgestemd met de 25 veiligheidsregio’s in de daarvoor geëigende overlegorganen op regionaal niveau. Hiertoe behoren ook de overleggen met de Ondernemingsraad en in sommige gevallen het regionale Georganiseerde Overleg. De primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het kader ligt op regionaal niveau.

Er is niet voor gekozen met de individuele brandwacht te overleggen. Deze groep is vertegenwoordigd in de Ondernemingsraden en de Ondernemingsraden zijn zeer zeker betrokken bij het proces van totstandkoming. Overigens is deze doelgroep nauw betrokken geweest bij de vele pilots die in het land zijn uitgevoerd.»

Aangezien de VBV en de vakbonden aangeven zich onvoldoende betrokken te voelen bij de totstandkoming van het landelijk kader Uitruk op Maat, heb ik het VB gevraagd hierover met hen in overleg te blijven, teneinde het draagvlak te vergroten.

Gegevensverzameling

Om de effecten van Uitruk op Maat in kaart te kunnen brengen, is het van belang om systematisch gegevens te verzamelen over brandweeroptreden op landelijk niveau, inclusief gegevens over variabele voertuigbezetting. Dit wordt geconstateerd in het WODC-rapport over variabele voertuigbezetting. Daarom heb ik het Veiligheidsberaad gevraagd mij te informeren over de acties die worden ondernomen om gegevens over de inzet van variabele voertuigbezetting op landelijke schaal met elkaar te vergelijken, en dus te bevorderen dat gegevens uit de 25 veiligheidsregio’s hierover op vergelijkbare wijze worden verzameld en beheerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 29 517, nr. 82.

Naar boven