29 477 Geneesmiddelenbeleid

B HERDRUK1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 19 november 2010

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin2 heeft in haar vergadering van 8 juni 2010 gesproken over de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juni 2010 inzake wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (TK 29 477, 130).

Naar aanleiding daarvan heeft zij de minister op 10 juni 2010 een brief gestuurd.

De minister heeft op 17 november 2010 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin,

Warmolt de Boer

BRIEF AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Den Haag, 10 juni 2010

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) heeft in haar vergadering van 8 juni 2010 gesproken over uw brief van 3 juni 2010 inzake wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (TK 29 477, nr. 130).

Ook ditmaal kan de commissie instemmen met de voorgestelde wijziging van bedoelde bijlage. Naar aanleiding van uw brief heeft de commissie geconstateerd dat tot op heden nog geen uitvoering is gegeven aan uw voornemen van 23 december 2008 bij gelegenheid de zinsnede over de voorhangprocedure uit artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen (hierna: WGP) te schrappen. Volgens u is een dergelijke stap gerechtvaardigd gezien het feit dat de voorhangprocedures vanaf de inwerkingtreding van de WGP nimmer tot opmerkingen aanleiding hebben gegeven (EK 29 477, A, blz. 3).

De commissie verzoekt u daarom haar op korte termijn te informeren over het tijdstip waarop naar verwachting een wetsvoorstel zal worden ingediend dat er toe strekt de bedoelde zinsnede te schrappen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin,

Drs. T. M. Slagter-Roukema

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2010

In uw brief van 10 juni 2010 verzoekt u mijn ambtsvoorganger u te informeren over het tijdstip waarop naar verwachting een wetsvoorstel zal worden ingediend dat er toe strekt de zinsnede over de voorhangprocedure uit artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) te schrappen. In de brief van 23 december 2008 heeft mijn ambtsvoorganger aangegeven bij gelegenheid voor te stellen de zinsnede over de voorhangprocedure uit de WGP te schrappen. Aanpassing van de WGP, waarbij de desbetreffende voorhangbepalingen zouden kunnen worden geschrapt, is tot nu toe niet aan de orde geweest.

Inmiddels is in het regeerakkoord aangegeven dat de prijsvorming van geneesmiddelen nader zal worden bezien en heeft de Tweede Kamer een motie aanvaard waarbij de regering wordt verzocht de WGP te wijzigen (Kamerstukken 2010–2011, 29 248, nr. 138). Ik ben van plan hierbij ook de voorhangbepalingen mee te nemen. De door de Tweede Kamer beoogde wijziging vergt evenwel gedegen onderzoek en voorbereiding, met name ook ten aanzien van de uitvoerbaarheid, waardoor naar verwachting een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen op z’n vroegst in de tweede helft van 2011 zou kunnen worden ingediend.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


XNoot
1

In verband met foutieve samenstelling van de commissie.

XNoot
2

Samenstelling:

Werner (CDA), Van den Berg (SGP), Dupuis (VVD), vicevoorzitter, Swenker (VVD), Linthorst (PvdA), Tan (PvdA), Van de Beeten (CDA), Biermans (VVD), Putters (PvdA), Slagter-Roukema (SP), voorzitter, Engels (D66), Thissen (GL), Hamel (PvdA ), Goyert (CDA), Leunissen (CDA), De Vries-Leggedoor (CDA), Huijbregts-Schiedon (VVD), Meurs (PvdA), Ten Horn (SP), Peters (SP), Quik-Schuijt (SP), Kuiper (CU), Lagerwerf-Vergunst (CU), Laurier (GL), Koffeman (PvdD), Yildirim (Fractie-Yildirim), Benedictus (CDA), Flierman (CDA) en Knip (VVD).

Naar boven