29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 4 juni 2010.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 16 juli 2010.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2010

Hierbij bied ik u, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen, een ontwerpregeling aan tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen, waarbij, met ingang van 1 oktober 2010, herziene maximumprijzen zullen worden vastgesteld.1 Het betreft de zevenentwintigste herijking van de maximumprijzen. Een kennisgeving van het voornemen de maximumprijzen te wijzigen en de ontwerpregeling met de toelichting, zullen in de Staatscourant worden geplaatst.

In het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zal de ontwerpregeling inclusief de bijlage (de prijslijst) gedurende zes weken na de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is geplaatst, ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden die rechtstreeks betrokken zijn bij de vaststelling van maximumprijzen hun zienswijze daarover (schriftelijk of mondeling) naar voren brengen. Na afloop van deze termijn zullen de maximumprijzen definitief worden vastgesteld.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven